Aktualisieren Sie Ihre  Cookie-Einstellungen .
Klicken Sie 'Alle zulassen' oder aktivieren Sie die  'Targeting-Cookies'
Indem Sie weiterfahren, akzeptieren Sie die Datenschutzrichtlinien von Avaaz. Diese erläutern, wie Ihre Daten gesichert und genutzt werden können.
Verstanden
Wir verwenden Cookies, um zu analysieren, wie Besucher diese Website nutzen und um Ihnen die bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten. Hier finden Sie unsere Cookie-Richtlinie .
OK
Fir Eng Secher Velosinfrastruktur an der Stad

Fir Eng Secher Velosinfrastruktur an der Stad

647 haben unterzeichnet. Erreichen wir 750
647 Unterschriften

Schließen Sie Ihre Unterschrift ab

,
Avaaz.org schützt Ihre persönlichen Daten und wird Sie über diese und ähnliche Kampagnen auf dem Laufenden halten.
Diese Petition wurde von Siggy T. erstellt und repräsentiert nicht unbedingt die Ansichten der Avaaz-Gemeinschaft.
Siggy T.
hat diese Petition erstellt, an folgende Zielperson/Zielgruppe:
Conseil Communal Ville de Luxembourg
Mir fuerderen de Gemengerot op fir d'Secherheet vun de Velosfuerer an der Stad ze suergen an eng Motioun mat folgenden Punkten ze stëmmen: 
Et soll(en):

- endlech um ganze Territoire vu der Stad, ee Reseau vu zesummenhängenden a séchere Velospisten amenagéiert ginn

-zwou zentral Velospisten amenagéiert ginn, déi vu Norden no Süden a vun Westen no Osten queesch duerch d’Stad ginn

-Op kritesche Plaze Parksträifen, déi bestinn an déi laanscht Trottoiren agezeechent sinn, duerch Velospisten ersat ginn

- Trottoiren a Velospiste kloer vun enee getrennt ginn, och an de Stadter Parken, fir datt Foussgänger a Velosfuerer sech sécher beweege kënnen

all d’Quartieren duerch méiglechst kuerz a sécher Velospiste mam Zentrum ugebonnen a matenee verbonne ginn 

interkommunal Velosstroossen aus der Agglomératioun (an dodriwwer eraus) an d’Stad eran aménagéiert ginn

- D’Orientéierong vum Velosfuerer duerch eng gutt Beschëlderong a Markéierong an duerch logesch Tracéë verbessert ginn

Servicestrukture fir d’Velosfuerer gebaut ginn (z.B. Pompelen, Velosatelieren, Foussstäipe bei roude Luuchten, Waasserdistributeuren, Statioune fir E-Biken opzelueden)

- eemol am Mount ee Sonnden ouni Auto an der Stad ginn, wou eng Rei grouss Stroossen (z.B. d’Nei Avenue an de Boulvard Royal) gespaart a fir Foussgänger a Velosfuerer reservéiert sinn

- bei all gréisserem Chantier systematesch ee provisoreschen, sécheren Trottoir (respektiv eng Velospiste) amenagéiert ginn

Gepostet (Aktualisiert )
Als unangemessen melden
Es gab einen Fehler beim Senden deiner Dateien und/oder Reports