Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Nie pozwólmy na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w okolicy szkoły podstawowej.

Nie pozwólmy na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w okolicy szkoły podstawowej.

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Marcin G.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Marcin G.
kieruje swoją petycję do:
Starosta Kartuski
Szanowni Państwo, poniżej petycja sprzeciwiająca się budowie stacji bazowa telefonii komórkowej w Somoninie w odległości kilkuset metrów od Szkoły podstawowej. Planowana jest ona na terenie przeznaczonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Aktualnie obszar ten charakteryzuje gęsta zabudowa jednorodzinna, a projektowana wieża stać ma w odległości 23 m od najbliższego budynku mieszkalnego.
Sprawa jest bardzo poważna.
Są setki badań dot. szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego. Mamy naprawdę niewiele czasu na sprzeciw, jeśli nie wyrazimy go, maszt powstanie, a wraz z nim zostajemy niepotrzebnie narażeni na negatywny wpływ promieniowania anten i potencjalne choroby! Proszę podpisujcie petycję, jeśli zależy wam na zdrowiu waszym i waszych dzieci. Więcej informacji o planowanej budowie: https://bip.kartuskipowiat.pl/artykul/21/1316/obwieszczenie-starosty-kartuskiego-dot-budowy-stacji-bazowej-telefonii-komorkowej
oraz kilka załączników poniżej:
https://drive.google.com/drive/folders/1asSvSVCIGPKS80lEd68YE0zWRqnyAE62?usp=sharing

