Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Καταλαβα
Ελληνική Κυβέρνηση- Hellenic Government : Petition for withdrawal of the Greek Draft Law for Research & Technology

Ελληνική Κυβέρνηση- Hellenic Government : Petition for withdrawal of the Greek Draft Law for Research & Technology

1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την ASSOCIATION O. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
ASSOCIATION O.
- Παραλήπτες:
Ελληνική Κυβέρνηση- Hellenic Government- Gouvernement Hellenique

ASSOCIATION OF GREEK RESEARCHERS (www.eee-researchers.gr)

HELLENIC CONFEDERATION OF EMPLOYEES IN RESEARCH CENTRES-INSTITUTIONS (HCERC-I)

HELLENIC CONFEDERATION OF EMPLOYEES ASSOCIATIONS OF PRIVATE LEGAL ENTITIES RESEARCH CENTERS (HCERC-PLE)


YOU CAN READ THE PETITION IN ENGLISH, FRENCH, PORTUGUESE AND GREEK


TO THE GREEK AND INTERNATIONAL RESEARCH COMMUNITY

PETITION

Greek Scientific Research “under attack” by the new Governmental Policy for Research, Technology and Innovation.

According to the Lisbon Strategy (Barcelona European Council Resolutions), all EU Member States should increase public funding for research to 3% of GDP by 2020. In Greece, however, public funding for research has continuously eroded (only 0.69% of GDP in 2012). As an immediate result, Greek public Research Centres are facing an ongoing and brutal future while struggling to maintain proper operational cohesion and make ends meet. In particular, the 10 public Research Centres of the Greek Secretariat for Research and Technology (GSRT) have been the most affected, as their budgets have fallen by 68% since 2008. They are now having great difficulties covering their operational costs, let alone finance actions to meet obligations to EU Directives and Regulations.

Making the situation even grimmer for Greek scientists, the -already approved- budgets of ongoing research programmes have been cut up to 28%, undermining their execution and completion, as well as damaging both the credibility of Greek Researchers and the reliability of the Greek government.

The most recent blow to Greek Scientific Research was given last week on the 13th of October 2014, when the Draft Law for Research, Technology and Innovation was presented to the Greek Parliament. Should such a law be voted in and applied, the already rough reality of Greek scientists will not just worsen, but it is more than certain that the Greek public research system (despite its successful operation, built on the proven excellence and sacrifices of the country’s scientific personnel) will be seriously impaired, if not utterly disbanded. If applied, the new law will lead to the closure of the public Research Centres currently employing 1800 permanent staff members and around 3000 staff members on contracts under national and international research programmes. This will occur because the proposed law:

- abolishes the legal framework safeguarding and regulating the operation of the existing Research Centres and personnel, and does not define the status of the Centres in the new research landscape,

- does not tether the State to cover even partially the operational costs of public Research Centres (it is worth mentioning that the Greek state is providing only 27M€ for all 10 public research centres in 2015),

- indirectly forces the Research Centres to become “enterprises” and the researchers to evolve into “entrepreneurs”, to survive “on their own”,

- contains numerous arbitrary articles, open to interpretation, that will not ameliorate the existing research framework and will not contribute to a sustainable public research system, but instead will slowly contribute to its disintegration.

Under this storm cloud, independent scientific research is seriously undermined and cannot contribute to science, society and above all the much needed development of the country. At the same time, the basic pillar for strengthening the much needed innovation in the Greek developmental model, will be jeopardised.

The Greek Research Community strongly protests against this new research policy that fails to modernise the Greek Research landscape, but instead denigrates it. We therefore contest the Draft Law and demand its withdrawal. We ask the government to secure unimpeded operation and funding to support the existing research system of the country.

The Association of Greek Researchers and the Confederations of Employees’ in Greek Research Centres invite you to sign this petition so as to immediately withdraw the Draft Law for R.T.I. and block:

· The abolition of the national research infrastructure of the country;

· The destruction of the accumulated national scientific capital of the experienced research personnel;

· The transformation of the national research field into an arena favouring opportunistic plans and private interests;

· The protection of the basic requirements and work conditions for research, so that new, bright scientists can continue unhindered to contribute to the production of research-based knowledge serving the interests of science, society and development.Pétition

La recherche scientifique en Grèce est gravement menacée par la politique du gouvernement en matière de Recherche, de Développement Technologique et d'Innovation.

Malgré l’objectif de l’Union Européenne de favoriser une économie fondée sur la connaissance (stratégie de Lisbonne, mars 2000), objectif pour lequel les pays de l’U.E. sont tenus depuis mars 2002 d’investir 3% de leur P.I.B. dans la Recherche et le Développement (Conseil européen de Barcelone) et l’Innovation (Stratégie U.E. 2020, CE 2010), le financement public grec en la matière n’a cessé ces dernières années d’être en continuelle diminution atteignant à peine 0.69% du P.I.B. en 2012.

Les dix centres de recherche publics en Grèce relevant du Secrétariat Général pour la Recherche et la Technologie (SGRT) sous la tutelle du Ministère de l’Education ont subi de telles baisses successives de budget (réduction globale de 68% depuis 2008) qu’ils sont arrivés aujourd’hui à un point de non fonctionnement.

De plus, les récentes compressions budgétaires (jusqu’à 28%) imposées aux projets de recherche en cours de réalisation du Ministère de l’Education, bouleversent non seulement leur mise en œuvre mais affectent aussi sérieusement la crédibilité des chercheurs et la notoriété du gouvernement grec.

Dans cette situation à tout le moins difficile vient s’ajouter le projet de loi pour la Recherche, le Développement Technologique et l'Innovation, récemment déposé au Parlement. Ce projet de loi va conduire à l’abrogation de la loi cadre actuelle (N. 1514/1985) qui a constitué un tournant historique pour le développement de la recherche publique en Grèce. L'adoption de ce projet de loi et son application vont entrainer la dissolution du système de recherche publique du pays dont la qualité, l’originalité et l’impact des résultats, fruits du travail et sacrifices du personnel de recherche, font l’objet d’une indéniable reconnaissance internationale.

Les Centres de recherche publics du SGRT, avec un personnel composé de 1800 permanents et 3000 contractuels (principalement des jeunes scientifiques) sont menacés de fermeture par l'adoption de ce projet de loi, qui :
• prévoit la suppression des organismes de fonctionnement des Centres, sans aucune mesure relative au sort du personnel de recherche,
• n’engage aucune contribution fixe de l'Etat en matière de financement public national des Centres (en 2015 le budget de l’Etat réservé aux 10 Centres du SGRT est de moins de 27 MEuros),
• incite les Centres à se transformer en «entreprises» et les chercheurs en «chefs d’entreprise» afin de pouvoir survivre sur la base de leurs « propres ressources »,
• rase le paysage de la recherche existante, ne prévoit aucun règlement clair du système de recherche qu’il promeut et rend l’espace de la recherche vulnérable à toutes les formes d'arbitraire.

Dans ces conditions, la recherche libre et indépendante au service de la science, de la société et du développement est fortement compromise et sera dans l’impossibilité de fournir les fruits nécessaires à l’amélioration du contexte socioéconomique actuel.
La communauté des chercheurs proteste contre cette politique d’affaiblissement, pour ne pas dire d’effondrement, de la recherche qui conduit le pays à la régression. Elle lutte pour le retrait immédiat du projet de loi en phase d’adoption au Parlement et la garantie d’un fonctionnement fiable et durable du système de recherche existant qui nécessite avant tout un financement national adéquat.

L'Association des Chercheurs Grecs vous invite à signer cette pétition visant au retrait dudit projet de loi afin de contrer une politique intolérable :
• d’effondrement des structures nationales de recherche en Grèce,
• de destruction irrémédiable du capital scientifique national accumulé par le personnel de recherche,
• d’abandon de la recherche aux aspirations opportunistes et aux intérêts privés,

• de renoncement à la protection des conditions de travail qui garantissent à l’espace de la recherche de continuer d’être une pépinière de nouveaux talents scientifiques contribuant à la production de nouvelles connaissances au bénéfice de la science, de la société et du développement de notre pays.


*PETIÇÃO*

*Pesquisa Científica grega "sob ataque" pela nova política governamental para a Investigação, Tecnologia e Inovação.*

De acordo com a estratégia de Lisboa (Resoluções do Conselho Europeu de Barcelona), até 2020 todos os estados membros devem aumentar o investimento publico em Investigação e desenvolvimento para 3% do PIB. Contrariando esta orientação, na Grécia o financiamento público para a ciência tem vindo a decair continuamente (apenas 0,69% do PIB em 2012). Como resultado imediato, as unidades de investigação na Grécia enfrentam um futuro brutal enquanto lutam para manter uma adequada coesão operacional que permita fazer face às despesas. Em particular os dez laboratórios públicos da Secretaria Grega de Investigação e Tecnologia foram os mais afetados, tendo perdido, desde 2008, 68% dos seus orçamentos, passando atualmente grandes dificuldades para assegurar os custos operacionais e ainda mais para assegurar as ações de financiamento que permitiriam cumprir as obrigações previstas nas diretivas e regulamentos da UE.

Agravando ainda mais a situação dos investigadores gregos, os orçamentos – já aprovados – da investigação em curso sofreram cortes até 28%, prejudicando a execução e conclusão dos projetos, bem como a credibilidade dos investigadores e a confiabilidade do governo Grego.

O mais recente golpe à capacidade de investigação na Grécia ocorreu no passado dia 13 de Outubro de 2014, quando o Projeto de Lei para a Investigação, Tecnologia e Inovação foi apresentado ao Parlamento Grego. Caso essa lei seja votada e aplicada, a realidade já difícil da ciência grega não só vai piorar, como é mais do que certo que o sistema de investigação pública (apesar da sua bem sucedida capacidade de operar, construída tendo por base a excelência comprovada do pessoal científico e o sacrifício do país) será seriamente prejudicada, se não totalmente dissolvida. Se aplicada, a nova lei vai levar ao encerramento de Unidades públicas de Investigação que atualmente empregam 1.800 funcionários permanentes e cerca de 3000 funcionários com contratos no âmbito de programas de investigação nacionais e internacionais. Isso ocorrerá porque a proposta de lei:

• suprime o quadro legal e regulamentar que salvaguarda o funcionamento das Unidades de Investigação e do pessoal existente, não definindo o estatuto dessas Unidades no novo panorama da investigação,

• não obriga o Estado sequer a cobrir parcialmente os custos operacionais dos organismos públicos de investigação (vale a pela realçar que o Estado grego contribuiu apenas com 27M € para o funcionamento de todos as 10 Unidades públicas de investigação, em 2015),

• indiretamente obriga as unidades de investigação a tornarem-se "empresas" e os investigadores a evoluir para "empreendedores", de forma a sobreviverem "por conta própria",

• contém numerosos artigos arbitrárias, abertos à interpretação, o que não vai melhorar a estrutura de pesquisa existente e não contribui para um sistema público de investigação sustentável, ao invés contribuirá lentamente para a sua desintegração;

• Sob esta nuvem de tempestade, a investigação científica independente é seriamente prejudicada e não pode contribuir para a ciência, a sociedade e, sobretudo, o desenvolvimento tão necessário ao país. Ao mesmo tempo, o pilar fundamental para o fortalecimento da inovação tão necessária no modelo de desenvolvimento grego ficará comprometido.

A comunidade de investigadores da Grécia protesta veemente contra esta nova política de investigação que não permite modernizar o panorama da investigação na Grécia, mas ao contrário o denigre. Contesta portanto o projeto de lei e exige a sua retirada imediata. Solicitamos ao Governo que assegure, sem restrições, o funcionamento e financiamento que sustenta o sistema científico existente no país.

A Associação de Investigadores da Grécia e a Confederação de trabalhadores dos centros de investigação convida-o a assinar esta petição de forma a retirar imediatamente o Projeto de Lei para Investigação, Tecnologia e Inovação e bloqueie:

• A destruição da infra-estrutura nacional de investigação do país;

• A destruição do capital científico nacional acumulado de equipas de investigadores experientes;

• A transformação do campo de científico nacional numa arena que favorece planos oportunistas e os interesses privados;

• A proteção dos requisitos básicos e condições de trabalho para a investigação, para que novas gerações de cientistas brilhantes possam continuar, sem obstáculos, a contribuir para a produção de conhecimento baseada em pesquisa que serve os interesses da ciência, da sociedade e do desenvolvimento.ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Κείμενο Διαμαρτυρίας και Συλλογής Υπογραφών

Η επιστημονική Έρευνα στην Ελλάδα υπό την απειλή πρόσφατων πολιτικών της ελληνικής κυβέρνησης για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία.

Παρά τις δεσμεύσεις για χρηματοδότηση της Έρευνας και Ανάπτυξης στις χώρες της ΕΕ σε ποσοστό 3% του ΑΕΠ έως το 2020 (Στρατηγική της Λισσαβόνας, Σύμφωνο της Βαρκελώνης), η χρηματοδότηση αυτή στην Ελλάδα συνεχώς μειώνεται (το 2012 ανερχόταν σε μόλις 0,69% του ΑΕΠ).

Τα 10 δημόσια Ερευνητικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) έχουν υποστεί αλλεπάλληλες περικοπές στη χρηματοδότησή τους (η συνολική περικοπή ανέρχεται σε ποσοστό 68%) και η στοιχειώδης λειτουργία τους καθίσταται πλέον αδύνατη.

Επιπλέον, οι πρόσφατες περικοπές (έως 28%) στους προϋπολογισμούς ερευνητικών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπονομεύουν την ομαλή υλοποίησή τους και πλήττουν σοβαρά τόσο την αξιοπιστία των ερευνητών, όσο και το κύρος της ελληνικής κυβέρνησης.

Την απαράδεκτη αυτή κατάσταση επιβαρύνει το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την Έρευνα την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία, καταργώντας στην ουσία ένα Νόμο Πλαίσιο για την Έρευνα (Ν. 1514/1985) που αποτέλεσε ορόσημο για την ανάπτυξη του δημόσιου ερευνητικού συστήματος της χώρας. Η ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού και η εφαρμογή του προδικάζουν διάλυση του δημόσιου ερευνητικού ιστού της χώρας, ο οποίος παρουσιάζει αξιόλογες ερευνητικές επιδόσεις, βασισμένες στον κόπο και τις θυσίες του ερευνητικού προσωπικού.

Τα δημόσια Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ, με 1800 άτομα τακτικό προσωπικό και 3000 συμβασιούχους έργου και εργασίας σε ερευνητικά έργα, κυρίως νέους επιστήμονες, κινδυνεύουν να κλείσουν με την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου, διότι αυτό:

• περιλαμβάνει την κατάργηση των οργανισμών λειτουργίας των Κέντρων, ενώ δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για την τύχη του υπηρετούντος σε αυτά ερευνητικού προσωπικού, 


δεν δεσμεύει το κράτος ως προς οποιοδήποτε ποσοστό δημόσιας εθνικής χρηματοδότησης των Κέντρων (για το 2015 ο κρατικός προϋπολογισμός διαθέτει στα 10 Κέντρα λιγότερα από 27 εκ. ευρώ),


• προτρέπει τα Κέντρα να μετατραπούν σε «επιχειρήσεις» και τους ερευνητές σε «επιχειρηματίες», ώστε να επιβιώσουν με «ίδιους πόρους»,


• ισοπεδώνει το υπάρχον ερευνητικό τοπίο, δεν ρυθμίζει με σαφήνεια το «διάδοχο σχήμα» του ερευνητικού ιστού και καθιστά το χώρο της Έρευνας πεδίο ευάλωτο σε κάθε αυθαιρεσία.

Με αυτές τις συνθήκες, η ελεύθερη και ανεξάρτητη έρευνα στην υπηρεσία της επιστήμης, της κοινωνίας και της ανάπτυξης υπονομεύεται και είναι αδύνατον να αποδώσει τους αναγκαίους για την παρούσα συγκυρία καρπούς. Παράλληλα διακυβεύεται ο βασικός, όπως έχει επισημανθεί από έγκυρους επιστήμονες, πυλώνας για την ενίσχυση της καινοτομίας στο ελληνικό αναπτυξιακό πρότυπο.Η ερευνητική κοινότητα διαμαρτύρεται για την πολιτική απαξίωσης της έρευνας που οδηγεί τη χώρα σε οπισθοδρόμηση. Μάχεται για την απόσυρση του προς ψήφιση νομοσχεδίου και για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του υφιστάμενου ερευνητικού συστήματος της χώρας, που προϋποθέτει επαρκή εθνική χρηματοδότηση.

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών και οι Ομοσπονδίες ΠΟΕΕΚ-Ι και ΠΟΣΕΕΙΙΔ σας καλούν να συνυπογράψετε αυτό το κείμενο, ενώνοντας τη φωνή σας για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την ΕΤΑΚ, ώστε:

• να μην καταλυθούν οι εθνικές ερευνητικές δομές της Ελλάδας,


• να μην καταστραφεί ανεπανόρθωτα το εθνικό επιστημονικό κεφάλαιο που έχει σωρεύσει το υπάρχον ερευνητικό προσωπικό της χώρας,


• να μην αποτελέσει ο ελληνικός ερευνητικός ιστός βορά ευκαιριακών τυχοδιωκτικών βλέψεων και ιδιοτελών συμφερόντων,


• να προστατευθούν οι αναγκαίες συνθήκες ερευνητικής εργασίας που εγγυώνται τη λειτουργία του ερευνητικού χώρου ως φυτωρίου ανάδειξης νέων, λαμπρών επιστημόνων, που θα αναλάβουν τη σκυτάλη της έρευνας για την παραγωγή γνώσης προς όφελος της επιστήμης, της κοινωνίας και της ανάπτυξης της χώρας μας.

Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )