Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Sukces
Jest nas już 160 online i 160 na papierze !!

Jest nas już 160 online i 160 na papierze !!

Sukces
28,582,589 podpisało. Niech będzie nas  0
28,582,589 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Avaaz.org chroni Twoją prywatność i będzie Cię powiadamiał o tej i innych podobnych kampaniach.
Tę petycję utworzył/a Anna Ś.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Anna l.
kieruje swoją petycję do:
Wojewoda Małopolski p. Łukasz Kmita Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka p. Artur Kozioł
Zbieramy siły... jest nas coraz więcej !!! przekazujcie dalej kolejny sukces ogłaszam przy 500 podpisach a docelowo czekam na 1000 !! Damy radę
21.08.2020 petycja i cała akcja została udostępniona na portalu fb do Wojewody Małopolskiego, Burmistrza Wieliczki, radnych Wieliczki i programu tvp 1 Alarm. W czwartek wysyłam wersję papierową do Wojewody Małopolskiego i Burmistrza Wieliczki . Równocześnie została złożona sprawa do sądu i czekamy na termin rozprawy kolejna sprawa będzie złożona we wrześniu tego roku. Więcej informacji na grupie fb Stop Blokowiskom w gminie Wieliczka

Kierując się szeroko rozumianym interesem społeczności lokalnej, mieszkańcy i właściciele działek w Wieliczce oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego strefą B niżej podpisani wnioskujemy o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka przyjętego uchwałą Nr XVII/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B” w zakresie:

1. zmiany przeznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub w zabudowie bliźniaczej występującą w całym obszarze objętym ww. planem.

2. zmniejszenia określonej w uchwale wysokości budynków i ograniczenia tej wysokości do 9,5 m 

3. zwiększenia wskaźnika ilości miejsc postojowych na każdy lokal mieszkalny (mieszkanie) poprzez wskazanie, że powinno to być min. 3 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny. W przypadku dopuszczenia lokalu usługowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym należy przyjąć, że będzie to 1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

4. wprowadzenia do ustaleń planu miejscowego zapisów w brzmieniu: "Warunkiem realizacji inwestycji jest uregulowany dostęp do drogi publicznej".

5. zmniejszenie wskaźnika intensywności zabudowy.

6. wprowadzenie tylko dwuspadowości i czterospadowości dachu w budynkach !

Działania gminy w obszarze planowania przestrzennego są w ocenie mieszkańców w ostatnich latach skandaliczne. Prywatny interes niektórych mieszkańców ewidentnie przedkładany jest ponad interesem ogółu społeczeństwa, szczególnie lokalnej społeczności, która w tym terenie mieszka, żyje, wypoczywa a i często nawet pracuje. Skandalem jest, w ocenie dużej części mieszkańców, sposób w jaki dokonywano poszczególnych zmian planu miejscowego i zamierzano dokonać zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta gminy Wieliczka.Efekty niefortunnych zmian planu miejscowego, który dopuścił w wiejskich terenach zabudowę wielorodzinną o wysokiej intensywności widać wyraźnie w miejscowości Czarnochowice. To, że na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planowanie przestrzenne należy do zadań własnych gminy to nie oznacza, że w tym planowaniu gmina posiada pełną dowolność w formułowaniu ustaleń planu. Przyglądając się bardziej szczegółowo zapisom planu miejscowego należy stwierdzić, że zaprojektowano na terenie gminy olbrzymie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nie rozwiązując zupełnie problemów dotyczących infrastruktury komunikacyjnej, a także mediów - zapewnienia rozwoju sieci energetycznej czy też np. wodociągowej. Mieszkańcy stale mają kłopoty w tym zakresie, drogi są wąskie i nie umożliwiają bezpiecznego poruszania się, ani kierowcom ani pieszym.Większość miejscowości w obszarze B jak np.Strumiany czy Mała Wieś nie mają chodników. Gmina woli postawić znak ograniczenia prędkości do 30 km/h niż wybudowanie chodnika! Ale w planie dać przeznaczenie MW czy MWU to już tak, bo korzyść osiąga bezpośrednio gmina a nie społeczność lokalna! W obecnym planie nie zaproponowano również żadnej polityki parkingowej!
W obecnym kształcie zawarte w planie miejscowym są dla mieszkańców nie do przyjęcia. W terenie wiejskim projektuje się osiedla mieszkaniowe o wyższej intensywności niż w niektórych terenach miasta Krakowa. Mieszkańcy nie dają pozwolenia na takie bezprawne działania!

Z tego też powodu kierując się szeroko rozumianym interesem społecznym, który Pan winien reprezentować piastując swoje stanowisko, wnioskuję o podjęcie uchwały zmieniającej w wyżej wymienionym zakresie obecnie obowiązujący plan miejscowy.

JEŻELI ZGADZASZ SIĘ Z TYM PODPISZ RAZEM MOŻEMY OSIĄGNĄĆ WIĘCEJ. PISMO ZOSTANIE PRZESŁANE DO WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO, DO BURMISTRZA GMINY I MIASTA WIELICZKA I DO RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE !!!!
RAZEM MOŻEMY OSIĄGNĄĆ ŁAD I KOMFORT MIESZKANIA NA NASZYM TERENIE O KTÓRYM WŁODARZE MIASTA ZAPOMNIELI TWORZĄC TĄ UCHWAŁĘ!!! PODPISZ JAK TAK MYŚLISZ !!


Opublikowane: 31 lipca 2020 (Aktualizacja: 25 sierpnia 2020)