By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
The world's largest and most effective online campaigning community for change

ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ: ДА СПАСИМ КАМЕШНИШКИТЕ ВОДОПАДИ

This petition is closed
ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ: ДА СПАСИМ КАМЕШНИШКИТЕ ВОДОПАДИ
  
  

 


Why this is important

Министерството на околната среда и водите е съгласувало проект за изграждане на МВЕЦ на р. Камешница, над най-високия и красив водопад в българската част на Беласица - Камешнишки водопад. Той е част от голяма каскада от водопади по цялата река. За реализацията на този МВЕЦ ще бъде прокопана планината, за да бъде положен водопровод. Изграждането на МВЕЦа освен, че ще наруши екологичното равновесие на река Камешница, ще намали водата на водопадите и ще доведе до тяхното пресъхване. За местните хора това означава дефицит на водни ресурси, намаляване на възможностите за развиване на туризъм в красивата планина, а за природата - изчезването на животински и растителни видове, обитаващи реките, както и трайно разрушаване на речните местообитания. Камешнишка река е сред по-големите реки в Природен парк „Беласица“ и значението ѝ за живота на хората е огромно. Тя играе много важна роля в ежедневието на местните жители. Осигурява питейна вода за хората и животните и от нея зависи плодородието в района на Беласица. Камешнишки водопад е една от най-популярните и посещавани туристически атракции на територията на Природен парк „Беласица“. До водопада има и изградена информационна туристическа пътека „Тайните на водата“. Водата е ограничен ресурс. Дали най-доброто за Камешнишка река е превръщането ѝ в бетонирана малка водноелектроцентрала? Риби, жаби, птици, животни, вековни кестенови и букови гори, тисове и бодливолистен джел, които са изключителна рядкост за планината ще бъдат унищожени. За да получи разрешение за строителство Министерски съвет трябва да предостави държавни имоти за строителство на водохващането и отвеждащите канали.

Нека заедно да поискаме от Министерски съвет спасяването на водопадите по река Камешница като откаже да предостави на частната фирма горските и водни имоти от Природен парк Беласица.

Posted August 18, 2015
Report this as inappropriate
Click To Copy: