By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
ДО Народното събрание и Министъра на околната среда и водите: Законодателни промени при изграждането на МВЕЦове

ДО Народното събрание и Министъра на околната среда и водите: Законодателни промени при изграждането на МВЕЦове

253 have signed. Let's get to  300
253 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time.
This petition has been created by Zornitsa S. and may not represent the views of the Avaaz community.
Zornitsa S.
started this petition to
ДО МОСВ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ОС
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Водите в България са ограничен ресурс и начина им на ползване трябва да гарантира опазването им в широк кръг от икономически, социални и екологични функции. За съжаление в последните години се наблюдават случаи на потребление, свързано основно с потребление на речни води за нуждите на ВЕЦ, което остава дълги участъци от речните корита, водопади, бързеи пресъхнали и без вода. Едно неспазване на изискването за минимални водни количества в реките унищожава екосистема, създавана стотици години. С настоящата подписка се обръщаме към Вас с предложение за промяна на Закона за водите със следните цели:

  • При издаване и продължаване на разрешителните за водоползване да се оценява влиянието им върху рекреационните характеристики на реките и да се гарантира изпълнението на социалните и екологични функции на реките.
  • При определяне на минималните водни количества, оставащи във водните тела, те да гарантират ефективното изпълнение на екологичните и социални функции и да се отчита количеството вода, което речното корито превръща в подземен отток.
  • При установяване на случаи за неспазване на изискванията за осигуряване на минимален воден отток и възможност за миграция на водните организми да се отнемат разрешителните за водоползване.
До приемането на необходимите нормативни промени е задължително да се спре всякакво строителство на нови увреждащи съоръжения и да се изготви стратегическа оценка на въздействието на ВЕЦ върху природата и водите.

Снимка: Архиви dams.reki.bg