By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
The world's largest and most effective online campaigning community for change

Sverige som Kärnvapenfri zon

This petition is awaiting approval by the Avaaz Community
Sverige som Kärnvapenfri zon
  
  

 


Why this is important

For text in English see below.

Kärnvapenfria zoner innebär att man inom ett givet område förbinder sig att inte tillverka, provspränga, lagra eller skaffa kärnvapen, och att inte heller ha kärnvapen utplacerade på sitt territorium. Det innebär också ett löfte från kärnvapenstaterna om att inte anfalla området med kärnvapen. Sedan den första kärnvapenfria zonen, Antarktis, instiftades 1961 har omfattningen av de områden som anslutit sig till avtalet ökat till att idag innefatta 56% av jordens landyta och 60% av alla jordens länder (blå områden på kartan ovan). Sammanlagt bor 39% av jordens befolkning i kärnvapenfria zoner. Avtalet står under FN-mandat och det är frivilligt att ansluta sig.

Sverige är i dagsläget inte en kärnvapenfri zon, utan har endast anslutit sig till icke-spridningsavtalet. Syftet med detta avtal är att endast fem stater i världen (USA, Storbritannien, Frankrike, Kina och Ryssland) ska tillåtas ha kärnvapen, och att dessa länder inte heller ska överföra kärnvapenteknologi till andra stater. Avtalet blev internationell lag år 1970, men trots detta har sedan dess även Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea skaffat kärnvapen (samtliga kärnvapenstater röda ovan). För en icke-kärnvapenstat som Sverige innebär avtalet att man förbinder sig att inte utveckla kärnvapenteknologi, men även en skyldighet att förhandla om, förespråka och skapa incitament för nedrustning internationellt.

Sveriges roll i det globala nedrustningsarbetet har förändrats genom åren. Sverige har tidigare varit en drivande aktör och har arbetat internationellt för bland annat begränsning, kärnvapenprovstopp, förbud mot användande av kärnvapen och faktiskt även för skapandet av just kärnvapenfria zoner. På senare år har det synts en oroväckande trend, där Sverige alltmer intagit en passiv roll i kärnvapenfrågorna med få tydliga ställningstaganden mot kärnvapen. Glädjande tecken har dock nyligen visat sig då Sverige, genom utrikesminister Margot Wallström, den 14 oktober 2014 äntligen valde att ställa sig bakom ett gemensamt uttalande om kärnvapnens humanitära konsekvenser som en stor grupp stater gjort i FN.

Sverige förblir dock ambivalent vad gäller inställningen till kärnvapen, och vi vill genom denna petition se till att utvecklingen fortsätter åt rätt håll. Till exempel är Sveriges ställningstagande fortfarande oklart vad gäller ett totalt kärnvapenförbud – något som en majoritet av FN:s medlemsstater vill starta förhandlingar om redan nu i år. Sveriges inställning i frågan har tidigare bland annat blivit synlig då FN:s generalförsamling varje år röstar om att påbörja förhandlingar om en kärnvapenkonvention. När Sverige 2011 lämnade sitt bifall till detta underströk man samtidigt att även om Sverige var för att förhandlingar påbörjades, så betydde inte detta att man var för ett kärnvapenförbud.

Sammantaget kan Sveriges inställning i frågan sägas vara att kärnvapen bör regleras genom en rad separata avtal (vars förhandlingar inte rört sig nämnvärt på 18 år), att icke-spridning och provstopp är att prioritera framför nedrustning och att det är kärnvapenstaterna själva som bör leda nedrustningsarbetet. Denna icke-ansvarstagande inställning är varken moraliskt försvarbar eller förenlig med icke-spridningsavtalets skyldighet att aktivt verka för nedrustning.

Det finns idag uppskattningsvis ca 17 000 kärnvapen i världen, varav 97% tillhör USA och Ryssland. Förutom de som befinner sig inom kärnvapenstaternas landgränser är amerikanska kärnvapen även utplacerade i Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna, Turkiet och Storbritannien genom NATO. Kärnvapen är det absolut mest destruktiva vapen som människan besitter; användning skulle innebära en katastrof, både humanitärt, klimatmässigt, biologiskt och civilisationsmässigt. Kärnvapnen kommer att innebär en risk så länge de existerar, även om de inte avfyras i krig; misstag kopplade till tekniska problem, dåligt underhåll och inte minst den mänskliga faktorn kan få oöverskådliga konsekvenser.

Utöver detta är de ekonomiska dimensionerna av denna till stor del hemliga industri närmast ofattbara. År 2011 uppskattades de globala kärnvapenutgifterna till 104,9 miljarder dollar. Hälften av detta, 40-60 miljarder dollar, skulle enligt Världsbanken vara tillräckligt för att uppfylla FN:s milleniemål om fattigdomsbekämpning. I USA lägger man varje år ungefär lika mycket pengar på kärnvapnen som på utbildning och hälsovård.

Genom att initiera detta upprop vill vi markera att vi tycker att situationen på kärnvapenområdet i dagsläget är oacceptabel och att vi kräver mer av Sveriges regering. Vi hoppas att du genom din underskrift vill hjälpa oss att bygga upp det tryck från allmänheten som får politikerna att agera! Med hopp om en kärnvapenfri framtid!

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens
lokalavdelning Lund/Malmö

Mer finns att läsa på ICANs hemsida: http://www.icanw.org. ICAN (International campaign to abolish nuclear weapons) är en partipolitiskt obunden global organisation som samlar mer än 300 partnerorganisationer, däribland Svenska Freds, med det gemensamma målet att avskaffa kärnvapen.

Bild: Wikipedia.org, Nuclear weapon free zones

In English:

A nuclear weapon free zone is defined as a given area where manufacturing, testing or harboring of nuclear weapons is not allowed. The concept includes a commitment from nuclear-weapon states not to attack nuclear-free zones. Since the first nuclear weapon free zone, Antarctica, was instituted in 1961, the number of areas that have joined the agreement has increased and together they today comprise 56% of the Earth's land area and 60% of all the world's countries (blue areas on the map above). Altogether, 39% of the global population live in nuclear weapon free zones. The agreement is under the UN mandate, and it is optional to join.

Sweden is currently not a nuclear weapon free zone, but has signed the NPT (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty). The purpose of this agreement is that only five states in the world (U.S., UK, France, China and Russia) should be allowed to have nuclear weapons, and that these countries are bound not to transfer nuclear technology to other states. The agreement became international law in 1970, despite this, India, Pakistan, Israel and North Korea have acquired nuclear weapons since then (all nuclear states red above). A non-nuclear state like Sweden is obliged not to develop nuclear weapons technology and the treaty also includes an obligation to negotiate, advocate and create incentives for disarmament internationally.

Sweden's role in global disarmament efforts has changed over the years. Sweden has previously been a driving force working internationally for increased limitation of nuclear weapons, a nuclear test ban, prohibition of the use of nuclear weapons and for the creation of nuclear weapon free zones. In later years, Sweden has increasingly taken a passive role in nuclear issues, without clear positions against nuclear weapons. Recently, however, hopeful signs have appeared; Sweden has finally chosen to endorse a common statement on the humanitarian consequences of nuclear weapons made by a large number of states in the UN. The statement was made on october 14th 2014, by foreign minister Margot Wallström.

Despite this, Sweden´s view on nuclear weapons remains in many ways unclear. Through this petition, we want to help driving the development in the right direction. For example, Sweden´s opinion on a total nuclear weapons ban is still not clear - this is something that a majority of the UN members are willing to begin to negotiate already this year. Sweden's position on the matter has earlier become evident when the UN General Assembly has its yearly vote to start negotiations for a convention. When Sweden in 2011 gave its assent to beginning such negotiations, Sweden underlined that this assent did not mean that Sweden favoured a nuclear weapons ban.

Overall, Sweden's position on the matter is that nuclear weapons should be regulated through a series of separate contracts (whose negotiations have not moved appreciably in 18 years). Sweden is of the opinion that non-proliferation and test ban is to be prioritized over disarmament and that the nuclear weapons states themselves should lead disarmament efforts. This irresponsible attitude is neither morally defensible nor compatible with the NPT obligation to actively promote disarmament.

Today there are an estimated 17,000 nuclear weapons in the world, of which 97 % belongs to the United States and Russia. In addition to those that are within the nuclear states borders, U.S. nuclear weapons are also deployed in Belgium, Germany, Italy, Netherlands, Turkey and the UK through NATO. Nuclear weapons are the single most destructive weapons which man possesses; use would be catastrophic for civilization and for humanitarian, climatic, and biological reasons. Nuclear weapons will pose a risk as long as they exist, even if they are not fired; errors related to technical problems, poor maintenance and not least the human factor can have incalculable consequences.

Besides this, the economic dimensions of this largely secret industry are huge. In 2011, global nuclear weapons spendings was estimated to $ 104.9 billion. Half of this, 40-60 billion dollars would, according to the World Bank, be enough to meet the UN Millennium Development Goals on poverty reduction. The U.S. spend about as much money on nuclear weapons as on education and health.

By initiating this petition we wish to emphasize our belief that the situation in the field of nuclear weapons is unacceptable and we demand more from the Government of Sweden. We hope that through your signature you are willing to help us to build up the public pressure that is needed to get politicians to act! Hoping for a nuclear-free future!

Swedish Peace and Arbitration Society

Local branch Lund / Malmö

More can be found on ICANs website : http://www.icanw.org . ICAN (International campaign to abolish nuclear weapons ) is a politically independent global organization that brings together more than 300 partner organizations, including the Swedish Peace , with the common goal of eliminating nuclear weapons.

Photo: Wikipedia.org , Nuclear weapon free zones


Posted April 3, 2014
Report this as inappropriate
Click To Copy: