Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Sukces
Dziękujemy za wasze wsparcie!

Dziękujemy za wasze wsparcie!

Sukces
1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a NFM N.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
NFM N.
kieruje swoją petycję do:
Cezary Przybylski, Andrzej Jaroch, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
"Sejmik odrzucił projekt uchwały o wycofaniu się ze współprowadzenia NFM. Póki co wygraliśmy ale sprawa finansowanie instytucji dolnośląskich może wrócić za miesiąc. Dziękuje wszystkim za wsparcie!!!!" Dyrektor Narodowego Forum Muzyki, Andrzej Kosendiak

"YES" FOR MAINTAINING THE PROVINCE SUBSIDY FOR THE NATIONAL FORUM OF MUSIC
the English version of the text is located below

Szanowny Pan
Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Szanowny Pan
Andrzej Jaroch
Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

„TAK” DLA UTRZYMANIA DOTACJI MARSZAŁKOWSKIEJ DLA NARODOWEGO FORUM MUZYKI

My, niżej podpisani, poważnie zaniepokojeni zamiarem wycofania się Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ze współprowadzenia Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu lub ograniczenia wysokości dotacji, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od tych planów.

NFM jest kluczową dla Dolnego Śląska instytucją kultury, rozsławiającą region na całym świecie. Sam obiekt – uważany za jedną z najlepszych sal koncertowych na świecie – jest zlokalizowany we Wrocławiu, stolicy Dolnego Śląska, jednak oferta koncertowa i edukacyjna NFM od kilkunastu lat obejmuje cały Dolny Śląsk, a także wiele ośrodków w Polsce i na wielu kontynentach. Zarówno koncerty gwiazd festiwalu Wratislavia Cantans (jednego z najważniejszych festiwali muzyki klasycznej w Europie), jak i wybrane koncerty sezonowe odbywają się w wielu dolnośląskich miejscowościach. Wyjazdowe Audycje Muzyczne dosłownie „przywożą” kulturę do przedszkoli i szkół we wsiach i miasteczkach – dla wielu dzieci są jedynym kontaktem z muzyką inną niż pop i disco polo. Łącznie w koncertach edukacyjnych w siedzibie i poza nią w ciągu roku bierze udział 75 tysięcy dzieci i młodzieży! Chóry szkolne rozwijające się w ramach prowadzonego przez NFM projektu Śpiewająca Polska działają w całym województwie, w tym w bardzo małych miejscowościach, gdzie są jedną z nielicznych propozycji spędzenia czasu wolnego. Z różnorodnej działalności edukacyjnej i aktywizującej NFM korzystają dzieci w każdym wieku, łącznie z niemowlętami, rodzice oczekujący narodzin potomstwa, młodzi artyści u progu kariery, dorośli, seniorzy, osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Instytucja od lat współpracuje z samorządami, aby mieszkańcy mniejszych miejscowości mieli ułatwiony udział w koncertach. Przez lata przekonaliśmy się, że NFM rzeczywiście realizuje swoją misję umożliwienia każdemu uczestnictwa w kulturze. W realizacji tych planów instytucja współpracuje z dziesiątkami centrów i domów kultury, bibliotekami, kościołami różnych wyznań, festiwalami, organizacjami społecznymi Dolnego Śląska.

Od otwarcia obiektu trzy i pół roku temu NFM odwiedziło już 1,5 miliona osób. Każdego roku występuje tam około 280 polskich i 300 zagranicznych solistów, dyrygentów, zespołów, których obecność pozwala otwierać się na różne kultury i prowadzić twórczy dialog pełen szacunku dla innych. Rokrocznie NFM organizuje około kilkuset koncertów w ramach sezonu artystycznego oraz ośmiu festiwali, prezentując klasykę, muzykę współczesną, elektroniczną, dawną, etniczną, jazz, opery, projekty interdyscyplinarne i inne. Aż 13 zespołów (orkiestr, grup kameralnych i chórów) może rozwijać się pod auspicjami NFM. Co roku prezentowanych jest 40 prawykonań polskich i światowych, z których wiele to zamówienia kompozytorskie NFM. Instytucja promuje polską twórczość, zwłaszcza za granicą, wydaje płyty (dotąd ukazało się prawie 50 albumów), które zdobyły najważniejsze nagrody fonograficzne (tylko w bieżącym roku: dwie statuetki International Classical Music Awards i trzy Fryderyki). W gmachu NFM prezentowane są także uznane wystawy sztuki.

NFM nie tylko rozbrzmiewa doskonałą muzyką w najlepszym wykonaniu, obiekt służy społeczności wrocławian, Dolnoślązaków oraz gości z innych regionów Polski i Europy: odbywają się w nim wydarzenia charytatywne, koncerty uświetniające jubileusze zasłużonych osób czy rocznice działalności instytucji pożytku publicznego, obchody świąt państwowych, konferencje, koncerty szkół i uczelni muzycznych. Instytucja uczestniczy w wielu akcjach społecznych, m.in. w Miesiącu Rodziny, w Nocy Muzeów, w projekcie Zamknięte sklepy – otwarte miasto. NFM bardzo skutecznie samodzielnie zdobywa środki na swoją działalność oraz zakupy inwestycyjne – czyni to poprzez atrakcyjne programy sponsorskie, pozyskiwanie dotacji europejskich, sprzedaż biletów na koncerty oraz wynajem obiektu dla zewnętrznych organizatorów wydarzeń – jednak tylko finansowanie ze środków publicznych gwarantuje stabilność i przewidywalność, warunki konieczne do rozwoju działalności instytucji i rozwoju zrzeszonych w niej zespołów artystycznych. Stabilne finansowanie pozwala także utrzymać ceny biletów dostosowane do możliwości osób o różnym statusie materialnym. Model trójprowadzenia wdrożony od momentu powstania idei NFM, sprawdzał się znakomicie od kilkunastu lat, a Urząd Marszałkowski tak jak i my, może być dumny ze wszystkiego, co razem osiągnęliśmy.

NFM jest silną polską marką znaną na całym świecie, atrakcją turystyczną regionu, reprezentuje rodzimą sztukę za granicą, współtworzy estetyczną przestrzeń miejską centrum Wrocławia, jest partnerem dla gwiazd muzyki, organizacji i firm z całego świata, ale także miejscem, do którego Dolnoślązacy mogą zabrać swoich gości prywatnych czy partnerów biznesowych, gdzie można spędzić wartościowy czas z bliskimi. Dlatego apelujemy o kontynuację współprowadzenia Narodowego Forum Muzyki przez Urząd Marszałkowski, wspólnie z Miastem Wrocław i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na co najmniej dotychczasowym poziomie dofinansowania.

"YES" FOR MAINTAINING THE PROVINCE SUBSIDY FOR THE NATIONAL FORUM OF MUSIC

Mr
Cezary Przybylski
Marshall of Lower Silesian Province

Mr
Andrzej Jaroch
President of Lower Silesian Assembly


We, the undersigned, seriously concerned about the intention of the Marshal's Office of the Lower Silesian Voivodship to withdraw from co-funding the National Forum of Music in Wrocław or limit the value of subsidies, ask you to give up these plans.

The NFM is the key cultural institution for Lower Silesia, making the region famous all over the world. The venue itself - considered to be one of the best concert halls in the world - is located in Wrocław, the capital of Lower Silesia, but the NFM concert and educational offer encompasses the whole of Lower Silesia and, further afield, many centres in Poland and in other parts of the world. Both the concerts of the festival stars guest appearing at Wratislavia Cantans (one of the most important classical music festivals in Europe) and selected season concerts are held in many Lower Silesian towns. Outreach music programmes literally bring culture to kindergartens and schools in villages and towns - for many children they are the only contact with music other than pop and disco polo. In total, 75,000 children and young people take part in educational concerts in the venue and outside it during the year! School choirs developed as part of the Singing Poland project run by the NFM operate throughout the province, including very small towns, where they are one of few proposals what to do in free time. The NFM's diverse educational and participatory activities are attended by people of all ages, including infants, parents expecting the birth of offspring, young artists at the beginning of their careers, adults, seniors, and people with special educational needs. The institution has been cooperating with local governments for years to make it easier for residents of smaller towns to participate in concerts. Over the years, we have seen that the NFM really fulfils its mission of enabling everyone to participate in culture. In implementing these plans, the institution cooperates with dozens of centres and libraries, churches of various denominations, festivals, and social organizations of Lower Silesia.

Since the opening of the facility three and a half years ago, the NFM has already been visited by 1.5 million people. Each year, there are around 280 Polish and 300 foreign soloists, conductors and ensembles, whose presence allows audiences to open up to different cultures and lead a creative dialogue full of respect for others. Each year, the NFM organizes hundreds of concerts as part of the artistic season and its eight festivals, presenting classical, contemporary, electronic, early, ethnic, jazz, opera, interdisciplinary and other projects. As many as 13 ensembles (orchestras, chamber groups and choirs) work under the auspices of the NFM. Each year, 40 Polish and world premieres are presented, many of which are compositions commissioned by the NFM. The institution promotes Polish works, especially abroad, publishes CDs (almost 50 albums have been released so far), which have won the most important phonographic awards (only this year: two statuettes of the International Classical Music Awards and three Fryderyk Awards). The NFM building also features recognized art exhibitions.Not only does the NFM resound with excellent music at its best, the venue serves the communities of Wrocław, Lower Silesia and guests from other regions of Poland and Europe: hosts charity events, concerts to celebrate jubilees of meritorious people or anniversaries of public benefit institutions, public holidays, conferences, concerts of schools and conservatoires. The institution participates in many social actions, including in the Month of the Family, at the Night of Museums, in the project Closed Shops - Open City.

The NFM very effectively gains its own funds for its activities and investment purchases - it does so through attractive sponsorship programmes, obtaining European subsidies, sale of tickets for concerts and rental of the facility for external event organizers - however only public funding guarantees stability and predictability, the necessary conditions for the development of the institution's activities and the development of its resident ensembles. Stable funding also enables us to keep ticket prices adjusted to the spending possibilities of people with different financial status. The model of co-funding the institution by the province, the city and the ministry, since the NFM idea came into being, has been working perfectly for over a dozen years, and the Lower Silesian Province, like us, can be proud of everything we achieved together.

The NFM is a strong Polish cultural brand known all over the world, a tourist attraction of the region, represents Polish art abroad, co-creates the aesthetic urban space of the centre of Wroclaw, is a partner for music stars, organizations and companies from around the world, but also a place where Lower Silesian Province can take their private guests or business partners, where you can have unforgettable aesthetic experiences and share beauty with your relatives.That is why we appeal to you to continue co-funding the National Forum of Music by the Lower Silesian Province, together with the City of Wrocław and the Minister of Culture and National Heritage, at least at the current level of co-funding.
Opublikowane (Aktualizacja )