Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK

Dear Prime Minister Rutte and Vice Prime Minister Asscher,
 
As lawyers, scientists, doctors and scholars concerned about climate change, we ask that you reconsider your plan to appeal the recent Urgenda judgment. 
 
Climate change poses grave and imminent threats which have already begun to harm human communities, persons and the environment. The Hague District Court's order to the Dutch government to reduce greenhouse gas emissions significantly by 2020 is, therefore, of huge importance.
 
The court simply applied existing law and science in order to protect present and future generations from harm. In the face of these grave and imminent threats, governments have a legal duty to act. The court did recognise the discretion that governments have over climate policy, but compared Dutch plans against the emission reductions set out in the Intergovernmental Panel on Climate Change’s scientific reports and the consensus among member states of the United Nations Framework Convention on Climate Change that global average temperatures cannot pass the 2 degree boundary. These reports reflect the consensus among leading scientists advising the United Nations about climate risks. Applying this, the court concluded that the Dutch government has an existing legal duty to go much further than it originally planned. This bold judgment offers new hope for progress on a problem which has been dogged by inertia in international negotiations.  
 
We respect the government’s right to appeal but we urge you to accept a judgment which is solidly based in existing law, jurisprudence and the need to protect people from the harm associated with climate change.  To accept that governments have duties under the law to protect humanity from the dangers of climate change and that they need to do more to fulfil these would represent a display of leadership that the world needs at this time. To solve the climate crisis, governments must accept that both the science and the law require them to act.  The Netherlands now has an opportunity to lead the way in spreading this simple but powerful idea.  We urge you to take it.
 
List of signatories:
 
James Hansen:
Adjunct Professor, Columbia University Earth Institute
Director, Climate Science, Awareness and Solutions Program
Columbia University Earth Institute
Author, Storms of My Grandchildren
 
Richard Heede:
Director, Climate Accountability Institute
 
Michael C. MacCracken:
Chief Scientist for Climate Change Programs, Climate Institute, Washington DC
 
Naomi Oreskes:
Professor of History of Science, Affiliate Professor of Earth & Planetary Sciences, Harvard University
Author of Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming
Author of Merchants of Doub
Author of Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming
 
Wil Burns:
Co-Executive Director, Forum for Climate Engineering Assessment,
American University, School of International Service
 
Kira Vinke: 
Researcher, Potsdam Institute for Climate Impact Research 
 
Hugh Montgomery:
Professor of Intensive Care Medicine, University College London
 
Olivier De Schutter:
Co- Chair, International Panel of Experts on Sustainable Food System (IPES-Food)
Institute for Interdisciplinary Research in Legal Sciences (JUR-I), University of Louvain (UCL)
 
Carroll Muffett
President, Center for International Environmental Law
 
James Thornton:
CEO, ClientEarth
 
Michael B. Gerrard:
Andrew Sabin Professor of Professional Practice
Director, Sabin Center for Climate Change Law
Columbia Law School
 
Tony Oposa:
Professor of Environmental Law, the Philippines
 
Peter H Sand:
Lecturer in International Environmental Law, Faculty of Law, University of Munich
 
Delphine K. Djiraïbé:
Chief Attorney, Public Interest Law Center (Chad)
 
Professor Henry Shue:
Oxford University, Senior Research Fellow, Centre for International Studies
Author of Climate Justice: Vulnerability and Protection
 
Thomas Pogge:
Leitner Professor of Philosophy and International Affairs, Yale University
 
Stephen Gardiner:
Professor of Philosophy and Ben Rabinowitz Endowed Professor of Human Dimensions of the Environment, University of Washington
Author of A Perfect Moral Storm: the Ethical Tragedy of Climate Change and coordinating co-editor of Climate Ethics: Essential Readings
 
Malini Mehra:
Board Member, India Climate Dialogue
 
Tom van der Leer:
Campaigns Director, Oxfam
 
Nick Flynn:
Legal Director, Avaaz / Trustee - Environmental Law Foundation
 
Dutch text:
 
Brief van internationale juristen, wetenschappers en medische experts aan de Nederlandse regering
 
Geachte premier Rutte, geachte vicepremier Asscher,
 
Als advocaten, wetenschappers, artsen en filosofen die zich zorgen maken over klimaatverandering, verzoeken wij u om uw voornemen tegen de recente Urgenda uitspraak in beroep te gaan in heroverweging te nemen.
 
Klimaatverandering vormt een ernstig en dreigend gevaar waar op dit moment al vele gemeenschappen, individuen en ecosystemen grote schade van ondervinden. Het vonnis van de rechtbank in Den Haag, dat de Nederlandse overheid de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk moet beperken voor 2020 is daarom van groot belang.
De rechtbank heeft bestaande normen, wetgeving en wetenschap toegepast om de veiligheid van huidige en toekomstige generaties te waarborgen. In het licht van een dergelijke ernstige en onmiddellijke dreiging hebben overheden de juridische plicht om maatregelen te treffen. In haar oordeel erkende de rechtbank de beleidsvrijheid die overheden hebben bij het bepalen van hun klimaatbeleid, maar zette dit huidige beleid af tegen de wetenschappelijke bevindingen uit de rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change en de consensus onder alle bij het VN-klimaatverdrag aangesloten landen, dat de wereldwijde temperatuur met niet meer dan twee graden mag stijgen.
 
Op basis hiervan concludeerde de rechtbank dat de Nederlandse overheid een juridische plicht heeft om maatregelen te treffen die verder gaan dan oorspronkelijk was voorgenomen.
 
De moedige uitspraak van de Haagse rechtbank biedt hernieuwde hoop op vooruitgang in een vraagstuk dat in internationale onderhandelingen de afgelopen decennia geplaagd is door een gebrek aan daadkracht.
 
Wij respecteren het recht van de overheid om hoger beroep aan te tekenen, maar verzoeken u met klem om dit vonnis te aanvaarden, dat is gestoeld op bestaande normen, wetgeving, jurisprudentie en de noodzaak om burgers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van klimaatverandering. De aanvaarding van het feit dat overheden de juridische verantwoordelijkheid dragen om de mensheid te beschermen tegen de gevaren van klimaatverandering en dat ze meer moeten doen om aan deze verantwoordelijkheid tegemoet te komen, zou blijk geven van een leiderschap dat de wereld op dit moment hard nodig heeft.
 
Voor het oplossen van de klimaatcrisis is het noodzakelijk dat overheden erkennen dat zowel de wetenschap als het recht van hen eist dat zij handelen. Nederland heeft nu de kans om voorop te lopen in het verspreiden van dit eenvoudige maar krachtige idee. Wij vragen u om deze kans aan te grijpen.