Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid .
Oké
Deze petitie is gesloten
Steun Kick Out Zwarte Piet!

Steun Kick Out Zwarte Piet!

Deze petitie is gesloten
50 Ondertekenaars

Ying Q.
heeft deze petitie aangemaakt voor
mensen werkzaam in Nederlandse kunst en cultuur
NL (scroll down for EN)

Steunbrief met Kick Out Zwarte Piet
(KOZP) van mensen werkzaam in de Nederlandse kunst en cultuur


Met deze brief doen we een oproep voor ondersteuning en solidariteit met Kick Out Zwarte Piet (KOZP) die in verschillende Nederlandse steden en in Curaçao de straat op zullen gaan in het weekend van 16 en 17 November, 2019, om zich uit te spreken tegen Zwarte Piet en deze racistische black face traditie.

Lees dit, teken, deel, pleit tegen, ga de straat op, praat met uw gemeenschappen, geef wat tijd, geld of andere hulpbronnen en help alle vormen van racisme te elimineren.
---Vandaag kijkt de wereld naar de Sinterklaas intocht in Den Haag nadat Pakjesboot 70 in Scheveningen de goedheiligman aan wal heeft gezet. Al jaren wordt wegens dit ‘onschuldige kinderfeestje’ de rechten op demonstratie en de vrijheid van meningsuiting geschonden. De strijd tegen Zwarte Piet heeft het diepgewortelde racisme van de Nederlandse samenleving blootgelegd.

Zij die zich publiekelijk uitspreken tegen Zwarte Piet kregen te maken met extreem verbaal en fysiek geweld: van online hate speech, doodsbedreigingen en de schaamteloze misrepresentatie van de media tot het excessieve politie geweld tijdens demonstraties. De afgelopen jaren verschoof het geweld van de politie die vreedzaam protest onderdrukten  naar een toename van geweld door omstanders en 'bezorgde burgers’. Dit geweld, gericht op zij die actie ondernemen tegen de
racistische traditie, is een teken van de racistische vooroordelen die worden verdedigd en hoog gehouden in Nederland.

In reactie op de opkomst van de antiracistische beweging, neemt de radicalisering van ‘pro-Pieten’ ook georganiseerde vormen aan. Zoals de acties van de Blokkeerfriezen in 2017, toen een groep pro-Pieten de Freedom Bus [*edit_191119 drie Freedom Bussen] van KOZP besloot te blokkeren, onderweg naar de intocht in Joure. Vorige week in Den Haag pleegde een groep van 40 mensen een aanslag op het gebouw waar KOZP een conferentie hield. Ze vielen aan met vuurwerk, sloegen de ramen stuk en verwoestten de auto van twee sleutelfiguren in KOZP. Deze actie heeft de weg vrijgemaakt voor nog meer hooligans om de aanval in te laten zetten. Hooligans in Den Haag en Groningen en ook neo-Nazi groep Pegida hebben hun aanwezigheid bij verschillende intochten in het land aangekondigd, bedreigen de anti-Zwarte Piet demonstranten. Hun publieke aanwezigheid en agressiviteit is maar een van velen die getuigen van de toenemende macht van het fascisme in dit land.

Velen van ons zijn opgegroeid met de racistische karikatuur Zwarte Piet. Stoute kinderen moesten bang voor hem zijn, want hij zou je slaan met zijn roe en je in zijn zak stoppen om je mee te nemen op de boot naar Spanje. Hij speelt ook de clown en sprak jarenlang met een Surinaams accent. Weinigen herkenden zijn dikke rode lippen, afro pruik, gouden oorringen en bediende uitdossing als een koloniaal overblijfsel, of begrepen dat Zwarte Piet een tot slaaf gemaakte persoon voorstelt.

Protest tegen Zwarte Piet vindt al plaats sinds de jaren ‘50, maar pas in 2011 bereikte dit de mainstream media om niet meer weg te gaan totdat hij zou worden afgeschaft. Tijdens de intocht in Dordrecht voerden activisten Quinsy Gario en Jerry Affriyie actie de ‘Zwarte Piet is Racisme’ door aanwezig te zijn met die tekst op hun shirts. Ze werden op gewelddadige wijze gearresteerd. Sindsdien wordt er op nooit eerder vertoonde schaal gepraat over ras en institutioneel racisme in het publieke debat. Protest tegen het racistische stereotype Zwarte Piet bleef jaarlijks plaatsvinden en deze mobilisatie inspireerde de opkomst van een almaar sterkere antiracisme beweging. In 2015 riep de Verenigde Naties Nederland op zich van de racistische traditie te ontdoen. Tot nog toe is daar geen gehoor aan gegeven.

De figuur Zwarte Piet is nu aan het veranderen, door het werk van de zwarte beweging en hun bondgenoten. Steeds meer vieringen en het Sinterklaasjournaal hebben, in plaats van de traditionele Zwarte Piet, de Roetveegpiet geïntroduceerd. Hij zou het sprookje beter volgen, dat Zwarte Piet zwart is van de schoorsteen. In werkelijkheid heeft hij vaak zoveel roetvegen dat hij nog steeds zwart is of bruin. Het kostuum is er ook niet echt op vooruitgegaan. Mitchell Esajas van KOZP noemt de Roetveegpiet een ‘cosmetische oplossing’ als het niet gepaard gaat met een aanpassing van het lesprogramma, zodat we ‘beter leren hoe het koloniale verleden invloed heeft op het heden en tradities als Sinterklaas’. Mensen veranderen van gedachten, langzaam maar gestaag, maar we zijn er nog niet. Zwarte Piet wordt gevierd op vele plekken in het land en zijn gezicht komen we nog altijd tegen in de winkels. Het raciale stereotype blijft een onderdeel van de Nederlandse nationale verbeelding. De afschaffing van Zwarte Piet laat lang op zich wachten.

De eisen zijn duidelijk:
Een Sinterklaasfeest voor ieder kind
In 2020 Nederland Zwarte Piet Vrij

Teken deze brief, solidair met KOZP!
Doe mee aan de protesten, in verschillende steden van het land
Als je fysiek of mentaal niet kunt, doneer dan of ondersteun waar mogelijk
Facebook: Zwarte Piet is Racisme
Crowdfund: https://apura.org/project/306/kozp_solidariteitsfonds_2019_-_2020   

EN:
Letter of support with Kick Out Zwarte Piet (KOZP) from Art and Culture workers in the Netherlands

With this letter, we call for support and solidarity with Kick Out Zwarte Piet (KOZP) who are taking the streets in the weekend of 16 and 17 november, 2019 in multiple cities in the Netherlands and in Curaçao to speak out against Zwarte Piet and this racist black face tradition.

Please read through, sign, share, advocate, take to the streets, talk to your communities, donate time or money or resources, and help eliminate all forms of racism.---Today the world is watching The Hague and its Sinterklaas intocht after Pakjesboot number 70 parks ashore in Scheveningen. Since years, the rights to protest and the freedom of expression have been violated over this ‘innocent kids party’. The struggle against Zwarte Piet has exposed the deeply rooted racism of the Dutch society.

Those who spoke out publicly against Zwarte Piet encountered extreme verbal and physical violence, from online hate speech, death threats and the shameless misrepresentation of the media to the excessive police violence during protests. The past years the violence of the police who were repressing peaceful protest shifted to an increased violence from bystanders and ‘concerned citizens’. This violence, directed to those who took action against the racist tradition, is a sign of the racist prejudices defended and held high. With the rise of the antiracist movement, the radicalization of the ‘pro-Pieten’ also took on organized forms. Like with the action from the Blokkeerfriezen in 2017, when a group of Frysians decided to block KOZP’s Freedom Bus  [*edit_191119 the three Freedom Busses] on their way to the intocht in Joure. Last week (November 2019) in The Hague, a group of 40 people attacked the building where KOZP was holding their conference. They attacked with fireworks, broke the windows and destroyed the car of two key figures of KOZP. These attacks seem to be fueling other hooligans in the Netherlands. Hooligans in The Hague and Groningen as well as neo-Nazi group Pegida have announced their presence at the different intochten in the country, threatening the anti-Zwarte Piet protesters. Their public presence and aggression is just one of many testifying to the increasing fascism of this country.

Many of us have been raised with the racist black face caricature Zwarte Piet. Bad children were to fear him, because he´d beat you with his roe and put you in his sack to be taken on the boat back to Spain. He´d make merry too, acting the fool and for years spoke with a Surinamese accent. Few recognized his big red lips, afro wig, golden earrings and servant outfit as a colonial leftover, or understood that Zwarte Piet was supposed to be an enslaved person.

Protests against Zwarte Piet have been taking place since the 1950´s, but it was only in 2011 that his story reached the mainstream media to stay there until he would be abolished. During de intocht at Dordrecht, activists Quincy Gario and Jerry Afriyie brought the ´ Zwarte Piet is Racisme ´ campaign there by being present with thattext on their shirts. They were violently arrested. Probably not for the first time in history, but on a scale like never before, the topic of race and
institutional racism in the Netherlands entered the public debate. Protests
against the racist stereotype Zwarte Piet returned every year and its
mobilization has inspired the rise of a strong antiracist movement. In 2015, the
United Nations issued a statement urging the Netherlands to get rid of the
racist tradition.

The figure of Zwarte Piet is changing, because of the work of the black movement and their allies. Still more celebrations and also the nationally broadcasted Sinterklaas news introduced Roetveegpiet, instead of Zwarte Piet. He´s closer to the fairy tale reason that Zwarte Piet is black because of the chimney, but in reality, he is often so smudged that he is basically still black or just brown. His costume hasn’t improved. Mitchell Esajas calls the Roetveegpiet 'a cosmetic solution’ if it is not accompanied by adapting the educational system and curriculum to learn about the influence Dutch colonial history still has at present. People’s minds are changing, slow and steady, still not there yet. Zwarte Piet continues to be celebrated all over the country while his likeness is still sold in the shops. The racial stereotype remains part of the Dutch national imagination and the abolition of Zwarte Piet is long due.

The demands are clear:
A Sinterklaas celebration for every child
In 2020 Netherlands free of Zwarte Piet

Please sign this letter, solidarity with KOZP
We urge you to join the protests today

If you are mentally or physically unable, please donate and support however possible
Facebook: Zwarte Piet is Racisme
Crowdfund link: https://apura.org/project/306/kozp_solidariteitsfonds_2019_-_2020

Gepost (Laatst bijgewerkt )
Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.