By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
The world's largest and most effective online campaigning community for change

Volem una Barcelona 100% sostenible!

This petition is awaiting approval by the Avaaz Community
Volem una Barcelona 100% sostenible!
  
  

 


Why this is important

Demanem que Barcelona sigui un exemple de transició cap a energies 100% netes, indispensable per protegir el nostre futur segons els científics. Les ciutats són els nuclis d’emissions més importants de gasos d’efecte hivernacle, motiu pel qual més d’una dotzena de ciutats i fins i tot països sencers ja s’han compromès per tenir un futur 100% sostenible, i creiem que la nostra ciutat hauria ser la següent en donar el pas.

350 BCN som un col·lectiu de ciutadans barcelonins compromesos amb la preservació medi-ambiental i, en un acte de coherència i responsabilitat, demanem el següent:

  • Re-ajustament dels objectius definits per l’any 2020 a fi de establir una reducció del 30% de les emissions i un estalvi del 30% en eficiència energètica, en línia amb la fulla de ruta cap a un futur d’energies 100% netes al 2050 [1] . Demanem que des de l’Ajuntament es faci tot el possible sota el seu poder i competències per assolir una transició local ràpida al transport i l’eficiència energètica, i que la nostra ciutat es converteixi en una referència per Catalunya i l’Estat espanyol.
  • Reducció del parc de vehicles particulars, per afavorir un transport públic sostenible, eficient i de franc pels residents, mitjançant mesures sota la competència de l’Ajuntament ( ampliació d’espais peatonals i carrils bici, inversió en el servei de bicing… ) i de l’exigència d’altres mesures de competència estatal ( etiquetatge de vehicles contaminants, taxa de congestió… ).
  • Contractació d’empreses que no inverteixen al sector dels combustibles fòssils (la seva crema és la major responsable de les emissions globals) mitjançant una clàusula ambiental inclosa al marc de la contractació responsable de l’Ajuntament [2].

[ CASTELLANO ]
Pedimos que Barcelona sea una ejemplo de la transición hacia energías 100% limpias que los científicos alertan que es indispensable para salvaguardar nuestro futuro. Las ciudades son los núcleos de emisiones más importantes de gases de efecto invernadero. Por eso más de una docena de ciudades e incluso países enteros ya se han comprometido a tener un futuro 100% sostenible y creemos que nuestra ciudad debería ser la siguiente en dar el paso.

350 BCN somos un colectivo de ciudadanos comprometidos con la preservación medioambiental y, en un acto de coherencia y responsabilidad, pedimos lo siguiente:

  • Reajuste de los objetivos definidos para el año 2020 a fin de establecer una reducción del 30% de las emisiones y un ahorro del 30% en eficiencia energética, lo que estaría en línea con la hoja de ruta hacia un futuro de energías 100% limpias en 2050 [1]. Pedimos que el Ajuntament haga todo lo que esté bajo su poder y competencias para lograr una transición local rápida en materia de transporte y eficiencia energética, y que nuestra ciudad se convierta en una referencia para Catalunya y el Estado español.
  • Reducción del parque de vehículos particulares en favor de un transporte público sostenible, eficiente y gratuito para los residentes, a través de medidas bajo la competencia del ayuntamiento (ampliación de espacios peatonales y carriles de bici, inversión en el servicio de bicing...), y de la exigencia de otras medidas de competencia estatal (etiquetaje de vehículos contaminantes, tasa de congestión...).
  • Contratación de empresas que no inviertan en el sector de los combustibles fósiles (cuya quema es la mayor responsable de las emisiones globales) como cláusula ambiental que se incorpore en el marco de la contratación responsable de l’Ajuntament [2].

REFERENCIAS:
[1] Hoja de ruta hacia 100% renovable en 2050: http://www.fundacionrenovables.org/2014/11/la-fundacion-renovables-propone-a-los-municipios-espanole....
[2] http://www.ajsosteniblebcn.cat/mesura-govern-contractacio-responsable-2013_16872.pdf


Posted February 7, 2015
Report this as inappropriate
Click To Copy: