Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Odzyskajmy nasz Kościół. Protest katolików / Catholic Protest

Odzyskajmy nasz Kościół. Protest katolików / Catholic Protest

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Kuba J.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Kuba J.
kieruje swoją petycję do:
Biskupi i Księża Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce

scroll down for English(PL) Odzyskajmy nasz Kościół. Protest katolików

Jesteśmy katolikami. Czujemy, że coraz rzadziej w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce słyszymy przesłanie Jezusa. Zamiast o miłosiernym Bogu płynie do nas głos pełen podziałów i niechęci do innych. Część z nas boi się iść na niedzielną Mszę w kościele parafialnym, nie chcąc znów słuchać słów pełnych lęku, a nierzadko też - potępienia i nienawiści. Mamy dość patrzenia na twarz Kościoła w Polsce, który reprezentują właściwie wyłącznie biskupi i księża. Kościół to nie tylko oni.

W Kościele w Polsce nie czujemy się jak w domu, bo nie odnajdujemy już w nim nadziei i odwagi, ale raczej strach i potępienie. Coraz rzadziej w naszym Kościele słyszymy Słowo miłosiernego Boga, który przyszedł dla zbawienia wszystkich ludzi. Nie znajdujemy w nim nauczania papieża Franciszka o przyjmowaniu tych, którzy są inni od nas pod różnymi względami: rasy, pochodzenia, wiary czy orientacji seksualnej.

Bolą nas i ranią słowa o „tęczowej zarazie” i wszelkie wypowiedzi katolików wykluczających mniejszości: w ostatnim czasie głównie osoby LGBT+, ale również Żydów, muzułmanów czy niewierzących. To słowa, które odpychają wielu wiernych od Kościoła, wykluczają katolików LGBT+, ich rodziny oraz przyjaciół. Z pokorą i szacunkiem chcemy przeprosić wszystkie osoby, które zostały obrażone i upokorzone słowami przedstawicieli naszego Kościoła. Nie ma na nie naszego przyzwolenia.

W Kościele Rzymskokatolickim nauczyliśmy się tego, by wychodzić z szacunkiem do wszystkich ludzi. By szanować ich różnorodność i niepowtarzalność. Choć niektórym trudno w to dzisiaj uwierzyć, to właśnie z Kościoła wynieśliśmy przekonanie, by przede wszystkim i najpierw wymagać od siebie, a nie od innych. By nigdy nie osądzać drugiego człowieka, nie myśleć o nim źle i nie przypisywać mu złych intencji.

Chcemy, by drogą naszego Kościoła był zawsze pojedynczy człowiek – jego fizyczne, psychiczne i duchowe potrzeby. Chcemy być przy osobach, które wyklucza się z Kościoła w imię walki z abstrakcyjnymi ideologiami.

Nie zgadzamy się na obecność partyjnej polityki w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce. Nie zgadzamy się z tym, że zbyt wielu biskupów i księży wspiera otwarcie partie polityczne – rządzące lub jakiekolwiek inne. Nie chcemy, by podczas Mszy świętych wiernych straszono ideologiami, które mają rzekomo przymuszać do odchodzenia od wiary. Odstręcza nas od Kościoła brak wrażliwości biskupów wobec ofiar, odstręczają nas ich zaniedbania i działania, poniżanie ludzi inaczej myślących, dostrzeganie zła wyłącznie poza sobą i własną wspólnotą. Nie jesteśmy w stanie znieść rozpolitykowania ludzi naszego Kościoła, ich braku autentyczności. Nie chcemy, by Kościół był miejscem ochrony biskupich przywilejów i władzy, ale przestrzenią wolności, w której każdy może uzyskać wsparcie i zostać wysłuchanym. Chcemy, by zamiast lęku i potępienia, było w nim miejsce na odważne rozeznawanie.

Kościół powinien rozbrajać, a nie wzmacniać społeczną agresję. To jednak często słowa biskupów i księży budzą podziały nie tylko w polityce, ale również w wielu rodzinach, również naszych. Zamiast prowadzić wojnę z wydumanym abstrakcyjnym wrogiem, chcemy walczyć z psychiczną i fizyczną przemocą, która faktycznie ma miejsce w polskich domach – także, nie ukrywajmy katolickich. Jej ofiarami są najsłabsi: dzieci, osoby starsze, kobiety.

Chcemy, by pociągnięto do odpowiedzialności osoby, które dopuszczają się aktów pedofilskich lub tuszują je. Sprzeciwiamy się próbom lekceważenia problemu pedofilii i przemocy seksualnej w Kościele. Nie zgadzamy się z hipokryzją przedstawicieli kleru, którzy skupiając się na tematach okołoseksualnych, omijają temat setek osób skrzywdzonych przez ludzi Kościoła. Z moralizowaniem zamiast pokuty, zadośćuczynienia i jak najlepszych działań prewencyjnych.

Żal nam Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Nadal czujemy się jego częścią, a jednocześnie coraz trudniej odnaleźć nam w nim swoje miejsce. Jest nas wielu. Chcemy spotkać się w ramach protestu i solidarności z wykluczonymi z Kościoła Rzymskokatolickiego pod krakowską kurią w czwartek, 10 października, o godzinie 17:30.

Zapraszamy do przyłączenia się do protestu i organizacji spotkań w innych miastach.

Protest rozpoczniemy od wysłuchania świadectw osób, które jako członkowie Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce czują się bezdomne. Następnie rozpoczniemy wspólne czuwanie w milczeniu z hasłem „Odzyskaj my nasz Kościół ”. Na koniec zapalimy świece. Po czuwaniu chętni będą mogli razem uczestniczyć we Mszy świętej o 18:00.

Chcielibyśmy, by ta inicjatywa stała się początkiem rzetelnego rozeznania i dyskusji nad ważnymi dla nas kwestiami. Chcemy zastanowić się nad tym, jak zacząć działać, by Kościół w Polsce mógł stać się źródłem nadziei, a nie lęku. Dlatego zapraszamy na debatę po proteście z udziałem specjalistów i księży katolickich, która odbędzie się 17 października o 18:00. Więcej szczegółów podamy w nadchodzących dniach.

Chcemy zacząć pracę nad odzyskaniem naszego Kościoła!

Kontakt: odzyskajmynaszkosciol@gmail.com

Inicjatorzy protestu:
Jakub Juzwa
Aleksandra Radzio
Jola Szymańska
Karol Wilczyński(EN) We want the Church back. The protest of Catholics


We are Catholics. We feel that there is less and less of Jesus’s message present in the Roman Catholic Church in Poland. We often hear sermons dividing people and spreading hostility towards others instead of teaching about our merciful God. We are afraid and often do not feel like participating in the Sunday Mass in our local parishes. We do not want to listen to the words full of fear, and repeatedly – condemnation and hate. We have had enough of looking at the faces of Church in Poland, which is represented almost only by bishops and priests. The Church is not just them.

We can no longer call Church our home, because instead of hope and courage, it is filled with fear and condemnation. We do not hear much of the Word of the merciful God who came to save all the humankind in our Church anymore. We are not able to find teachings of Pope Francis who asks to welcome those who are different from us: by their race, origin, faith or sexual orientation.

Painful and hurting are for us the words regarding “rainbow pest” and all other words and statements of Catholics that exclude minorities: lately mainly the LGBT+ people, but also Jews, Muslims or non-believers. These are the words that repel many faithful from the Church as well as exclude LGBT+ Catholics, their families and friends. With humbleness and respect we want to apologize all the people that got offended and humiliated by the words of the representants of our Church. We cannot accept that.

It is in the Roman Catholic Church where we have learnt to come out with respect towards all the people. To respect their diversity and uniqueness. Although to many it is hard to believe nowadays, it is in the Church where we found the conviction that first of all we need to demand from ourselves, not from the others. That we never can judge other human person, think badly about someone or imply her bad intentions.

We want the route of our Church to be always an individual human being – his physical, psychological and spiritual needs. We want to be with people that are excluded from the Church in the name of fighting against some abstract ideologies.

We do not consent the partisan politics in the Roman Catholic Church in Poland. We do not accept that too many bishops and priests support openly the political parties – the governing or any other one. We do not want the faithful people participating in the Holy Mass to be frightened with ideologies that supposedly force them to abandon their faith. The Church repels us with the lack of sensibility of the bishops towards the victims, we are repelled by their negligence and actions, humiliating the people that think differently, noticing the evil just outside of themselves and their own community. We are not able to stand the politicking of the people from our Church, their lack of authenticity. We do not want the Church to be the place of protection of the privileges and power of the bishops, but to be the space of freedom in which everyone can get support and be listened. We want it to be the place for courageous insight instead of fear and blame.

The Church should disarm and not reinforce the social aggression. But frequently these are the words of priests and bishops that create divisions, not only in the politics, but also in many families, including our own. Instead of going to war against an abstract, imaginary enemy, we want to fight against the mental abuse and physical violence that in reality occurs in Polish homes – including, let’s not hide it – the Catholic ones. Its victims are the weakest: children, elderly, women.

We want the people that commit the acts of pedophilia or that cover them up to be held liable. We oppose to the intents of neglecting the problem of pedophilia and sexual violence in the Church. We do not accept the hypocrisy of the representants of clergy who focus on the sex-related topics while omitting the topic of hundreds of people hurt by the people of Church. With moralization instead of penitence, reparation and the best possible preventive actions.

We feel pity for the Roman Catholic Church in Poland. We still feel being part of it and at the same time it is getting more and more difficult to find our place in it. There are lots of us. We want to meet, as a sign of protest and solidarity with the excluded from the Roman Catholic Church, next to the Cracow’s curia on Thursday, 10th of October, at 5:30 PM.

We invite you to join the protest and to organize meetings in other cities.

We will start the protest by listening to the testimonies of members of the Roman Catholic Church in Poland who feel homeless. Then we will start the common vigil in silence with the slogan “ We want the Church back”. At the end we will light candles. After the vigil, those who will want can participate in the Holy Mass at 6:00 PM.

We would want this initiative to be the beginning of an honest discernment and discussion about the issues that are important for us. We want to think about how to act so that the Church in Poland can become a source of hope and not fear. Because of that we invite you for a debate after the protest with participation of specialists and Catholic priests that will take place on the 17th of October at 6:00 PM.

We will provide more details in the next days.

We want to start working on taking back our Church!

Contact: odzyskajmynaszkosciol@gmail.com

Initiators of the protest:
Jakub Juzwa
Aleksandra Radzio
Jola Szymańska
Karol Wilczyński
Opublikowane (Aktualizacja )