Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności, która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie.
OK
Petycja została zamknięta
Petycja do Ministra Skarbu RP Włodzimierza Karpińskiego o powstrzymanie likwidacji Exalo Drilling S.A. Centrum Kraków

Petycja do Ministra Skarbu RP Włodzimierza Karpińskiego o powstrzymanie likwidacji Exalo Drilling S.A. Centrum Kraków

Petycja została zamknięta
439 podpisało. Niech będzie nas  450
439 podpisało

Krzysztof F.
kieruje swoją petycję do:
Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński

Do kogo kierujesz swoją petycję?

Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński

Czego wymagasz od adresata petycji?

Powstrzymania likwidacji Exalo Drilling S.A. Centrum Kraków

Czemu to jest istotne?

Od początku 2013 roku toczy się proces ograniczania działalności Exalo Driling S.A. Centrum Kraków.

Exalo Drilling Centrum S.A. Centrum Kraków powstało z firmy Poszukiwania Nafty i Gazu w Krakowie (PNIG Kraków) należącego do Grupy Kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., którego większościowym właścicielem jest Skarb Państwa.

Najpierw usunięto trzech Prezesów Exalo Drilling S.A. Centrum Kraków, a na ich miejsce wprowadzono osoby spoza Krakowa.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Zarząd Exalo Drilling S.A. znajdujący się w Pile systematycznie doprowadza do zlikwidowania Exalo Drilling S.A. Centrum Kraków poprzez mało skuteczne pozyskiwanie nowych kontraktów wiertniczych w kraju a szczególnie zagranicą.

Odpowiedzialne za to Działy Sprzedaży jak i Operacji oraz kierujący nimi Dyrektorzy na zawarli żadnych kontraktów w minionych dwóch latach.

PNIG Kraków specjalizowało się w wierceniach zagranicznych pracując w takich krajach jak: Słowacja, Czechy, Ukraina, Dania, Rosja, Kazachstan, Pakistan, Indie, Mozambik, Uganda, Etiopia.

Obecnie Exalo Drilling S.A. Centrum Kraków pracuje jedynie na Ukrainie, w Pakistanie i Kazachstanie, a kontynuacja pracy tam zawdzięcza jedynie akwizycji dokonanej przez własnych pracowników (Country Managers).

Pomimo posiadania i stosowania w Exalo Drilling S.A. Centrum Kraków w pełni działającego systemu ewidencji finansowo - materiałowej SAP, zatrudniono nowych niewyszkolonych pracowników w Centrum Piła i tam przeniesiono Dział Księgowości.

Jednocześnie w Exalo Drilling S.A. podjęto proces zwolnień grupowych pracowników.

Chciałbym zwrócić uwagę, że wyszkolenie fachowca w tej dziedzinie wymaga ukończenia technikum bądź ukierunkowanych studiów, a potem uzyskanie przez niego uprawnień do wykonywania bądź nadzoru prac wiertniczych w Zakładach Ruchu Górniczego. Uprawnienia te nadawane są przez Urzędy Górnicze i wymagają wieloletniej (10 letniej) praktyki zawodowej.

"Nafta" Krakowska (PNIG Kraków) posiadała Serwis Wierceń Kierunkowych, który od 1991 roku prowadził wiercenia kierunkowe w całej Polsce. Obecnie jest w Krakowie grupa doskonałych specjalistów, którzy prowadzą wiercenia kierunkowe i wiercenia poziome w głębokich otworach naftowych (do 4 500 metrów).

Posiadany przez nich sprzęt: silniki wgłębne (Downhole Motors), aparatura MWD (Measure While Drilling), obciążniki niemagnetyczne (NMDC), specjalistyczne oprogramowanie komputerowe pozwalające na projektowanie i realizowanie wierceń kierunkowych i poziomych, urządzenia warsztatowe do obsługi i napraw sprzętu są warte około 10 milionów złotych. Ten cały sprzęt ma być zabrany do Piły, a wszyscy specjaliści (Directional Drillers, MWD Operators) wyszkoleni na zagranicznych kursach, posiadający wiedzę i kwalifikacje na światowym poziomie muszą szukać sobie pracy na świecie, a nie w Polsce.

W Centrum Kraków zlikwidowano działalność Ośrodka Ruchowo Szkoleniowego w Sieradzy koło Tarnowa. W Ośrodku tym oprócz działalności ruchowej prowadzone były szkolenia/ praktyki dla studentów jedynego w Polsce Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, oraz szkolenia uczniów Techników Naftowych z Krakowa i Krosna.

Zlikwidowano Magazyny i Bazę Rurowo Narzędziową w Krakowie, a teren przeznaczono do sprzedaży. Jednocześnie zabroniono wykonywać jakichkolwiek napraw w znajdujących się w Krakowie specjalistycznych Warsztatach Mechanicznych. Wszystkie te naprawy mają być wykonywane w warsztatach w Pile.

Obecnie w Exalo Drilling S.A. trwa proces zwolnień grupowych, wręczane są wypowiedzenia warunków pracy polegające bądź to na obniżaniu stawek podstawowych bądź wypowiedzenia końcowe rozwiązujące stosunek pracy.

W całym Exalo Drilling S.A. przewiduje się zwolnienie około 300 osób.

Obniżanie stawek zawiera się w zakresie od 12 do 20 %. Jednocześnie stosuje się też przenoszenie z obecnych miejsc pracy w teren lub do Piły nie zapewniając ekwiwalentu za wynajmowanie mieszkania bądź diet delegacyjnych.

Absolwenci jedynego Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu są zatrudniani w terenie na stanowiskach pracowników "fizycznych" za skandalicznie niską stawkę 1 200 - 1 300 zł.

Podejmowane są kolejne próby sprzedaży Biurowca "Nafta" znajdującego się w Krakowie przy ul. Lubicz 25.

Wszystkie te działania mają na celu zlikwidowanie działalności "Krakowskiej Nafty", która posiada 65 letnią tradycję w poszukiwaniach złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce i zagranicą.

Biorąc pod uwagę obecne walki na Ukrainie możemy liczyć się z możliwością braku, bądź znacznym ograniczeniem dostaw gazu ziemnego z Republiki Rosyjskiej, dlatego też wydaje nam się szalenie nierozważnym działaniem, likwidowanie polskich firm poszukiwawczych w takim czasie.

Prosimy Pana Ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego o pilne podjęcie stosownych kroków mających na celu wstrzymanie likwidacji a wręcz zaktywizowania działalności poszukiwawczej ropy naftowej i gazu ziemnego w celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

================================================

The State Treasury Minister Włodzimierz Karpiński: Refrain liquidation of Exalo Drilling SA Centre Krakow

Why is this issue important To whom to target your petition?

The State Treasury Minister Włodzimierz Karpiński

What do you require from the recipient petition?

Stop the liquidation Exalo Drilling SA Centre Krakow

Why is it important?

Since early 2013 pending the process of limiting the activities Exalo Driling SA Center Krakow. Exalo Drilling SA Center Krakow was established from the Company Oil and Gas Exploration Krakow Ltd. (OGEC Krakow) belonging to the Group's Polish Oil and Gas Company, whose majority shareholder is the State Treasury. Over the past two years, the Management Exalo Drilling SA located in Pila systematically adjusted to eliminate Exalo Drilling SA Center Krakow by ineffective acquisition of new drilling contracts in the country and especially abroad.

First, removed three Presidents of Exalo Drilling SA Center Krakow, and put on their place persons from outside of Krakow.

Responsible for a Sales Departments and Operations and directing them to the Directors have entered into any contracts in the past two years.

OGEC Krakow specialized in drilling working abroad in countries such as Slovakia, the Czech Republic, Ukraine, Denmark, Russia, Kazakhstan, Pakistan, India, Mozambique, Uganda, Ethiopia. Currently Exalo Drilling SA Center Kraków works only in Ukraine, Pakistan and Kazakhstan, and continued working there only thanks to acquisitions made by its own employees (Country Managers).

Despite the possession and use in Exalo Drilling SA Center Krakow fully operational financial and material accounting system - SAP, hired new untrained staff at the Piła Center and there Accounting Department was moved.

At the same time Exalo Drilling SA taken layoffs of employees. I would like to note that training skilled in the art requires the completion of technical or targeted studies and then provide entitlement to exercise or supervision of the work of drilling according to the regulations of Mining Companies.

These permissions are granted by the Mining Offices and require long-term (10 year) practice.

"Nafta" Krakow (Cracow OGEC) Directional Drilling Services had that since 1991, conducted directional drilling in Poland. There currently are in Krakow group of excellent professionals who conduct drilling directional and horizontal of deep oil wells (up to 4 500 meters).

Owned by them equipment: downhole motors, MWD systems (Measure While Drilling), non-magnetic drill collars (NMDC), specialized software which enable design and executing of directional and horizontal drilling, workshop equipment for service and repair are worth 10 million polish zlotys, about. The whole equipment want to to be taken to Pila, and all the specialists (Directional Drillers, MWD Operators) trained at foreign courses, world class with their knowledge and skills have to look for a job in the world, but not in Poland.

The Centre Krakow liquidated activities of Operations and Training Centre in Sieradzy near Tarnow. In the Centre the addition of operational activity were carried out training / internships for students of only one in Poland Departments of Drilling, Oil and Gas, University of Mining - Metallurgy in Krakow, and training pupils Petroleum Technicians from Krakow and Krosno.

Cancelled the Warehouse and Base of Tubulars and Tools in Krakow, and the area is devoted to the sale.

At the same time it was forbidden to carry out any repairs that are specialized in Krakow Mechanical Workshop. All of these repairs are to be carried out in workshops in Pila.

Currently Exalo Drilling S.A. is under the process of collective redundancies are given to terminate the operation involving either at lowering rates of primary or final notice terminating the employment relationship. The range of that reductions are in the range of 12 to 20%.

At the same time apply a transfer from the current job area to field or to Piła without providing equivalent for renting an apartment or a daily allowances.

In Exalo Drilling SA 300 employees will become dismissed workers.

Graduates of the only Faculty of Drilling, Oil and Gas AGH are employed in the field as "casual" workers for scandalously monthly low rate of 1200 - 1300 PLN (400 $).

Efforts are further attempts to sell Office Building "Nafta" located at Lubicz str. 25, Kraków.

All these activities are aimed at eliminating business "Cracow Oil Company", which has 65 years of experience in exploration of oil and natural gas in Poland and abroad.

Given the current struggle in Ukraine can expect the possibility of a lack of, or a significant reduction in the supply of natural gas from the Russian Republic, which is why it seems to us extremely reckless operation, elimination of Polish companies prospecting in time.

Please Mr. Minister to urgently take appropriate steps to suspend liquidation and even activate the exploration activities of oil and natural gas in order to ensure energy security for Poland.