Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Καταλαβα
ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: Έξοδος της αλεπούς από τα θηρεύσιμα είδη κι ένταξή της στα προστατευόμενα είδη

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: Έξοδος της αλεπούς από τα θηρεύσιμα είδη κι ένταξή της στα προστατευόμενα είδη

1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την Τάσος Κ. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
Τάσος Κ.
- Παραλήπτες:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, Αρχηγοί κομμάτων κοινοβουλίου, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας , Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας

Δημιουργός ψηφίσματος : "ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΕΠΟΥ - SAVE FOX IN GREECE" / https://www.facebook.com/groups/720909091279194/

Ζητάμε : νομοθετική ρύθμιση για την έξοδο της ελληνικής αλεπούς από τα θηρεύσιμα είδη και την ένταξή της στα προστατευόμενα είδη

Γιατί είναι σημαντικό;

1) Ενώ έχει(από το 1992) αποχαρακτηριστεί από «βλαβερό είδος»(σκοτώνονταν, μέχρι τότε, 50.000(!) αλεπούδες το χρόνο!), παραμένει στα «θηρεύσιμα είδη». Θεωρείται απειλούμενο είδος(έστω ελάχιστης ανησυχίας) της ελληνικής πανίδας, αλλά και μη εκτιμημένο (ΝΕ - Not Εvaluated), δηλαδή, η αλεπού ανήκει στα είδη, που δεν ήταν δυνατόν να αξιολογηθεί ως προς τα σχετικά κριτήρια του «ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης(IUCN).


2) Είναι πολύτιμος σύμμαχος για τους καλλιεργητές, καθώς συμβάλλει στον περιορισμό των ζημιών από τα ποντίκια.


3) Η λαϊκή εντύπωση, ότι η αλεπού καταστρέφει τα κονικλοτροφεία (κουνελοτροφεία) και τα κοτέτσια των ανθρώπων είναι υπερβολική, καθώς, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, η διατροφής της κόκκινης αλεπούς αποτελείται:


· Κατά 48,4% από φρούτα και καρπούς με κουκούτσια

· Κατά 27,2% από μικρά τρωκτικά

· Κατά 6,5% από λαγούς και κουνέλια

· Κατά 3,1% από μικρά πουλιά

· Κατά 3,1% από έντομα

· Κατά 11,7% από άλλα είδη (κυρίως σκουλήκια και ψάρια)


4) Η αλεπού δεν παρουσιάζει εχθρική συμπεριφορά και είναι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί απρόκλητη επίθεση σε άνθρωπο.


Ζητάμε : νομοθετική ρύθμιση για έξοδο της ελληνικής αλεπούς από τα θηρεύσιμα είδη κι ένταξή της στα προστατευόμενα είδη.


Η ελληνική αλεπού ανήκει σ’ αυτήν την κατηγορία της Κόκκινης Αλεπούς, και, ενώ έχει(από το 1992) αποχαρακτηριστεί από «βλαβερό είδος»( σκοτώνονταν, μέχρι τότε, 50.000(!) αλεπούδες το χρόνο!),), παραμένει στα «θηρεύσιμα είδη». Θεωρείται απειλούμενο είδος(έστω ελάχιστης ανησυχίας) της ελληνικής πανίδας, αλλά και μη εκτιμημένο (ΝΕ - Not Εvaluated), δηλαδή, η αλεπού ανήκει στα είδη, που δεν ήταν δυνατόν να αξιολογηθεί ως προς τα σχετικά κριτήρια του «ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης(IUCN). Κι όμως έχει περάσει στα «θηρεύσιμα είδη», χωρίς περιορισμό ημερών κυνηγίου της και χωρίς περιορισμό αλεπούδων, ανά κυνηγό/έξοδο(Βλ. ρυθμίσεις θήρας του Ελληνικού Δασαρχείου για την κυνηγετική περίοδο 2014-2015).


Η ελληνική(Κόκκινη Αλεπού) μπορεί να προσαρμοστεί επιτυχώς στην ανθρώπινη παρουσία και να εξημερωθεί, διότι διαθέτει χρωμοσώματα «ήμερης συμπεριφοράς», όπως έχει ανακαλυφτεί από τους γενετιστές, κι έχουν γίνει – επιτυχημένα – από τον Ρώσο γενετιστή Dmitri Belyaev (1917-1985) προγράμματα εξημέρωσής της, όπου πλέον, έχει δημιουργηθεί ένα νέο είδος πλήρως εξημερωμένο,που σε πολλά κράτη(ΗΠΑ, Ρωσία, Αγγλία, κλπ.) έχει ενταχθεί στην κατηγορία των κατοικίδιων ζώων. Εξάλλου, σύμφωνα με έρευνες του πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, η εξημέρωση της αλεπούς, από τον προϊστορικό άνθρωπο, προηγήθηκε από εκείνη του σκύλου*.


Δεν θέλουμε να φέρουμε την ελληνική αλεπού από το βουνό στο σαλόνι. Να την βγάλουμε από τα «θηρεύσιμα είδη» θέλουμε και να την περάσουμε στα «προστατευμένα είδη».


Ο αγώνας μας κι ο στόχος μας είναι η έξοδός της από τα «θηρεύσιμα είδη» κι η ένταξή της στα «προστατευμένα είδη» της ελληνικής πανίδας.


*Αυτό(περί ήμερης συμπεριφοράς και δυνατότητας εξημέρωσης) επισημαίνεται(παραπάνω) ως ένας ακόμη λόγος για τη μη θήρευσή της, αφού η αλεπού δεν παρουσιάζει εχθρική συμπεριφορά και είναι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί απρόκλητη επίθεση σε άνθρωπο. Απεναντίας, μπορεί να προσαρμοστεί επιτυχώς στην ανθρώπινη παρουσία και μερικές φορές να ευδοκιμήσει σε περιοχές με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, ορισμένες αλεπούδες έχουν εμφανιστεί ακόμα και στα προάστια πολλών μεγαλουπόλεων, σε πολλά κράτη.


In english :


Why it is important?
Creator of the petition: "ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΕΠΟΥ - SAVE FOX IN GREECE" / https://www.facebook.com/groups/720909091279194/
We ask: legislation for the exit of the Greek fox of huntable species and the integration to the protected species
Why it is important?
1) While it has (since 1992) declassified from the "harmful species" (killed by then 50,000 (!) Foxes per year!), Remains in the "hunted species". It's considered threatened species (even minimal concern) of the Greek fauna, but also non-rated (NE - Not Evaluated), the fox belongs to the species, which could not be evaluated in terms of the criteria of "RED BOOK OF THE ENDANGERED SPECIES GREECE 'of Nature Conservation International Union (IUCN).
2) It is a valuable ally for farmers, as it helps to limit damage from mice.
3) The popular impression that the fox destroys the nests of rabbits and chicken coops of people is excessive, since, according to studies, the diet consists of red fox:
· In 48.4% of fruits and nuts with pips· In 27.2% of small rodents· In 6.5% of hares and rabbits· In 3.1% of small birds· In 3.1% of insects· 11.7% from other species (mainly worms and fish)
4) The fox does not show hostile behavior and is extremely rare to occur unprovoked attack on man.
We ask: legislation to exit the Greek fox of huntable species and integration to the protected species.
The Greek Fox belongs to this category of red foxes, and, while it has (since 1992) declassified from "harmful species" (killed by then 50,000 (!) Foxes per year!) Remains in the "huntable species ". It's considered in threatened species (even minimal concern) of the Greek fauna, but also non-rated (NE - Not Evaluated), the fox belong to the species, which could not be evaluated in terms of the criteria of "RED BOOK OF THE ENDANGERED SPECIES GREECE " of Nature Conservation Union (IUCN). But it has passed to the "hunted species", without limitation of hunting days and without limitation of foxes per hunter / output (See. Hunting Regulations of Greek Forest Service for hunting 2014-2015).
The Greek (Red Fox) can be successfully adapted to human presence and be domesticated, because it has chromosomes 'gentle' behavior, as has been discovered by geneticists, and have done - successfully - by Russian geneticist Dmitri Belyaev (1917-1985) program of domestication it, which now has created a new kind of fully domesticated, which in many countries (USA, Russia, England, etc.) has joined the pet category. Moreover, according to university surveys of Cambridge, the taming of the fox, by prehistoric man, preceded by that of the dog *.
We do not want to bring Greek fox from the mountains in the living room. We want to remove her from the "hunted" species and move her in "protected species".
Our struggle and our goal is to exit from the "hunted" species and integrate it of the "protected species" of Greek fauna.
* This (the Gentle behavior and ability domestication) indicated (above) as another reason for not hunting it, after the fox does not show hostile behavior and is extremely rare to occur unprovoked attack on man. Rather, it can be successfully adapted to human presence and sometimes thrive in areas with intense human activity. In recent years some even foxes have even appeared in the suburbs of many cities in many states.

Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )