By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
Den norske regjering - the Norwegian government: Bedre vern for våre rovdyr - better protection for our predators.

Den norske regjering - the Norwegian government: Bedre vern for våre rovdyr - better protection for our predators.

2,816 have signed. Let's get to  5,000
2,816 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time.
This petition has been created by Rovdyrvern V. and may not represent the views of the Avaaz community.
Rovdyrvern V.
started this petition to
Den norske regjering - the Norwegian government
Rovdyr i Norge og Skandinavia trenger hjelp!
(Scroll down for English version).

Videoen "En bønn for rovdyr": https://www.youtube.com/watch?v=2oyupOwHrfc

Underskriftkampanjen er ett steg på veien, med den vil vi vise politikerne at flertallet ikke er fornøyd med dagens rovdyrpolitikk. Vi vil vise at vi er mange som forlanger bedre vern av våre rovdyr.
Dette kan ikke fortsette slik det fungerer i dag! Denne underskriftkampanjen drives av gruppen Rovdyrvern, som har som mål å lage en markering under parolen BEDRE VERN FOR VÅRE ROVDYR. Rovdyrvern mener at rovviltnemdene bør bestå av fagpersoner da rovviltnemnda har blitt politisert. Vi håper selvfølgelig at alle vil delta på markeringen, der vi vil vise våre styresmakter at et stort flertall er FOR levedyktige bestander av de fire store. Underskriftskampanjen vil bli overlevert regjeringen under markeringen.
Vi ber om at mottakerne av underskriftene arbeider for:

* Forskningsbasert rovdyrforvaltning.
- genetiske viktige individer må bli ivaretatt
- arbeide for friske bærekraftige bestander

* Nei til uetisk jakt som:
- hiuttak av jerv
- vårjakt på bjørn
- helikopterjakt på ulv
- uttak av hele familiegrupper av gaupe selv om bestanddelsmålet ikke er nådd
- jakt på rovdyr med løs hund

* Konfliktdemping
- tilnærme rovdyrforvaltning opp mot EU's forvaltning
- ny erstatningsordning for rovdyrtap
- tillate streifulv - kunnskapen om våre rovdyr må økes
- arbeide for økt rovdyrsamarbeid i Skandinavia.
- reell klagemulighet
Støttespillere:Norges Miljøvernforbund - http://www.nmf.no/
Aksjonen Rovviltets Røst - http://www.rovdyrdebatt.org/
Foreningen Våre Rovdyr - http://www.fvr.no/
Bygdefolk For Rovdyr - http://www.bfrnorge.no/
Nordulv - http://www.nordulv.org/
Wolves In Scandinavia -
https://www.facebook.com/groups/wolvesinscandinavia/
Redd Jorda - https://www.facebook.com/reddjorda
Rik Bakker - https://www.facebook.com/pages/In-the-Woods/452194261583555?fref=ts

Besøk våre Støttespillere

Underskriftene sendes til

EUs miljøkommisær
Den Norske Regjering
Sametinget

Vær så snill og signer, og spre kampanjen!

Petition in English:

The Norwegian and Scandinavian predators need help!

Video English version, "A prayer for predators": https://www.youtube.com/watch?v=WGO1uUOAyFQ

This petition is run by the group Predators Protection (in Norwegian: Rovdyrvern). Our goal is to make a statement under the slogan BETTER PROTECTION FOR OUR PREDATORS. We hope of course that all organizations for animals will participate in the friendly demonstration, which will show our government that a large majority in our country is FOR viable populations of the big four predators in Norway. The petition is a step on the road to show our politicians that the majority is not satisfied with the current predator policy. We will show that we are many who demand better protection of our predators. The petition will be delivered to the government under the friendly demonstration.

Pr. 12.10.2014, 161 beautiful animals are killed: 17 wolves, 5 bears, 61 wolverines and 78 lynx. These numbers apply to the hunting season 2013/2014. This just can’t continue.


We ask that the recipients of the signatures will work for:

* Research-based predator management.
- Genetic important individuals should be safeguarded
- Work to get sustainable stocks

* Avoid unethical hunting
- Hunting wolverine in winter lair
- Spring hunting of bear
- Helicopter hunting of wolves
- Removal of whole lynx families although the number is not reached
- Hunting of predators with a loose dog

* Conflict moderation
- Approaching predator management to the EU's predator management
- New compensation system for predators.
- Allow roaming wolves passing
- Knowledge of predators must be increased
- Promote increased cooperation for predators in Scandinavia.
- Fear treatment for appeals.
Supporters: Norges Miljøvernforbund - http://www.nmf.no/
Aksjonen Rovviltets Røst - http://www.rovdyrdebatt.org/
Foreningen Våre Rovdyr - http://www.fvr.no/
Bygdefolk For Rovdyr - http://www.bfrnorge.no/
Nordulv - http://www.nordulv.org/
Wolves In Scandinavia -
https://www.facebook.com/groups/wolvesinscandinavia/
Redd Jorda - https://www.facebook.com/reddjorda
Rik Bakker - https://www.facebook.com/pages/In-the-Woods/452194261583555?fref=ts

Visit our supporters :)
The signatures will be submitted to

EU Environment Commissioner
The Norwegian Government
Sami Parliament

Please sign and share!