Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności, która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie.
OK
Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro: domagamy się zmiany prawa i realnego wsparcia od Państwa w zakresie poprawy

Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro: domagamy się zmiany prawa i realnego wsparcia od Państwa w zakresie poprawy

1,647 podpisało. Niech będzie nas  10,000
1,647 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Tę petycję utworzył/a Katarzyna. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Katarzyna
kieruje swoją petycję do:
Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro

Warszawa 24 grudnia 2016 r.

Minister Sprawiedliwości

Pan Zbigniew Ziobro

PETYCJA ‐ składana w oparciu o treść art.2 ust.1, art. 2 ust.2 pkt.1 oraz art.2 ust.3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku ( Dz.U. z 2014 poz.1195).

W imieniu Stowarzyszenia „Alimenty To Nie Prezenty” w interesie publicznym domagamy się zmiany prawa i realnego wsparcia od Państwa w zakresie poprawy skuteczności ściągalności alimentów poprzez wypracowanie i wprowadzenie systemowych rozwiązań prawnych. O tym, że niealimentacja jest ogromnym problemem społecznym w Polsce świadczą liczby, gdyż milion dzieci uprawnionych do alimentów ich nie otrzymuje, a wysokość długu zobowiązanych rodziców wynosi około 10 miliardów złotych wg. danych z wpisów w rejestrach BIG Info Monitor nakoniec listopada 2016 roku. My rodzice samodzielnie wychowujący i utrzymujący dzieci wiemy jak bardzo ta sytuacja wymaga natychmiastowych zmian! Bo niepłacenie alimentów dzieciom to przemoc ekonomiczna. Bo nie przystoi cywilizowanemu Państwu w środku Europy w świetle powołanych przepisów prawa przyzwolenie na uchylanie się rodzica od obowiązku utrzymywania własnego dziecka. Art. 6 pkt.2 Konwencji Praw Dziecka mówi: "Państwa‐Strony zapewnią, w możliwie maksymalnym zakresie,warunki życia i rozwoju dziecka.


Art. 71. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi zaś ze „ Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, maja prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.”

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Rada Ministrów może podnieść kryterium dochodowe do Funduszu Alimentacyjnego kierując się wysokością wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych.

Niestety skuteczność ściągalności alimentów przez Państwo Polskie utrzymuje się od wielu lat na poziomie zaledwie 13%. Państwo nie radzi sobie z odzyskiwaniem świadczeń od nieodpowiedzialnych rodziców, które to świadczenia powinny wracać do Funduszu wraz z odsetkami, a nie obciążać budżet państwa i wszystkich podatników.
Obowiązujące obecnie przepisy prawa są nieskuteczne, zawierają liczne luki i niedociągnięcia, które umożliwiają rodzicom zobowiązanym prawomocnymi wyrokami Sądów Polskich do alimentacji wieloletnie uchylanie się od obowiązku utrzymywania własnych dzieci. Obowiązek ten spada więc albo wyłącznie na jednego z rodziców albo na podatników, gdyż jak wskazują statystyki świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie są odzyskiwane od zobowiązanych dłużników alimentacyjnych.
Dlatego też Stowarzyszenie „Alimenty To Nie Prezenty” wraz z organizacjami współpracującymi mając na uwadze podkreślenie ważkości problemu po raz drugi zorganizowało ogólnopolską akcję zbierania podpisów mających na celu wsparcie stanowiska zawartego w niniejszej Petycji.


Domagamy się zatem:

Niezwłocznego podjęcia zarówno przez Ministerstwo Sprawiedliwości jak i Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wspólnych działań, prowadzących do wypracowania kompleksowych rozwiązań prawnych mających zapewnić znacznie wyższy zwrot świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego, który jest przecież funduszem zwrotnym. Umożliwi to bowiem Radzie Ministrów podniesienie, a nawet zniesienie zamrożonego od 2008 r kryterium dochodowego do Funduszu Alimentacyjnego. Spowoduje także, że pomoc z Funduszu trafi do większości dzieci pozbawionych alimentów od jednego z rodziców. Świadczenia te nie będą wtedy obciążać budżetu państwa, jak to się dzieje w tej chwili. Wprowadzenie przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązań poprawiających skuteczność egzekucji alimentów należnych dzieciom, poprzez wypracowanie szerszych systemowych rozwiązań prawnych. Rozwiązań gwarantujących również usprawnienie współpracy pomiędzy komornikami i innymi organami państwa uczestniczącymi w procesie ściągalności alimentów. Chodzi nam głównie o współpracę z organami gminy, które podejmują działania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jest to zadanie zlecone gminom z zakresu administracji rządowej, art. 31 ust.1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) oraz z organami ścigania (policją, prokuraturą), których zadaniem jest chociażby ustalenie miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego oraz prowadzenie dochodzeń z art. 209 KK (uporczywa niealimentacja)oraz art. 300§2 KK ( ukrywanie majątku ). Ważne jest bowiem, aby w sytuacji, gdy alimenty nie są regulowane w sposób dobrowolny, zapewnić sprawną i skuteczną ich ściągalność, ale także zabezpieczyć bieżące potrzeby dzieci, których dotknęło zjawisko nie alimentacji. Wprowadzenie rozwiązań, których celem będzie zminimalizowanie przyczyn nieregulowania należności alimentacyjnych w sposób dobrowolny tj. realnej i skutecznej aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych, kierowania ich do odpłatnych prac interwencyjnych i przekazywania zarobionych przez nich pieniędzy bezpośrednio ich dzieciom, a w razie odmowy lub niewłaściwego wykonywania prac interwencyjnych wprowadzenie szybkich, nieuchronnych i bezwzględnych kar ograniczenia wolności w systemie mobilnym od godz. 6‐18 a następnie w systemie stacjonarnym od godz. 18‐22, do czasu spłaty całości zadłużenia wobec dziecka. Przedkładamy w załączeniu podpisy zebrane od obywateli zamieszkałych w różnych miastach Polski, a także Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii, Republiki Federalnej Niemiec i Austrii, którzy wyrażają swoje poparcie dla wniesienia niniejszej petycji celem poprawy skuteczności ściągalności alimentów poprzez wypracowanie i wprowadzenie systemowych rozwiązań prawnych.

Do wiadomości:

‐Pani Elżbieta Rafalska ‐ Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Autor: Stowarzyszenie Alimenty to nie prezenty www.alimentytonieprezenty.pl https://www.facebook.com/Alimentytonieprezenty/