Для работы данного функционала, пожалуйста, обновите настройки cookies .
Нажмите ”Разрешить Bсе” или просто активируйте «Целевые файлы cookies» .
Продолжая пользоваться сайтом, Вы принимаете Политику конфиденциальности Авааз, в которой разъясняется, как могут быть использованы Ваши данные и как обеспечивается их защита.
Понятно
Мы используем cookies, чтобы лучше понимать, как люди пользуются нашим сайтом. Это помогает нам обеспечивать наилучший пользовательский опыт для вас. Вы можете ознакомиться с нашей политикой Cookies .
ОК
Верховна Рада України: Забороніть звірогосподарства в Україні!

Верховна Рада України: Забороніть звірогосподарства в Україні!

1 подписали петицию. Давайте соберем
50 Сторонники

Закрыть

Подписать

,
Avaaz.org защищает Вашу конфиденциальность и будет информировать Вас об этой и подобных кампаниях
Эта петиция была создана пользователем Paulina M., чье мнение может не совпадать с мнением сообщества Авааз.
Paulina M.
создал эту петицию с обращением к
Верховна Рада України, Президент України, Міністр аграрної політики та продовольства України

Кажуть, з плином часу людство усвідомлює своє помилки і бережливіше ставиться до природи. Але, схоже, що це зовсім не стосується України. Адже в нас до цих пір існують звірогосподарства, де звірів вирощують лише для отримання з них цінного хутра. Ці «ферми жорстокості» стають пережитком минулого у розвинутих країнах. Ми ж чомусь прагнемо отримати «пальму першості» у цій сфері.

Чи замислювались Ви хоч раз у житті, що таке ферма по вирощуванню, скажімо, норок? Як бідолашні тварини живуть у тісних клітках, позбавлені можливості бігати, плавати (норки дуже люблять воду), спілкуватися з родичами, доглядати за своїм потомством – навряд чи це схоже на ті комфортні умови життя, які ми так прагнемо мати для себе. Чи уявляли Ви хоч раз, дивлячись на хутряну шубу чи шапку, як з бідолашних тварин мало не заживо здирають шкіру, викидаючи решту тіла як непотріб? Чи уявляли Ви як почуваються бідолашні тваринки? Чи знаєте Ви, що поголів’я (так, для нас це просто поголів’я, яке стане нам шубою) складається в основному з жіночих осіб? І це зрозуміло, адже вони дають потомство. Потомство, малесеньких норок, яких без жодного жалю забирають від мами. Спробуйте-но забрати у матері її дитину і Ви побачите, на що вона здатна. Але бідолашна тваринка нічого не може зробити. Лише мовчки страждати, сидячи в клітці, в яку її посадили люди.


Бездушна тварина – так ми називаємо жорстоких людей. Та реальність до-водить, що бездушні не тварини, а люди. Бо жодна тварина в світі не вбиває іншу задля того, щоб начепити на себе її хутро!

Ганьба! Ганьба, що у нашому цивілізованому, як ми його називаємо, суспільстві до цих пір існують такі явища! Невже ми маємо рівень печерних людей, які натягували на себе шкіри вбитих тварин? У них не було вибору. А у нас він є.

У багатьох європейських країнах звірогосподарства повністю заборонені. Великобританія, Нідерланди, Австрія, Хорватія та Словенія вже сказали рішуче "ні" цьому "звірячому" бізнесу! Більше того, Ізраїль ввів повну заборону на торгівлю хутряними виробами. Те ж саме зробило місто Західний Голівуд у штаті Каліфорнія, США.

Все це свідчить про те, що світова спільнота розуміє, якщо ми хочемо залишатися людьми, то мусимо й поводитися відповідно. Вирощування звірів на хутро – це жорстоко. Тим паче, що у наш вік прогресивних технологій штучне хутро у своїх властивостях та зовнішньому вигляді не поступається справжньому.

Розведення тварин для отримання хутра – це дуже жорстоко. Щороку в світі задля цього вбивають 100 000 000 тварин!!! І ми просимо Вас підписати Петицію Верховній Раді України для введення в Україні повної заборони на звірогосподарства (розведення тварин з метою отримання з них цінного хутра) з максимальним терміном на згортання бізнесу – 2 роки. А також для заборони будь-якої реклами хутряних виробів на території України.

Наш сайт:http://initiative-ukraine.webnode.com.ua/

Ми ВКонтакте: http://vk.com/stopcruelty

Ми на Фейсбуці: www.facebook.com/1422243744680062

It seems that with time, mankind realizes his mistakes and more carefully relates to nature. But it seems that this doesn’t apply to Ukraine. We still have fur-farms where animals are grown just to get from them valuable fur. These "farm of cruelty" become a relic of the past in the developed countries. We aim to somehow get the "palm" in this area.

Have you ever thought in your life what is the fur-farm for growing, for example, mink? How the hapless animals live in cramped cages, deprived of the opportunity to run, to swim (mink love water), to communicate with relatives, to care for their offspring - is hardly similar to those comfortable conditions of life that we want to have for yourself. Have you ever imagined looking for a fur coat or hat how unfortunate animal was on the hoof stripping the skin throwing the rest of the body like trash? Have you imagined how feel hapless creatures? Did you know that stock (yes, for us it is just a stock that will be coat) consists mainly of female persons? This is understandable - because they produce offspring. Progeny, tiny mink, which are taken from mother without any compassion. Just try to pick up the child from mother and you'll see what she can do. But poor animal can't do anything. It can only suffer in silence, sitting in a cage in which it is put by people. Soulless animals - we call cruel people. But the reality is there are only one soulless animal on the planet. It is human. Because no animal in the world kills another to wear its fur!

Shame! Shame that in our civilized society as we call it there are still such things! Do we have the level of cavemen who wear the skin of dead animals? They had no choice. But we have it.

In many European countries fur-farms completely prohibited. Britain, the Netherlands, Austria, Croatia and Slovenia have already said a resounding "no" to this cruel business! Moreover, Israel imposed a total ban on trade in furs. The same is made the city West Hollywood in California, USA.

All this suggests that the international community understands if we are to remain human beings we must behave accordingly. Growing animals for fur - it's cruel. Moreover, in this age of advanced technology faux fur in their properties and appearance does not yield real fur.

Breeding animals to get fur - it's very cruel. Every year in the world kill 100 million animals only for fur!! We ask you to sign a petition Parliament of Ukraine for the introduction of a total ban in Ukraine fur-farms (breeding animals to obtain from them valuable fur) with a maximum term of curtailing business - 2 years. And also to prohibit any advertising of fur products in Ukraine.

Our website: http://initiative-ukraine.webnode.com.ua/

Our communities:

VKontakte: http://vk.com/stopcruelty

Facebook:www.facebook.com/1422243744680062

Thank You so much! You are making this world better!

Опубликовано (Обновление )