By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
The world's largest and most effective online campaigning community for change

До министър-председателя на Република България До председателя на Народното: ДА ЗАЩИТИМ ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ

До министър-председателя на Република България До председателя на Народното: ДА ЗАЩИТИМ ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ
  
  

 


Why this is important

Човечеството опазва най-забележителната природа и пейзаж чрез защитените територии (ЗТ). Те заемат 16 % от площта на Европейския съюз , но едва 5,5 % от територията на България. Нашите ЗТ са източник на питейни води за половината от българското население и основно място за образование на открито и отдих. 2015 г. е ключова за бъдещето на ЗТ - трябва да се приемат техните планове за управление. В Пирин и другите национални паркове се планира сеч, лов, моторни шейни и строителство. Вековните гори в природните паркове Странджа, Българка, Беласица, Сините камъни и др. безмилостно са изсичани. Резерватите са оставени без охрана, а дирекциите на парковете - без средства. Десетки предложения за нови ЗТ (в Западен Балкан, Родопите, Черноморието, др.) застояват в Министерството на околната среда и водите. Всичко това унищожава потенцила на защитените територии за устойчиво местно и регионално развитие.

Ние, долуподписаните граждани, сме силно притеснени за общонационалното ни природно богатство. Настояваме да се предприемат до края на 2015 следните мерки:

1. Да се запазят всички вековни гори, да се забранят всякакви сечи в националните паркове, а ползването на дървесина от другите защитени територии и защитени зони от Натура 2000 да става само след горска сертификация.
2. Да се забрани новото строителство в защитените територии, ако не е свързано с традиционно ползване на земеделски земи и гори. Да се забрани отдаването на нови територии в националните паркове на концесия.
3. Да не се допуска лов в националните паркове. Да се премахнат ловните огради в останалите защитени територии.
4. Да се увеличи държавната подкрепа за природозащита, да се удвои бюджета за защитени територии, да се назначи охрана на всички резервати и паркове.
5. Да се запазят националните паркове свободни от МПС, АТВ, моторни шейни, моторни летателни средства, освен при спасителни акции и охрана на парка.

Снимка: © Йордан СавовPosted March 10, 2015
Report this as inappropriate
Click To Copy: