The world's largest and most effective online campaigning community for change

До МП на РБ, Председателя на НС, МЗХ, МОСВ, ИАГ: Спиране на унищожението на горите в България

This petition is closed
До МП на РБ, Председателя на НС, МЗХ, МОСВ, ИАГ: Спиране на унищожението на горите в България
  
  

 


Why this is important

Настояваме да се предприемат незабавно следните стъпки, с които да се гарантира опазване на старите и вековни гори и устойчивото ползване на горските ресурси:
1. Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) да издаде заповед в срок от 6 месеца всяко горско или ловно стопанство да запази минимум 10% от горите си във фаза на старост (без сечи), както и всички неизсечени към момента вековни гори. Всички държавни гори да бъдат екологично сертифицирани.
2. Да се забрани износа на необработена дървесина от държавните гори.
3. В природните паркове да се забранят окончателните фази на възобновителните сечи. В Природен парк “Рилски манастир” да се забрани стопанско ползване на гората, така както е в Национален парк "Рила". Да се спрат „санитарните сечи” – освен съгласуваните от експертния съвет на ИАГ с участие на представители на природозащитни НПО.
4. МОСВ да издаде заповед - режимите за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000 да станат задължителни веднага за всички гори от мрежата.
5. ИАГ да стане независима структура от Министерство на земеделието и храните (МЗХ), за да може контролът на сечите да е независим от ползването.
6. До 9 месеца да се изготвят всички Областни планове за развитие на горските територии с активното участие на местните общности.
7. Да се възстановят всички горски контролни пунктове по пътищата и мобилните екипи за контрол на незаконни сечи. Глобите да се връщат в контролния орган.

Петицията е инициирана от "Прозрачни планини": www.blog.prozrachniplanini.org


Posted September 9, 2014
Report this as inappropriate
Click To Copy: