The world's largest and most effective online campaigning community for change

AKIP - Peticion kundër pranimit të armëve kimike të Sirisë nga Shqipëria/ No to Assad Chemical Weapons in Albania

This petition is closed
AKIP - Peticion kundër pranimit të armëve kimike të Sirisë nga Shqipëria/ No to Assad Chemical Weapons in Albania
  
  

 


Why this is important

Shqipëria nuk ka kapacitete të ruajtjes së mbetjeve të rrezikshme dhe as stabilitetin e nevojshëm për të garantuar sigurinë e këtyre mbetjeve
Albania doesn't have the necessary capabilities to store hazardous waste and it lack necessary stability to guarantee the security of such waste

Posted November 7, 2013
Report this as inappropriate
Click To Copy: