Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Κατάλαβα
Χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείται αυτή η ιστοσελίδα και να σου προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Διάβασε την Πολιτική Cookies .
Εντάξει
Νίκη
ΣΑΛΠΑΡΟΥΜΕ!

ΣΑΛΠΑΡΟΥΜΕ!

Νίκη
1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την Γιάννης Δ. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
Γιάννης Δ.
- Παραλήπτες:
δήμαρχος Λεμεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης, δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης , πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Αρχής Λιμένων Αλέκος ΜΙχαηλίδης, Επίτροπος Μεταφορών Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υφυπουργός Ναυτιλίας Κύπρου κ. Νατάσα Πηλείδου
Μετά από 22 χρόνια, είναι γεγονός η επανέναρξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας (Λεμεσός-Πειραιάς), με το πρώτο δρομολόγιο να αναχωρεί από τη Μεγαλόνησο στις 19 Ιουνίου!
Ευχαριστούμε όλους για τη στήριξη σας, και σας ευχόμαστε καλά ταξίδια!

Μετά από επικοινωνία που είχα με πολύ κόσμο, που ταξίδεψε αρκετές φορές τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο αντίστοιχα,
βρίσκομαι στην θέση να σας εκφράσω την πεποίθησή μου για λειτουργία τακτικών ακτοπλοϊκών δρομολογίων από και προς τα λιμάνια της Ελλάδας και της Κύπρου και σε μεταγενέστερο στάδιο από και προς τα υπόλοιπα λιμάνια της Μεσογείου. Οι δυνατότητες υπάρχουν εφόσον, ως γνωστόν, τα λιμάνια που διαθέτουμε είναι πλέον από τα πιο αξιόπιστα λιμάνια της Μεσογείου.
Αρχικά αυτό θα επιφέρει οικονομικά οφέλη γενικά σε όλα τα νησιά και περιοχές που θα μπορούν να συνδέονται ακτοπλοϊκά και ταυτόχρονα θα βοηθά και τους Κυπρίους να βρίσκονται πιο κοντά στα ελληνικά νησιά πηγαίνοντας απευθείας στον προορισμό τους και με λιγότερα έξοδα, εξαιρουμένων των οργανωμένων κρουαζιέρων και χωρίς να θέλουμε να επηρεάσουμε τα συμφέροντα αυτών. Με την ευκαιρία των έργων που εκτελέστηκαν και εξακολουθούν σε διάφορα σημεία της Ανατολικής Μεσογείου (Ελλάδα και Κύπρο), θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να ενταχθούν και δρομολόγια από και προς Κύπρο.
Επιπλέον σε περίοδο όπου η οικονομική κρίση μας επηρεάζει όλους, η δημιουργία ακτοπλοϊκών δρομολογίων από και προς τα Ελληνικά λιμάνια και Λεμεσό θα ανακουφίσει οικονομικά αρκετά άτομα παρέχοντας τους θέσεις εργασίας, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.
Επιπρόσθετα με τα έργα που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στην πόλη της Λεμεσού τα οποία θα ειναι πολύ σύντομα στη διάθεση του κοινού όπως το καζίνο, που θα είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη κ.α., θα καταστεί επιτακτικότερη η ανάγκη της σύνδεσης του νησιού με διάφορα λιμάνια της Μεσογείου ούτως ώστε οι τουρίστες και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι να μεταβαίνουν και μέσω θαλάσσης στον προορισμό τους.
Το ψήφισμα αυτό γίνεται ώστε να πραγματοποιούνται απευθείας ταξίδια προς και από Ελλάδα και Κύπρο στην περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να μεταβεί π.χ. σε ελληνικό νησί από Κύπρο να μην χρειάζεται πέρα από ακτοπλοϊκά να πληρώσει και αεροπορικά εισιτήρια.
Τα οφέλη θα είναι: Αύξηση τουριστών σε Ελλάδα και Κύπρο
Ανταγωνισμός ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εταιρειών και συνεπώς μείωση τιμών εισιτηρίων.
Ευχαριστώ για τη στήριξη σας
Γιάννης Δανιήλ
giannis1997s@gmail.com


English
After contact I had with a majority of people, who traveled several times both in Greece and Cyprus respectively,I am able to express my belief to operate regular ferry services to and from the ports of Greece and Cyprus and later to and from other ports in the Mediterranean. The possibilities are provided, as is known, the ports have become the most efficient ports in the Mediterranean.Initially this will bring economic benefits generally all islands and areas that can be connected ferry and simultaneously helps Cypriots to be closer to the Greek islands by going directly to their destination with less expenses, excluding the organized cruises and without we want to influence the interests of these. On the occasion of the projects carried out and continue in various parts of the Eastern Mediterranean (Greece and Cyprus), it would be a great opportunity to join and routes to and from Cyprus.In addition to a time when our economic crisis affects everyone, creating ferry routes to and from the Greek ports of Limassol and will relieve economic enough people giving them jobs, both in Cyprus and Greece.This resolution is to be made direct travel to and from Greece and Cyprus where we want to go eg in Greek island of Cyprus not needed beyond ferry to pay and airfare.The benefits are: Increase of tourists in Greece and Cyprus Competition ferry and airline and simultaneously reducing faresThank you for your support


Francais
Après contact je eus avec de majorité de la population , qui a voyagé à plusieurs reprises à la fois en Grèce et Chypre,Je suis en mesure d'exprimer ma conviction à exploiter des services de ferry réguliers de et vers les ports de la Grèce et de Chypre et plus tard vers et à partir d'autres ports de la Méditerranée. Les possibilités sont prévus, comme il est connu, les ports sont devenus les ports les plus efficaces dans la Méditerranée.Initialement, ce apportera des avantages économiques généralement toutes les îles et les zones qui peuvent être connectés ferry et contribue simultanément Chypriotes d'être plus proche des îles grecques en allant directement à leur destination avec moins de dépenses, à l'exception des croisières organisées et sans nous voulons influencer les intérêts de ceux‐ci. A l'occasion des projets réalisés et continuent dans diverses parties de la Méditerranée orientale (Grèce et Chypre), ce serait une excellente occasion de joindre et routes à destination et en provenance de Chypre.En plus d'un moment où notre crise économique touche tout le monde, la création d'itinéraires de ferry vers et depuis les ports grecs de Limassol et permettra de soulager suffisamment de gens économiques en leur donnant des emplois, à la fois à Chypre et en Grèce.Cette résolution doit être faite Voyage direct et de la Grèce et Chypre, où nous voulons aller par exemple dans l'île grecque de Chypre ne sont pas nécessaires au‐delà de ferry à payer et le vol.Les avantages sont: Augmentation de touristes en Grèce et à Chypreferries de la concurrence et la compagnie aérienne et les tarifs en réduisant simultanémentMerci de votre aide


Russian

После контакта я имел с большинством людей, которые путешествовали несколько раз как в Греции и на Кипре соответственно, я в состоянии выразить свою веру в регулярные паромные и из портов Греции и на Кипре, а затем и из других портов средиземноморский. Возможности предоставляются, как известно, порты стали наиболее эффективные порты в Mediterranean.Initially это принесет экономическую выгоду в целом все острова и области, которые могут быть связаны паром и одновременно помогает киприоты, чтобы быть ближе к греческим островам, перейдя прямо к месту назначения с меньшими затратами, за исключением организованных круизов и без мы хотим влиять на интересы этих. По случаю проектов, осуществляемых и продолжить в разных частях Восточного Средиземноморья (Греция и Кипр), было бы большой возможность присоединиться и маршруты в и из Cyprus.In того, чтобы в то время, когда наш экономический кризис затрагивает всех, создание паромных маршрутов в и из греческих портов Лимассола и избавит достаточно экономические люди, давая им работу, как на Кипре, и резолюцию Greece.This должно быть сделано прямое путешествие в и из Греции и Кипра, где мы хотим пойти, например, в греческом острове Кипр не нужна за пароме платить и airfare.The преимущества: Увеличение туристов в Греции и на Кипре конкуренции пароме и авиакомпании, и одновременно уменьшая faresThank вам за вашу поддержку


Italiano
Dopo il contatto che ho avuto con una maggioranza di persone, che hanno viaggiato diverse volte, sia in Grecia ea Cipro, rispettivamente, sono in grado di esprimere la mia convinzione di operare servizi di traghetto regolari da e per i porti della Grecia e di Cipro e successivamente da e verso altri porti il Mediterraneo. Le possibilità sono forniti, come è noto, i porti sono diventati i porti più efficienti nel Mediterranean.Initially questo porterà vantaggi economici in generale tutte le isole e le aree che possono essere collegati traghetto e aiuta contemporaneamente ciprioti ad essere più vicino alle isole greche andando direttamente a destinazione con meno spese, ad esclusione delle crociere organizzate e senza vogliamo influenzare gli interessi di questi. In occasione dei progetti realizzati e continuano in varie parti del Mediterraneo orientale (Grecia e Cipro), sarebbe una grande opportunità di aderire e rotte da e da Cipro .Oltre ad un momento in cui la nostra crisi economica colpisce tutti, la creazione di rotte dei traghetti da e per i porti greci di Limassol e allevierà abbastanza persone economiche dando loro posti di lavoro, sia a Cipro e la risoluzione Greece.This deve essere fatta viaggio diretto da e per la Grecia e Cipro, dove vogliamo andare per esempio in isola greca di Cipro non è necessario al di là di traghetto per pagare e airfare.The benefici sono: aumento di turisti in Grecia e Cipro concorrenza dei traghetti e la compagnia aerea e tariffe, riducendo contemporaneamente Grazie per il vostro sostegno


Espanol
Después del contacto que tuve con una mayoría de la gente, que viajaron varias veces tanto en Grecia y Chipre, respectivamente, soy capaz de expresar mi creencia para operar servicios regulares de transbordadores desde y hacia los puertos de Grecia y Chipre y más tarde hacia y desde otros puertos el Mediterraneo. Las posibilidades se ofrecen, como es sabido, los puertos se han convertido en los puertos más eficientes en el Mediterráneo. Inicialmente esto traerá beneficios económicos en general, todas las islas y las zonas que se pueden conectar ferry y al mismo tiempo ayuda a los chipriotas a estar más cerca de las islas griegas por ir directamente a su destino con menos gastos, excluyendo los cruceros organizados y sin que queremos influir en los intereses de los estos. Con motivo de los proyectos realizados y continuar en varias partes del Mediterráneo Oriental (Grecia y Chipre), que sería una gran oportunidad para unirse y rutas desde y hacia Además Chipre .En a un momento en que nuestra crisis económica afecta a todos, la creación de rutas de ferry hacia y desde los puertos griegos de Limassol y aliviará bastante gente económicos dándoles puestos de trabajo, tanto en Chipre y resolución Greece.This se debe hacer viajes directos desde y hacia Grecia y Chipre, donde queremos ir por ejemplo, en la isla griega de Chipre no sea necesario más allá de ferry a pagar y airfare.The beneficios son: Aumento de turistas en Grecia y Chipre Competencia ferry y la compañía aérea y la reducción de las tarifas de forma simultánea Gracias por su apoyo


German
Bei Berührung mit der Mehrheit der Menschen, die mehrmals sowohl in Griechenland und Zypern jeweils gereist hatte ich, ich bin in der Lage, meine Überzeugung zum Ausdruck bringen, um regelmäßige Fährverbindungen zu und von den Häfen von Griechenland und Zypern und später nach und von anderen Ports in Betrieb das Mittelmeer. Die Möglichkeiten sind vorhanden, wie bekannt ist, haben die Häfen werden die effizientesten Häfen im Mittelmeer. Zunächst wird dies wirtschaftliche Vorteile in der Regel alle Inseln und Gebiete, die Fähre verbunden werden können zu bringen und gleichzeitig hilft, Zyprioten, um näher an den griechischen Inseln, indem Sie direkt an ihr Ziel mit weniger Kosten, mit Ausnahme der organisierten Kreuzfahrten und ohne uns um die Interessen beeinflussen wollen diesen. Anlässlich der durchgeführt und Projekte weiterhin in verschiedenen Teilen des östlichen Mittelmeerraums (Griechenland und Zypern), wäre es eine große Chance, sich und Strecken von und nach Zypern .Neben einer Zeit, in der unsere Wirtschaftskrise betrifft jeden, Erstellen von Fährverbindungen von und zu den griechischen Häfen von Limassol und entlasten genug wirtschaftliche Menschen ihnen Arbeitsplätze, sowohl in Zypern und Greece.This Auflösung erfolgen soll direkte Reise nach und von Griechenland und Zypern, wo wir zB in griechischen Insel gehen wollen Zypern nicht über Fähre benötigt, um zu zahlen und airfare.The Vorteile sind: Zunahme der Touristen in Griechenland und Zypern Wettbewerb Fähr‐ und Fluglinie und gleichzeitiger Reduzierung der Tarife Danke für Ihre Unterstützung

Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )