Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid .
Oké
Schrap de Belgische wet op de kernuitstap. / Abrogeons la loi sur la sortie du nucléaire.

Schrap de Belgische wet op de kernuitstap. / Abrogeons la loi sur la sortie du nucléaire.

1 hebben getekend. Op naar de
50 Ondertekenaars

Sluit

Je handtekening bevestigen

,
Avaaz.org beschermt je privacy en houdt je op de hoogte van deze en andere campagnes.
Deze petitie is gecreëerd door Maarten B. en geeft niet per se de standpunten van de Avaaz-gemeenschap weer.
Maarten B.
heeft deze petitie aangemaakt voor
Belgische parlement (Kamer van volksvertegenwoordigers / Chambre des représentants)
Schrap de Belgische wet op de kernuitstap. Geef kernenergie opnieuw een toekomst in België.
Abrogeons la loi sur la sortie du nucléaire - La Belgique a encore un avenir nucléaire.
(version française ci-dessous)

De Belgische kerncentrales staan momenteel in voor 75% van de CO2-arme stroom in ons land. Een kerncentrale produceert betrouwbare, veilige en schone energie, zonder broeikasgassen uit te stoten en zonder luchtvervuiling. Toch heeft ons land in 2003 beslist om alle kerncentrales tegen 2025 te sluiten en om te verbieden dat er nieuwe kerncentrales voor elektriciteitsproductie worden gebouwd. Dat is vandaag steeds moeilijker te verdedigen, omdat het klimaatprobleem sinds 2003 veel urgenter is geworden.  

Wat de huidige kerncentrales betreft, is het technisch perfect mogelijk om minstens de twee jongste Belgische kerncentrales (Tihange 3 en Doel 4) nog 20 jaar open te houden. Daarmee zou ons land 45 Megaton minder CO2 uitstoten dan in een scenario zonder kerncentrales (het equivalent van meer dan 500.000 auto's). Het Internationaal Energieagentschap (IEA) beveelt dan ook aan om bestaande kerncentrales zo lang als technisch mogelijk levensduurverlenging te geven, met het oog op het behalen van de klimaatdoelstellingen. De Belgische overheid lijkt die aanbeveling helaas naast zich neer te zullen leggen, en met de bouw van gascentrales nog veel meer CO2 uit te stoten.  

Nu kunnen onze jongste kerncentrales gerust nog een kwart eeuw CO2-vrije stroom blijven leveren, maar ook niet voor eeuwig. Veel fundamenteler is dat de wet van 2003 elk voorstel om nieuwe kerncentrales te bouwen onmogelijk maakt, ongeacht de voordelen voor het klimaat en voor de Belgische bevolking. “Geen enkele nieuwe nucleaire centrale bestemd voor de industriële elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen, kan worden opgericht en/of in exploitatie gesteld”, zoals de wettekst stelt.  

Nochtans bieden kerncentrales grote klimaatvoordelen, zeker voor een dichtbevolkt land als België. Ze produceren enorme hoeveelheden energie op een zeer kleine oppervlakte, met een minimaal beslag op de natuur, en ze werken onafhankelijk van weer en wind. Niet toevallig onderzoekt ons buurland Nederland momenteel de mogelijkheid om nieuwe kerncentrales te bouwen, omdat ze inzien dat het met zon en wind alleen niet lukt (of minstens heel erg duur wordt). Nieuwe en meer wendbare kerncentrales, die geen of veel minder kernafval produceren, zouden ideale partners vormen van hernieuwbare energie: ze leveren stroom als het weer tegenvalt en schakelen terug als het weer meezit. Net zoals windmolens en zonnepanelen stoten ze geen CO2 uit. Nieuwere reactortypes die momenteel in ontwikkeling zijn, hebben bovendien allerlei voordelige eigenschappen: passieve veiligheid (ze vallen vanzelf stil als er iets fout loopt), duurzamer gebruik van brandstof, grotere wendbaarheid, enz. Maar onze Belgische wet van 2003 sluit die allemaal uit.  

Kerncentrales bouwen kost tijd, maar ook na 2030 en 2040 zullen we nog (veel) schone energie nodig hebben. Ook wanneer we sterk inzetten op energie-efficiëntie en bezuiniging zal de vraag naar elektriciteit sterk stijgen, door de massale elektrificatie die we plannen om onze economie te vergroenen: denk bijvoorbeeld aan warmtepompen en elektrisch transport. Daarom moeten we inzetten op onderzoek naar mogelijke nieuwe kerncentrales, uitgaande van de huidige state-of-the-art en/of de ontwikkeling van nieuwe reactortypes.  

Als België doorzet met de kernuitstap in 2025, vergooien we onze nucleaire troeven voor de toekomst. Het Belgisch nucleair onderzoekscentrum in Mol is een wereldleider op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, dienstverlening en opleiding in de nucleaire sector. Als we de nucleaire industrie de doodsteek geven in 2025, dreigen veel ingenieurs en experts te vertrekken. Dan verdwijnt ook de technische knowhow om atoomkernen te splijten.  

Samen met zonne- en windenergie kunnen kerncentrales een forse bijdrage leveren om onze klimaatdoelstellingen te halen. Het zou bijzonder onverstandig zijn van onze overheid om sommige CO2-arme energiebronnen bij voorbaat uit te sluiten omwille van politieke of ideologische redenen.  

Geef kernenergie opnieuw een toekomst in België. Hou de bestaande centrales zo lang mogelijk open, maar vooral : stimuleer innovatief nucleair onderzoek en creëer de voorwaarden voor de bouw van nieuwe centrales. Laat nu al bestuderen wat de kosten en baten zijn van nieuwe kernreactoren, zodat we binnen een decennium niet opnieuw in een emotioneel debat verzeild geraken, maar een beslissing kunnen nemen op basis van rationele analyses. Voor de bevoorradingszekerheid, voor de betaalbaarheid van schone energie, en bovenal voor het klimaat.    

Concreet vragen wij dat de Belgische wet over de kernuitstap van 31 januari 2003 als volgt wordt aangepast:
 • De schrapping van artikel 3, dat bepaalt dat “geen enkele nieuwe nucleaire centrale” mag gebouwd worden. Met dit artikel fnuikt de wetgevende macht technologische innovatie in een belangrijk domein. In tijden van klimaatopwarming mag de overheid geen enkele CO2-vrije energiebronnen uitsluiten
 • De einddatum van de huidige kernreactoren (artikel 4) moet geschrapt of gewijzigd worden. De federale overheid moet de bestaande kerncentrales zolang mogelijk openhouden, rekening houdend met het advies van het Internationaal Energieagentschap, en uiteraard met de nucleaire waakhond FANC en de energieregulator CREG.
 
Initiële ondertekenaars/ signataires initiaux
(versie gepubliceerd in De Standaard op 24/11/2020)   

Maarten Boudry - wetenschapsfilosoof (UGent)
Manuel Sintubin - geoloog (KU Leuven)
Rik Van de Walle - rector UGent, ten persoonlijken titel
Matthias Vanderhaegen - nucleair ingenieur (UGent)
Gerard Govers - vicerector (KU Leuven), ten persoonlijken titel
Dirk Verhofstadt - filosoof en publicist (UGent)
Simon Friederich - wetenschapsfilosoof (Rijksuniversiteit Groningen)
Johan Braeckman - gewoon hoogleraar (UGent) André Oosterlinck - voormalig rector KU Leuven, ten persoonlijken titel
Aït Abderrahim Hamid - professor “Nuclear Engineering” (UCLouvain)
Thomas Rotthier - covoorzitter Ecomodernisme.be
Jan Deschoolmeester - covoorzitter Ecomodernisme.be
Kurt Deketelaere - gewoon hoogleraar (KU Leuven), ten persoonlijken titel

Bronnen
 • De Belgische Wet op de kernuitstap van 2003: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003013138&table_name=wet
 • Berekening van EnergyVille dat twee jongste twee kerncentrales 45 Megaton CO2 zal besparen: https://www.energyville.be/pers/energyville-lanceert-aanvullende-systeemscenarios-voor-elektriciteitsvoorziening-belgie-2030
 • Rapport van denktank Ember dat stelt de Belgische stroom door de kernuitstap één van de vuilste van Europe wordt: https://ember-climate.org/project/necp7/
 • Waarom we onze klimaatdoelstellingen niet halen zonder kernenergie (met verdere academische bronnen): https://www.knack.be/nieuws/belgie/vroegtijdig-kerncentrales-sluiten-voor-het-klimaat-het-toppunt-van-belgisch-surrealisme/article-opinion-1665255.html
 • Aanbeveling van IEA om kerncentrales zo lang mogelijk open te houden: https://www.iea.org/reports/nuclear-power-in-a-clean-energy-system
 • Waarom kernafval een overschat probleem is: https://www.demorgen.be/nieuws/kernafval-het-non-argument-in-de-discussie-rond-de-kernuitstap~b345b157/
 • Waarom onze overheid de huidige kerncentrales moet openhouden: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/24/kernenergie-moet-een-plaats-behouden-in-de-belgische-energiemix/
 • Waarom ‘100% hernieuwbare energie’ een wensdroom is, zeker in België: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-honderd-procent-hernieuwbare-energie-is-een-wensdroom~ba9e0f80/


******

Version Française  

Abrogeons la loi sur la sortie du nucléaire - la Belgique a encore un avenir nucléaire.    

Les centrales nucléaires belges sont actuellement responsables de 75% de l'électricité à faible teneur en CO2 de notre pays. Une centrale nucléaire produit une énergie fiable, sûre et propre, sans émission de gaz à effet de serre et sans pollution de l'air. Néanmoins, notre pays a décidé en 2003 de fermer toutes les centrales nucléaires d'ici 2025 et d'interdire la construction de nouvelles centrales nucléaires pour la production d'électricité. Cette décision est de plus en plus difficile à défendre aujourd'hui, car le problème du climat est devenu beaucoup plus urgent depuis 2003.  

En ce qui concerne les centrales nucléaires actuelles, il est techniquement parfaitement possible de maintenir ouvertes pendant encore 20 ans au moins les deux dernières centrales nucléaires belges (Tihange 3 et Doel 4). Cela signifie que notre pays émettrait 45 millions de tonnes de CO2 de moins que dans un scénario sans centrales nucléaires (l'équivalent de plus de 500 000 voitures). L'Agence internationale de l'énergie (AIE) recommande donc de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires existantes aussi longtemps que cela est techniquement possible, en vue d'atteindre les objectifs climatiques. Malheureusement, le gouvernement belge semble ignorer cette recommandation et émettre beaucoup plus de CO2 avec la construction de centrales électriques au gaz.  

Aujourd'hui, nos plus jeunes réacteurs nucléaires peuvent continuer à fournir de l'électricité sans CO2 pendant encore un quart de siècle, mais pas pour toujours non plus. Beaucoup plus fondamentalement, la loi de 2003 rend impossible toute proposition de construction de nouvelles centrales nucléaires, quels que soient les avantages pour le climat et pour la population belge. " Aucune nouvelle centrale nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires ne peut être créée et/ou mise en service" .  

Cependant, les centrales nucléaires offrent des avantages climatiques majeurs, surtout pour un pays densément peuplé comme la Belgique. Ils produisent d'énormes quantités d'énergie sur une très petite surface, avec un impact minimal sur la nature, et ils fonctionnent indépendamment du vent et du temps.  Ce n'est d’ailleurs pas une coïncidence si les Pays-Bas songent à construire des nouveaux réacteurs. En effet, nos voisins du Nord comprennent que le soleil et le vent seuls ne suffiront pas (ou du moins deviendront très chers). De nouvelles centrales nucléaires plus maniables, qui ne produisent qu'une quantité infime de déchets, seraient des partenaires idéaux pour accompagner les énergies renouvelables : elles fournissent de l'électricité lorsque le temps est mauvais et se remettent en marche lorsque le temps est beau. Tout comme les éoliennes et les panneaux solaires, ils n'émettent pas de CO2. En outre, les nouveaux types de réacteurs actuellement en cours de développement présentent toutes sortes de propriétés avantageuses : sécurité passive (ils s'arrêtent automatiquement lorsque quelque chose ne va pas), utilisation plus durable du combustible, plus grande maniabilité, etc. Mais notre loi belge de 2003 les exclut toutes.  

La construction de centrales nucléaires prend du temps, mais même après 2030 et 2040, nous aurons encore besoin de (beaucoup) d'énergie propre. Même si nous mettons fortement l'accent sur l'efficacité énergétique et la réduction des coûts, la demande d'électricité augmentera fortement en raison de l'électrification massive que nous prévoyons pour rendre notre économie plus verte : pensez aux pompes à chaleur et aux transports électriques, par exemple. C'est pourquoi nous devons nous concentrer sur la recherche de possibles nouvelles centrales nucléaires,, en nous basant sur l'état actuel de la technique et/ou le développement de nouveaux types de réacteurs.    

Si la Belgique persiste dans sa politique d'abandon du nucléaire, elle tuera ses atouts nucléaires pour le futur. Le centre de recherche nucléaire belge de Mol est un leader mondial en matière de recherche scientifique, de services et de formation dans le secteur nucléaire. Si nous tuons l'industrie nucléaire en 2025, de nombreux ingénieurs et experts risquent de partir. Le savoir-faire technique dans le domaine de la fission nucléaire disparaîtra aussi.  

Ensemble avec le solaire et l'éolien, il est possible d'atteindre nos objectifs climatiques. Il ne serait pas raisonnable de la part de notre gouvernement d'exclure a priori des sources d'énergie sans carbone pour des raisons politiques ou idéologiques.  

Donnez un nouvel avenir à l'énergie nucléaire en Belgique. Maintenir les centrales existantes ouvertes le plus longtemps possible, mais surtout : stimuler la recherche nucléaire innovante et créer les conditions pour la construction de nouvelles centrales. Faites étudier dès maintenant les coûts et les avantages des nouveaux réacteurs nucléaires, afin que dans une décennie, nous ne nous retrouvions pas dans un nouveau débat émotionnel, mais que nous puissions prendre une décision basée sur des analyses rationnelles. Pour la sécurité de l'approvisionnement, pour l'accessibilité des énergies propres, et surtout pour le climat.

Plus précisément, nous demandons que la loi belge sur la sortie du nucléaire du 31 janvier 2003 soit modifiée comme suit :
 • La suppression de l'article 3, qui stipule « qu’aucune nouvelle centrale nucléaire » ne peut être construite. Avec cet article, le législateur paralyse l'innovation technologique dans un domaine important. Avec le réchauffement climatique, le gouvernement ne doit exclure aucune technologie propre.
 • La date de fin des réacteurs nucléaires actuels (article 4) devrait être supprimée ou modifiée. Le gouvernement fédéral doit maintenir les centrales nucléaires existantes ouvertes aussi longtemps que possible, en tenant compte des conseils de l'Agence internationale de l'énergie et, bien sûr, de l'organisme de surveillance nucléaire AFCN et du régulateur de l'énergie CREG.
Premiers signataires   ·
     
- Maarten Boudry - philosophe des sciences (UGent) ·         
- Manuel Sintubin - géologue (KU Leuven) ·      
- Rik Van de Walle - Recteur UGent, à titre personnel ·      
- Matthias Vanderhaegen - ingénieur nucléaire (UGent) ·      
- Gerard Govers - Vice-recteur (KU Leuven), à titre personnel
- Dirk Verhofstadt - philosophe et publiciste (UGent) ·      
- Simon Friederich - philosophe des sciences (Université de Groningue) ·      
- Johan Braeckman - professeur ordinaire (UGent) ·      
- André Oosterlinck - ancien recteur de la KU Leuven, à titre personnel ·      
- Aït Abderrahim Hamid - Professeur d'ingénierie nucléaire (UCLouvain) ·      
- Thomas Rotthier - Coprésident d'Ecomodernisme.be
- Jan Deschoolmeester - coprésident d'Ecomodernisme.be ·      
- Kurt Deketelaere - professeur titulaire (KU Leuven), à titre personnel  

Sources
 • La loi belge de 2003 sur la sortie du nucléaire: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003013138&table_name=wet
 • Selon les calculs d'EnergyVille, les deux dernières centrales nucléaires permettront d'économiser 45 mégatonnes de CO2 : https://www.energyville.be/pers/energyville-lanceert-aanvullende-systeemscenarios-voor-elektriciteitsvoorziening-belgie-2030
 • Rapport du groupe de réflexion Ember qui affirme que l'électricité belge après la sortie du  nucléaire deviendrait l'une des plus sales d'Europe: https://ember-climate.org/project/necp7/
 • Pourquoi nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs climatiques sans l'énergie nucléaire (avec d'autres sources universitaires) : https://www.levif.be/actualite/environnement/fermer-les-centrales-nucleaires-prematurement-pour-le-climat-le-summum-de-surrealisme-belge/article-opinion-1359007.html
 • Recommandation de l'AIE de maintenir les centrales nucléaires ouvertes aussi longtemps que possible: https://www.iea.org/reports/nuclear-power-in-a-clean-energy-system
 • Pourquoi les déchets nucléaires sont un problème surestimé : https://www.demorgen.be/nieuws/kernafval-het-non-argument-in-de-discussie-rond-de-kernuitstap~b345b157/
 • Pourquoi notre gouvernement devrait garder les centrales nucléaires actuelles ouvertes : https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/24/kernenergie-moet-een-plaats-behouden-in-de-belgische-energiemix/
 • Pourquoi le "100% d'énergie renouvelable" est un rêve, surtout en Belgique : https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-honderd-procent-hernieuwbare-energie-is-een-wensdroom~ba9e0f80/
 


Gepost (Laatst bijgewerkt )
Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.