My, niżej podpisani, mieszkańcy Somonina oraz obywatele działający w interesie publicznym, podyktowani troską o zdrowie każdego Polaka, wykorzystując przysługujące nam prawa, w tym prawo do ochrony życia i zdrowia, na podstawie art. 68. pkt. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, stanowczo sprzeciwiamy się budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce oznaczonej nr 481/4 obręb Somonino, gmina Somonino. Wyrażamy głęboką obawę o swoje zdrowie w związku z ekspozycją na ciągłe i niezależne od naszej woli promieniowanie elektromagnetyczne, pochodzące z licznych anten telefonii komórkowej zlokalizowanej w bardzo niewielkiej odległości od miejsc naszego zamieszkania, których negatywne działanie zostanie zintensyfikowane poprzez planowaną budowę stacji bazowej. Jak wykazały kontrole istniejących stacji przeprowadzone przez NIK, moce masztów telekomunikacyjnych znacznie przekraczają te, które były pierwotnie deklarowane przez inwestorów, tak więc emisja promieniowania elektromagnetycznego przez nie wytwarzanego stanowi zagrożenie dla zdrowia osób mieszkających w pobliżu działających już stacji bazowych. W 2016 roku Najwyższa Izba Kontroli wydała opinię, że nadajniki telefonii komórkowej mogą być groźne dla człowieka i powinny znajdować się z dala od miejsca zamieszkania. Mogą powodować choroby nowotworowe i przyczyniać się do śmierci. Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że organy administracji publicznej nienależycie kontrolują oddziaływanie promieniowania urządzeń telefonii komórkowej. W związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie kolejnej stacji bazowej oczekujemy przeprowadzenia należytej i niezależnej od operatora czy inwestora kontroli poziomu pola elektromagnetycznego (PEM) w otoczeniu jednej z istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej tej sieci i wybór innej lokalizacji w większej odległości od zabudowań zamieszkałych przez ludzi. Jak wskazuje NIK, nieliczne pomiary PEM prowadzono właściwie i rzetelnie, tylko na wniosek osób prywatnych lub jednostek samorządu terytorialnego https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kontroli-nie-ma-promienie-harcuja.html Czy i kiedy urząd weryfikował, czy istniejąc już stacje telefonii komórkowej wpływają w sposób niedopuszczalny na tereny sąsiadujące? Ekspertyzy zlecane przez inwestora nie mogą być wiarygodne, bowiem inwestor nie będzie działał przeciwko swojemu własnemu interesowi. Planowana budowa stacji bazowej ma bezpośredni negatywny wpływ na znajdujące się w pobliżu siedliska ludzkie, w tym na rodziny z małymi dziećmi i osoby starsze, które są szczególnie narażone na niekorzystne promieniowanie elektromagnetyczne z masztów telefonii komórkowej. Kto weźmie odpowiedzialność za dalsze pogarszanie się stanu zdrowia mieszkańców w bezpośrednim oddziaływaniu masztów? W związku z powyższym, z uwagi na okoliczności, charakter przedsięwzięcia i możliwe do przewidzenia negatywne skutki inwestycji, konieczne jest przeprowadzenie prawidłowej oceny, czy inwestycja może znacząco wpływać na środowisko i na ludzi mieszkających w obszarze oddziaływania. W związku z powyższym oczekujemy przedłożenia graficznego rozkładu pól elektromagnetycznych, służącego analizie wspólnego oddziaływania istniejącej i planowanej stacji na wszystkie pobliskie nieruchomości. Istotny jest więc rzeczywisty, przestrzenny rozkład pól elektromagnetycznych emitowanych ze stacji, a nie tylko w osi głównej wiązki promieniowania pojedynczej anteny. Wnosimy, aby analiza uwzględniała związek promieniowania innych anten danej stacji bazowej, zainstalowanych na tych samych lub zbliżonych kierunkach. Jak w swoim piśmie z dnia 15.07.2019 sygn. DZŚ-III.050.11.2019.MO informuje Ministerstwo Środowiska „na chwilę obecną wyniki badań dotyczące zagrożeń związanych z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na ludzi są niejednoznaczne, jednakże wskazują na istnienie pewnych zagrożeń i na ich podstawie zdecydowano m.in. o zaliczeniu częstotliwości radiowych do grupy 2B czynników rakotwórczych w klasyfikacji Międzynarodowego Instytutu Badań nad Rakiem. Badania naukowe wskazują potrzebę daleko idącej ostrożności przy ekspozycji na pola elektromagnetyczne, szczególnie wieloletniej lub na pola o wysokim poziomie.” Także Anthony B. Miller, wieloletni doradca Światowej Organizacji Zdrowia stwierdza, że dowody wskazujące na to, iż komunikacja bezprzewodowa jest rakotwórcza, są coraz mocniejsze i nie mogą być dłużej ignorowane. Samo przebywanie w pobliżu masztów telefonii komórkowej stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.Przytłaczające maszty telefonii komórkowej mają wpływ na obniżenie wartości rynkowej sąsiednich nieruchomości. Życie w bezpiecznym środowisku jest podstawowym prawem człowieka. Tak więc w naszych domach poziom smogu elektromagnetycznego powinien być utrzymywany na poziomie tak niskim, jak tylko możliwe. Wydawanie zezwoleń dla stacji bazowych w tak powszechnej obecnie skali, w sytuacji niepewności co do stopnia ryzyka zdrowotnego, narusza zasadę przezorności ekologicznej i może być traktowane jako eksperymentowanie na organizmach napromieniowywanych osób. Zgodnie z art. 39. Konstytucji nikt nie może być poddany eksperymentom bez dobrowolnie wyrażonej zgody. My takiej zgody nie wyrażamy i nie chcemy stacji telefonii komórkowej w naszym otoczeniu. Raport STOA (Scientific Technology Options Assessment - organ Parlamentu Europejskiego) PE nr 297.574 pt. Fizjologiczne i środowiskowe skutki niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego zwraca uwagę, że istniejące standardy bezpieczeństwa opierają się na efektach termicznych, ignorując zupełnie efekty związane ze zbieżnością częstotliwości telefonii komórkowej z częstotliwościami wykorzystywanymi w niektórych procesach na poziomie komórkowym w ludzkim ciele. Raport STOA akcentuje też wyraźnie kwestię wpływu PEM na organizmy dzieci jako osób z grupy zwiększonego ryzyka. Organizm dziecka zdecydowanie łatwiej przyswaja energię PEM, bo inne są jego kształt głowy, grubość czaszki i właściwości elektryczne tkanek; a co najistotniejsze, układ nerwowy dziecka dopiero się rozwija i jest najbardziej podatny na promieniowanie. Dlatego też uważamy, że raport oddziaływania na środowisko i organ wydający decyzję winny brać pod uwagę zamieszkiwanie w najbliższym sąsiedztwie stacji bazowej rodzin z dziećmi, co nie zostało uwzględnione przy projektowaniu obiektu z postępowania nr B.6740.1264.2022.PK z dnia 18.07.2022., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4. Pomijając fakt braku jakichkolwiek konsultacji społecznych. Niepewność co do skutków zdrowotnych potwierdził także Główny Inspektor Sanitarny w orzeczeniu GIS-HŚr-NZ/029-R6-1-EM/04 z 15.11.2004: „nie znaleziono ostatecznej odpowiedzi na pytanie, jaki poziom ekspozycji można przyjąć za całkowicie bezpieczny.”   Chcemy zwrócić także uwagę na przegląd badań wykonany przez zespół Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi (A. Bortkiewicz. Stacje bazowe telefonii komórkowej a subiektywne dolegliwości mieszkańców - przegląd badań. Medycyna Pracy 2004; 55 (4); 345-351). Opisuje on występujące u mieszkańców okolic stacji bazowych różnego rodzaju dolegliwości. Dotyczą one głównie układu krążenia, ale także kłopotów ze snem, drażliwości, depresji, zaburzeń widzenia, trudności z koncentracją uwagi, nudności, utraty apetytu, zawrotów i bólów głowy. Występuje ścisły związek między występowaniem poszczególnych symptomów a poziomem ekspozycji i odległością od stacji bazowej. Częstość występowania dolegliwości zdrowotnych wskazywała na istotną zależność od poziomu ekspozycji, mimo że poziom ten był niski i nie przekraczał dopuszczalnych norm.   Stosowanie zasady przezorności w stosunku do łączności bezprzewodowej przyświecało też konferencji w Benevento. W 2006 r. podjęto tam uchwałę, w której stwierdza się, że zgromadzona jest znaczna ilość dowodów wskazujących na negatywny wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka mimo zachowania obowiązujących norm oraz że obecne źródła finansowania badań wpływają na nieobiektywną analizę i interpretacje rezultatów. Rezolucja ta wskazuje również na konieczność ochrony osób szczególnie wrażliwych na PEM oraz tworzenia stref "wyciszonych", o niskim poziomie smogu elektromagnetycznego.  W sytuacji, kiedy wiele dowodów naukowych niezbicie wskazuje na szkodliwość PEM, niezbędne jest stosowanie zasady przezorności ekologicznej i dogłębna analiza wpływu inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej na środowisko życia człowieka. Gwarancji bezpieczeństwa ekologicznego nie powinno stanowić jedynie kryterium dostępności ludzi do stref ponadnormatywnych. PEM przenikając przez ściany i mury naszych domów naświetlają nas w sposób ciągły, czy sobie tego życzymy, czy nie, czyniąc nas przewlekle chorymi. W nawiązaniu do powyższego wzywamy Starostę Kartuskiego do podjęcia jedynie słusznych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców Somonina. Uczynić to można tylko poprzez wydanie decyzji odmownej w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej. Prosimy o zapoznanie się z dowodami naukowymi dotyczącymi szkodliwości PEM, a także o szczegółową weryfikację dokumentów przedstawionych przez inwestora i jej sprawdzenie poprzez zlecenie wykonania niezależnych pomiarów PEM oraz analizy wpływu nakładających się wiązek promieniowania na środowisko życia mieszkańców.

Inwestycja definiowana jest w kategorii celu publicznego z zakresu łączności publicznej co przy sprzeciwie mieszkańców nie powinno spełniać tych kryteriów.

Z wyrazami szacunku,
Mieszkańcy Somonina
Opublikowane (Aktualizacja )