Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Ministrze Czarnek, potrzebujemy Pana świadomej zgody!

Ministrze Czarnek, potrzebujemy Pana świadomej zgody!

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Irena K.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Irena K.
kieruje swoją petycję do:
Minister Edukacji i Nauki
Szanowny Panie Ministrze

Streszczenie  

Współczesna szkoła boryka się z kryzysem zdrowia psychicznego wśród uczniów, który stanowi silny czynnik rozwoju i wpływa, między innymi, na pojawianie się rozmaitych zachowań przemocowych. Dlatego bezwzględnym priorytetem jest kształtowanie świadomości społecznej jak w zdrowy i bezpieczny sposób budować relacje międzyludzkie.   PRZEMOCOMETR - kartonowa linijka/miarka/zakładka identyfikująca zachowania występujące w relacjach - jest konkretną i sprawdzoną odpowiedzią na tę potrzebę: prezentuje bowiem wzorce zasad partnerstwa, umożliwia w prosty i szybki sposób samodzielnie ocenić relację oraz tłumaczy, gdzie i kiedy szukać pomocy.   PRZEMOCOMETR powinno więc posiadać każde dziecko i każda młoda osoba jako narzędzie przeciwdziałania przemocy, ponieważ „wiedzieć” to „umieć”, np. stawiać granice.

Uzasadnienie

Szkoła jest miejscem, w którym dzieci i młodzież regularnie doświadczają przemocy rówieśniczej, najczęściej o charakterze słownym, ale nie tylko. Raport „Fundacji Dbam o Mój Zasięg” pt. „Ocena jakości relacji szkolnych” wskazuje, że aż 45% uczniów „często lub cały czas” doświadcza w szkole ogromnego stresu i niepokoju. 55,4% było obrażanych lub wyśmiewanych, 56,2% ma poczucie niesprawiedliwego traktowania ze strony nauczycieli, 29,8 % jest obrażanych i wyśmiewanych przez osoby z kadry pedagogicznej, a 31,7% celowo pomijanych. Prawie połowa respondentów (49,8%) w ciągu ostatniego miesiąca doświadczyła przynajmniej jednego aktu takiej formy przemocy. Aż 32,5% uczniów to dzieci, które również przyznają, że same są sprawcami hejtu. Jak pokazują wyniki raportu projektu Młode Głowy fundacji UNAWEZA, skala przemocy ze strony nauczycieli również niebezpiecznie wzrosła. Ponadto duża część dzieci nie jest w stanie rozpoznać przemocy rówieśniczej czy domowej, w wyniku czego nie sięga po pomoc. Młodzi ludzie, którzy deklarują, że doświadczają hejtu nie utożsamiają tego zjawiska z przemocą rówieśniczą. Pomimo dostępnego wsparcia społecznego, wielu uczniów nie decyduje się na korzystanie z tej formy pomocy, bowiem aż 49,6% z nich „nie ufa innym osobom”. Problem dostrzega również Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, o czym świadczy apel wiceministra Dariusza Piontkowskiego wystosowany w czasie konferencji „Przemoc rówieśnicza. Co możemy zrobić?” (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konferencja-online-przemoc-rowiesnicza-co-mozemy-zrobic).

Publiczna debata na temat profilaktyki przemocy podejmuje kwestię nakreślenia i szczegółowego opisywania zachowań, które należy piętnować, czy których należy się wystrzegać, gdyż zagrażają naszemu życiu bądź zdrowiu. Dzięki niej każdy z nas ma świadomość tego, co jest „złe” czy jakie zachowania powinny być piętnowane. Należy jednak również pokazywać - w sposób prosty i jednoznaczny - jakie zachowania w relacjach są zdrowe i bezpieczne, gdyż budują zarówno nasz dobrostan psychiczny jak i fizyczny. Aby móc jednak upowszechniać tę wiedzę, dostępne musi być narzędzie, które w prosty i szybki sposób określa zachowania zdrowe, bezpieczne i wynikające z troski, z których należy korzystać w budowaniu relacji z innymi.

Narastające problemy w polskich szkołach wynikają, między innymi, z nieumiejętności budowania relacji interpersonalnych, co prowadzi do nierozumień zarówno pomiędzy uczniami jak i w relacji uczeń – nauczyciel, a tym samym do eskalacji napięcia i frustracji, a finalnie, do agresji i przemocy. Współczesna szkoła, aby być bezpieczną i akceptowaną przez uczniów, powinna uczyć poprawnego funkcjonowania w relacji z drugim człowiekiem, m.in. poprzez uczenie rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania własnych uczuć, potrzeb i granic oraz aktywnego słuchania czy okazywania akceptacji. Niestety, okazuje się, że wiele osób stosujących przemoc nie zdaje sobie nawet z tego sprawy, właśnie z powodu braku edukacji w tym zakresie. Natomiast osoby doświadczające przemocy często nie tylko nie umieją jej rozpoznać, ale również się przed nią bronić, co również wynika z braku odpowiednich umiejętności, czy praktycznych narzędzi. Agresja i przemoc często wynikają właśnie z braku świadomości oraz nieumiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób nieprzemocowy, mówienia o własnych emocjach, odczuciach i potrzebach, co jest niezbędne do rozwiązywania problemów.

W związku z kryzysem zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży oraz związanej z nim eskalacji zachowań przemocowych Stowarzyszenie Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu oraz nieformalny ruch społeczny Plakaciary przeciw przemocy wobec kobiet zwracają się do Pana Ministra z prośbą o ustanowienie profilaktyki przemocy priorytetem polskiej polityki oświatowej oraz wsparcie placówek oświatowych w jej realizacji za poprzez wprowadzenie do szkół narzędzia PRZEMOCOMETRU .

Opis narzędzia

PRZEMOCOMETR to innowacyjne narzędzie, redefiniujące podejście do uczenia o relacjach międzyludzkich, w kontekście tematów walki z przemocą. To jedyne istniejące obecnie w przestrzeni publicznej rozwiązanie poruszające kwestię przemocy i antyprzemocowych działań, które uwzględnia również model prawidłowych zachowań w relacjach.   PRZEMOCOMETR to narzędzie, które zaledwie w kilka minut wyposaża każdego użytkownika w podstawowe, choć niezbędne informacje umożliwiające stawianie granic w relacjach oraz chronienia się przed przemocą. Demaskuje ono bowiem i ujawnia próby normalizacji przemocy oraz wskazuje, kiedy należy komuś jej udzielić, bądź samemu zwrócić się o pomoc. PRZEMOCOMETR ma formę zakładki do książki i może być stosowany przez każde dziecko i każdą młodą osobę samodzielne. Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę, że aż 26,5% uczniów w trudnych chwilach w ogóle nie szuka wsparcia, a stara się na własną rękę rozwiązywać swoje trudności, między innymi, ponieważ aż połowa z nich deklaruje, że „nie ufa innym”.

PRZEMOCOMETR jest więc rozwiązaniem, które pozwoli uczniom na szybką identyfikację przemocowych zachowań i określi, kiedy lub czy powinni szukać pomocy. Zakładka uczy również jak reagować na niepokojące sygnały ze strony koleżanek i kolegów oraz kiedy udzielać im bezpiecznego wsparcia.

PRZEMOCOMETR to sprawdzone i skuteczne narzędzie, które spotkało się z dużą aprobatą środowiska pedagogicznego, pomocowego i eksperckiego, jak również docelowej grupy odbiorczej, czyli dzieci i młodzieży. Z PRZEMOCOMETRu korzystają już uczniowie szkół średnich w Częstochowie, Śródmieściu Warszawy oraz wybranych placówkach na Dolnym Śląsku, uchodźcy we wrocławskim punkcie Blue Dot czy niektóre gabinety psychologiczne we Wrocławiu. Zakładka stała się niezbędnym elementem edukacyjnym, która wypełnił istniejącą w polskiej rzeczywistości edukacyjno-pomocową lukę: PRZEMOCOMETR informuje, uczy i pomaga. Ma olbrzymi potencjał wzbogacenia istniejących już programów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i dlatego powinien znaleźć się w każdej placówce i ośrodku edukacyjnym w Polsce.

Z uwagi na powyższe, apelujemy Pana Ministra z prośbą o ustanowienie profilaktyki przemocy priorytetem polskiej polityki oświatowej oraz wsparcie placówek oświatowych w jej realizacji za poprzez wprowadzenie do szkół narzędzia PRZEMOCOMETRU :

·       Fizyczne wprowadzenie narzędzia Przemocometr w postaci papierowej zakładki poprzez zabezpieczenie wydruku potrzebnej liczby sztuk narzędzia oraz bezpośredniej jego dystrybucji do szkół,
·       objęcie Przemocometru patronatem (jak np. https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2018/03/zasad),
·       zamieszczenie Przemocometru na ministerialnej stronie z materiałami dydaktycznymi (patrz: strona „Materiały informacyjne i edukacyjne – oferta Ośrodka Rozwoju Edukacji dla rodziców nauczycieli” albo https://www.ore.edu.pl/),
·       zaprezentowanie Przemocometru na konferencji w tematyce zdrowia i życia w rodzinie/ zdrowia psychicznego dzieci/ przeciw przemocy (np. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konferencja-online-przemoc-rowiesnicza-co-mozemy-zrobic),
·       przedstawienie Przemocometru regionalnym kuratorom/szkołom/rodzicom (w np. następujący sposób: List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców (np. https://www.kuratorium.wroclaw.pl/list-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-7/ ).

Wierzymy, że tylko skoordynowane i uzupełniające się działania - zarówno na poziomie systemowym jak i oddolnym – przynoszą najlepsze efekty oraz wprowadzają realną zmianę. PRZEMOCOMETR idealnie się do tego nadaje i jest rozwiązaniem, które możemy – pragniemy! - razem wdrożyć, aby skutecznie przeciwdziałać przemocy rówieśniczej.

Pozostajemy do całkowitej dyspozycji Pana Ministra w razie jakichkolwiek pytań nt. PRZEMOCOMETRU, jak również jesteśmy gotowość do współpracy bądź wsparcia wdrożenia i/lub promocji zaprezentowanego przez nas przedsięwzięcia.

Z poważaniem
Opublikowane (Aktualizacja )