The world's largest and most effective online campaigning community for change

До министър-председателя на Република България До председателя на Народното: ДА ЗАЩИТИМ ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ

До министър-председателя на Република България До председателя на Народното: ДА ЗАЩИТИМ ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ
  
  

 


Why this is important

Човечеството опазва най-забележителната природа и пейзаж чрез защитените територии (ЗТ). Те заемат 16 % от площта на Европейския съюз , но едва 5,5 % от територията на България. Нашите ЗТ са източник на питейни води за половината от българското население и основно място за образование на открито и отдих. 2015 г. е ключова за бъдещето на ЗТ - трябва да се приемат техните планове за управление. В Пирин и другите национални паркове се планира сеч, лов, моторни шейни и строителство. Вековните гори в природните паркове Странджа, Българка, Беласица, Сините камъни и др. безмилостно са изсичани. Резерватите са оставени без охрана, а дирекциите на парковете - без средства. Десетки предложения за нови ЗТ (в Западен Балкан, Родопите, Черноморието, др.) застояват в Министерството на околната среда и водите. Всичко това унищожава потенцила на защитените територии за устойчиво местно и регионално развитие.

Ние, долуподписаните граждани, сме силно притеснени за общонационалното ни природно богатство. Настояваме да се предприемат до края на 2015 следните мерки:

1. Да се запазят всички вековни гори, да се забранят всякакви сечи в националните паркове, а ползването на дървесина от другите защитени територии и защитени зони от Натура 2000 да става само след горска сертификация.
2. Да се забрани новото строителство в защитените територии, ако не е свързано с традиционно ползване на земеделски земи и гори. Да се забрани отдаването на нови територии в националните паркове на концесия.
3. Да не се допуска лов в националните паркове. Да се премахнат ловните огради в останалите защитени територии.
4. Да се увеличи държавната подкрепа за природозащита, да се удвои бюджета за защитени територии, да се назначи охрана на всички резервати и паркове.
5. Да се запазят националните паркове свободни от МПС, АТВ, моторни шейни, моторни летателни средства, освен при спасителни акции и охрана на парка.

Снимка: © Йордан СавовPosted March 10, 2015
Report this as inappropriate
Click To Copy: