Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Petycja w sprawie zmiany planu zagospodarowania dla osiedla Posejdon w Świnoujściu

Petycja w sprawie zmiany planu zagospodarowania dla osiedla Posejdon w Świnoujściu

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Artur K.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Artur K.
kieruje swoją petycję do:
Rada Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście
Treść Petycji  

Świnoujście, 13 sierpnia 2021 r.   

Adresat petycji:
Rada Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście  


Dotyczy:     projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wojska Polskiego i osiedla Posejdon wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  


Petycja   Działając na podstawie przepisów art. 2 ust. 3 w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w interesie mieszkańców Świnoujścia, niniejszym wnosimy o odstąpienie od podejmowania uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w zakresie rejonu ulicy Wojska Polskiego i osiedla Posejdon, według brzmienia projektu przedłożonego do publicznego wglądu Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 23 czerwca 2021 r.


Uzasadnienie  
W pierwszej kolejności, wnoszący niniejszą petycję wyrażają stanowczy sprzeciw wobec planowanej wysokiej zabudowy (zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wojska Polskiego i osiedla Posejdon ( „Projekt” ) – do 40 metrów) o przeznaczeniu usług turystyczno-wypoczynkowych (najwyższy planowany w tej okolicy hotel / zespół apartamentów) na działkach oznaczonych na części graficznej Projektu jako 7aUT, 7bUT (obecny teren ośrodka „Warta”) oraz na terenie oznaczonym jako 7UT (ośrodek Graal). Projekt w tym zakresie rażąco narusza przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także postanowienia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świnoujście ( „SUiKZP” ) przyjętego przez Radę Miasta Świnoujścia dnia 5 lipca 2002 r. uchwałą nr LXVII/442/2002, zmienioną następnie uchwałą z dnia 24 września 2009 r. (LVII/467/2009), uchwałą z dnia 8 września 2011 r. (XIV/100/2011) oraz uchwałą z dnia 23 listopada 2017 r. (L/372/2017).   Planowana wysoka zabudowa (a co za tym idzie – stosunkowo duża powierzchnia lokali przeznaczonych na wynajem sezonowy) uwzględnia jedynie ekonomiczny interes inwestora, stawia prywatny interes ponad interes mieszkańców osiedla Posejdon oraz przedsiębiorców funkcjonujących na osiedlu Posejdon. Efektem powyższego jest jednostronnie negatywna opinia mieszkańców miasta wyrażona podczas spotkania w sali MDK w dniu 16 lipca 2021 r. W świetle zawartych w planie zagospodarowania parametrów wysokościowych planowanej zabudowy, deklaracja twórczyni planu zagospodarowania osiedla o „ niezagęszczaniu wskaźnika intensywności zabudowy osiedla” nosi znamiona celowej i wyjątkowo zuchwałej próby wprowadzania mieszkańców w błąd. Akceptacja dla przedstawionego planu budowy trzech wysokich budynków hotelowych na terenie oznaczonym 7aUT, podobnej wysokiej zabudowy na terenie oznaczonym jako 7UT, a także na terenie 7bUT spowoduje najprawdopodobniej co najmniej podwojenie wskaźnika intensywności zabudowy dla osiedla Posejdon.   Osiedle zostało zaprojektowane blisko 50 lat temu jako osiedle o zabudowie wolnostojącej jednorodzinnej i bliźniaczej z ograniczeniami co do wysokości dozwolonej zabudowy, co było rygorystycznie przestrzegane od początku istnienia osiedla. Pozwolenie na wprowadzenie zmian na wyżej oznaczonych działkach na osiedlu Posejdon, poważnie zmieni charakter osiedla, a zagęszczenie spowoduje kolejne uciążliwości dla mieszkańców - np. poprzez znacznie zwiększony ruch, hałas, problemy z parkowaniem, korki komunikacyjne itd. Przykładem negatywnego wpływu istniejącej już zabudowy hotelowo/turystycznej na osiedle jest od wielu lat obszar oznaczony na Projekcie jako 7UT. Dodatkowe zwiększenie wskaźnika intensywności zabudowy terenu 7UT, 7aUT oraz 7bUT drastycznie spotęguje problemy mieszkańców osiedla Posejdon, pośrednio wpłynie też na całe miasto poprzez np. problemy z zaopatrzeniem w wodę, zatory komunikacyjne, parkingowe i wiele innych. Władze Świnoujścia od wielu lat mają bardzo poważny problem z zaspokojeniem popytu na wodę, uwarunkowania hydrologiczne i hydrogeologiczne powodują, że konieczne jest ograniczanie ilości pobieranej wody podziemnej tak, by jak najdłużej utrzymać jej dobrą jakość. Władze Świnoujścia oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji stanęły przed poważnym problemem związanym ze znalezieniem alternatywnych źródeł wody i utrzymaniem jej podaży na wymaganym poziomie. Uruchomienie alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę jest od lat w sferze planowania. Na przedmiotową problematykę, uwagę zwrócono również w aktualnym SUiKZP na stronie 27, gdzie zawarto: „Korzystanie z bardzo ograniczonych zasobów wód podziemnych doprowadziło do ich wyczerpania (sumaryczny pobór jest obecnie równy stwierdzonym zasobom i nie może już być powiększony), a dalszy rozwój miasta nie jest możliwy bez zapewnienia dostawy wody spoza jego granic.” . W takiej sytuacji podjęcie uchwały zgodnej z aktualnym brzmieniem Projektu, a co za tym idzie - znaczne zagęszczenie zabudowy wieloma wysokimi budynkami o przeznaczeniu hotelowo/apartamentowym, narusza wprost, a co najmniej zagraża dyspozycji przepisu art.1 pkt 13 u.p.z.p.   W zakresie wskazanych obszarów, uwagi kierujemy również do brzmienia postanowień § 9 ust. 6 oraz ust. 7 lit. b) Projektu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Jak wskazują sądy administracyjne, m.p.z.p., jako akt prawa miejscowego musi pozostawać w ścisłym związku z realiami panującymi na danym terenie. Odnosząc się do sytuacji problemów parkingowych panujących na osiedlu Posejdon, wydaje się, że w pierwszej kolejności należy zmodernizować ulice takie jak np. ul.Gałczyńskiego, ul. Tuwima, ul.Staffa, ul.Norwida, ul. Marynarki Wojennej, czy nawet południowy brzeg i pobocze ul. Wojska Polskiego poprzez dostosowanie ich parametrów do współczesnego ruchu turystycznego oraz preferowanego środka transportu turystów. W szczególności, to zwiększenie ilości miejsc parkingowych przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, wygody oraz optymalizacji ruchu pojazdów w mieście, a nie usuwanie fragmentów ulic na potrzeby tworzenia w ich miejsce bardzo niewielkich parków (obok lasu! – np. północny kraniec ul. Chodorowskiej) lub placów zabaw (np. zachodnia strona ul. Grottgera). Dostrzegając potrzeby najmłodszych mieszkańców miasta, mając na uwadze zabezpieczenie ich przyszłości, lepszym pomysłem wydaje się zaadaptowanie istniejących naturalnych terenów zielonych, aniżeli ingerowanie w przestrzeń miejską, bądź doprowadzanie (o czym dalej) do nadmiernego zagęszczenia ruchu turystycznego na terenie, który już teraz boryka się z problemami na tym tle. W tym kontekście, planowany skwer oznaczony jako ZP40 jest usytuowany przy ulicach o dużym natężeniu ruchu drogowego, gdzie w obecnym stanie ruch odbywa się płynnie. Zmiana tego stanu spowoduje nie tylko duże koszty, ale też nie odniesie pozytywnych skutków z uwagi na konieczność utrzymania dróg dojazdowych do posesji znajdujących się w sąsiedztwie obszaru oznaczonego jako ZP40.   Odnosząc się do zapisów § 9 ust. 6 oraz ust. 7 lit. b) Projektu oraz przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, stwierdzić należy, że Projekt nie odpowiada w sposób precyzyjny ile miejsc noclegowych będzie mogło powstać na obecnym terenie ośrodków „Graal” oraz „Warta” oraz ile miejsc parkingowych jest dopuszczalnych na tym terenie w świetle przepisów powołanej ustawy. Ponadto, zakładając nawet, że na jedno miejsce noclegowe przypadnie na wskazanym terenie jedno miejsce parkingowe, wówczas przedstawiciele Miasta, w dalszym ciągu nie poczynili rozważań lub ocen dotyczących wpływu tak dużej ilości dodatkowych pojazdów na ruch samochodowy w sezonie letnim. Projektowana ilość oraz lokalizacja miejsc parkingowych nie uwzględnia bowiem okoliczności, że kuracjusze z nich korzystający będą przemieszczać się chociażby w kierunku promenady, która na dzień sporządzania niniejszych uwag pozostaje przeładowana na tyle, że Policja oraz Straż Miejska ignorują (co wydaje się słuszne) notoryczne naruszanie przepisów dotyczących zatrzymania i postoju pojazdów w tym obszarze.   Co istotne, Projekt stoi w sprzeczności z nadrzędnymi w tym zakresie postanowieniami aktualnego SUiKZP, który w części dotyczącej stanu zagospodarowania oraz struktury funkcjonalno-przestrzennej (str. 61 i następne) stanowi wprost: „Niekorzystnym czynnikiem jest nadmierna koncentracja wypoczywających na tym obszarze, przekraczająca optymalne dla uzdrowiska wskaźniki. Jest to wynik nawarstwiania się funkcji rekreacyjnej i funkcji uzdrowiskowej w tych samych przedziałach czasowych. Zjawisko to jest szczególnie niekorzystne w okresie pulsacji sezonowej lub w okresie szczytowym.” . Jako przejaw braku prawidłowych reakcji ze strony władz miasta poczytywać należy możliwie szerokie ingerowanie w aktualny m.p.z.p. poprzez sukcesywne tworzenie znaczącej ilości nowych miejsc noclegowych (być może podwajających ich ilość na analizowanym obszarze), mając do dyspozycji niemal taką samą powierzchnię jezdni, miejsc parkingowych, miejsc gastronomicznych, miejsc przeznaczonych do rekreacji itp.   W kontekście zaś terenów oznaczonych na graficznym załączniku Projektu jako 25aMW oraz pozostałych terenów od 24MW do 56 MW, koniecznym jest dopuszczenie możliwości projektowania balkonów na modernizowanych dachach budynków poradzieckich, choćby o głębokości do 1 metra od strony dróg 09KDD, 11KDD, 12KDD, ponieważ takie balkony już istnieją na wielu budynkach po modernizacji dachów na osiedlu poradzieckim, np. nieruchomości przy ul. Kochanowskiego 11, 11A, 13, 16, 17. Takie rozwiązanie jest estetycznie, a także praktyczne dla mieszkańców.   W zakresie drogi oznaczonej na planie jako 07aKD, w kontekście możliwości minimalizowania braku miejsc parkingowych, powinna ona raczej umożliwiać, a nie ograniczać przejazd i parkowanie aut właścicieli budynku szeregowego znajdującego się przy projektowanej drodze.   Tereny o symbolu 58 ZP, U 59 ZP, U 60a ZP, U 60a ZP, U 60b ZP, U 60c ZP, U 60d ZP, U 61a ZP, 61b ZP oraz 61c ZP powinny bezwzględnie pozostać jako pas zieleni średniej wysokości separujący uciążliwości /np. hałas komunikacyjny, spaliny, zanieczyszczenia/ związane z ruchem drogowym na ul.Wojska Polskiego oraz koleją niemiecką UBB. Oczywistym błędem był niedawny remont ulicy Wojska Polskiego bez utworzenia wzdłuż tej ulicy miejsc parkingowych. Miasto pozbawiło się znacznych wpływów z opłat parkingowych, powodując permanentne zatory komunikacyjne od ul. Bałtyckiej aż po ul. Pułaskiego. Parkujące na pobocznych uliczkach auta klientów „rynku niemieckiego”, często znacznie utrudniają ruch dla samochodów osobowych. W tym kontekście, nadmienić wymaga, że drogi powinny umożliwiać przejazd i operowanie znacznie cięższych i większych pojazdów uprzywilejowanych - np. Straży Pożarnej, co pozostaje utrudnione z uwagi na wąskie i zablokowane przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, których właściciele nie znaleźli innego miejsca parkingowego.   Przedstawiony Projekt nie przedstawia rozwiązania narastającego z roku na rok problemu miejsc parkingowych na ulicach które Projekt obejmuje. Wprowadzenie Projektu w życie znacząco spotęguje problemy mieszkańców osiedla, turystów wynajmujących pokoje oraz jednodniowych turystów z Niemiec przybywających do miasta i odwiedzających punkty handlowe na osiedlu, wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Projekt bez uwzględnienia miejsc parkingowych jest nie do zaakceptowania. W związku z powyższym, wnosimy o odstąpienie od podejmowania zmiany dotychczasowego m.p.z.p. wg Projektu, oraz o wzięcie pod uwagę w przyszłości żywotnych interesów obecnych i przyszłych mieszkańców osiedla Posejdon.   Jednocześnie, biorąc pod uwagę jednoznaczny sprzeciw mieszkańców Świnoujścia na uchwalenie m.p.z.p. zgodnego z Projektem (vide spotkanie w dniu 16 lipca 2021 r.), nadmieniamy, że w świetle ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych, władztwo planistyczne władz miasta nie ma charakteru pełnego, niczym nieograniczonego prawa. Wyważenie interesu prywatnego przyszłego inwestora oraz interesu publicznego mieszkańców w tym stanie sprawy pozwala dojść do przekonania, że wejście w życie Projektu doprowadzi do wypaczenia zarówno regulacji planistycznych (czyniąc co najmniej iluzoryczne np. przepisy art. 1 ust. 2 pkt 1-3 oraz 11-13 u.p.z.p., jak również obowiązujący SUiKZP) oraz zatrze wszelkie granice władztwa planistycznego, które przekroczone zostaną w stopniu oczywistym.   Reasumując, w zakresie podniesionych uwag, Projekt odczytywać należy jako wyraz krótkowzrocznej polityki planistycznej, która nie bierze pod uwagę okoliczności możliwości bezpowrotnej utraty walorów turystycznych poprzez zdecydowanie nadmierną i zbyt pochopną zabudowę. W szczególności, za zrównoważony i dalekosiężny rozwój – co wynika z coraz częstszych informacji pojawiających się w przemyśle turystycznym[1] – uznać należy taki, który uwzględnia potrzeby i jakość życia swoich mieszkańców, a także dostrzega przyszłe czynniki, które decydują o wyborze miasta jako miejsca wypoczynku. Jako mieszkańcy Świnoujścia, liczymy, że tymczasowe obietnice korzyści, które być może oferuje przyszły inwestor budowy na terenach oznaczonych jako 7aUT, 7bUT oraz 7UT, nie zaburzą odpowiedzialnych wyborów warunkujących możliwie najlepszą przyszłość osiedla Posejdon.   Jednocześnie, w myśl przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w zw. z art. 20 ust. 1 u.p.z.p., ze względu na przedmiot petycji, nadmieniamy, że organem właściwym do jej rozpoznania jest Rada Miasta Świnoujście.  


[1] https://www.responsibletravel.com/copy/what-is-overtourism; https://olneo.pl/travelblog/szukasz-wakacyjnych-miejsc-gdzie-unikniesz-tlumow-podczas-wakacji-oto-nasze-propozycje; https://www.smartertravel.com/overcrowded-tourist-destinations/; https://blog.cheapism.com/overcrowded-tourist-destinations/#slide=1
Opublikowane (Aktualizacja )