Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
List otwarty do Ambasadora RP w Londynie

List otwarty do Ambasadora RP w Londynie

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Gabriel G. and may not represent the views of the Avaaz community.
Gabriel G.
started this petition to
Ambasador RP
---SCROLL DOWN FOR ENGLISH---


Szanowny Pan Arkady Rzegocki
Ambasador RP w Londynie

Panie Ambasadorze,

My, niżej podpisani, chcemy wyrazić najwyższe oburzenie faktami ujawnionymi przez dziennikarzy BBC w programie Newsnight, wyemitowanym 25 czerwca 2018 ( youtu.be/H1WGqS7cRzw, bbc.co.uk/news/uk-44601218 ). Ambasada oficjalnie przyznała się do finansowania przynajmniej jednego zlotu polskiej skrajnej prawicy w Wielkiej Brytanii, mimo faktu, że mowa nienawiści jest w Wielkiej Brytanii karalna.

Obywatele Polski oczekują od swojej Ambasady godnego reprezentowania ich ojczyzny i nich samych na forum międzynarodowym. Współpraca z nacjonalistycznymi piewcami mowy nienawiści, szczególnie w przypadku narodu, który tak bardzo w swej historii ucierpiał z rąk systemów totalitarnych, pozostaje w sprzeczności z tym oczekiwaniami. Stanowi przykład zachowania niegodnego, które nie tylko działa na szkodę Polonii, ale też razi i oburza.

Zachowanie polskich skrajnie prawicowych grup w Wielkiej Brytanii wzbudza niechęć społeczeństwa brytyjskiego. Stygmatyzuje Polaków jako ksenofobów, którzy nie potrafią przestrzegać obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie zasad tolerancji i równości obywatelskiej.

Domagamy się natychmiastowego zaprzestania wszelkiego wsparcia dla skrajnie prawicowych organizacji oraz przeprosin ze strony Pana Ambasadora, wystosowanych do wszystkich, którzy poczuli się urażeni działaniami kierowanej przez Pana placówki.

KOD UK
Nowoczesna Londyn
Razem Londyn
A Million
FARSA
Dziewuchy Londyn
DOK - Democracy is OK
Fundacja Otwarty Dialog
ADDP (Association Défense de la Démocratie en Pologne)
Rebelia Mazovia
Femini Berlin Polska
Polish Expats Association
Far Right Watch
OSA - Obywatele Solidarnie w Akcji
KOD International
Mitte 21
Dziewuchy Berlin
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Unite Against Fascism

Eugeniusz Smolar , analityk spraw międzynarodowych, b. dyrektor Sekcji Polskiej BBC World Service
Sławomir Adam Fejfer , LibDems, czł. załogi ambulansów
Michał Kobosko , analityk spraw międzynarodowych
Piotr Łukasiewicz , były dyplomata wojskowy i cywilny
o. Paweł Gużyński , dominikanin
Adam Mazguła , płk dypl. rez., prezes Stow. Tarcza, hm. ZHP
Dariusz Libionka , profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
dr Janusz Marszalec , Muzeum Gdańska
Piotr Buras , European Council of Foreign Relations


OPEN LETTER

Arkady Rzegocki
Ambassador of the Republic of Poland in London

Dear Ambassador,

We, the undersigned, wish to express our highest indignation at the facts revealed by BBC journalists in the Newsnight program, broadcast on June 25, 2018 ( youtu.be/H1WGqS7cRzw, bbc.co.uk/news/uk-44601218) . The embassy formally admitted funding at least one public event in the UK by the Polish far right, in spite of the fact that hate speech is a breach of British law.

Citizens of Poland expect their Embassy to be worthy of representing their homeland and themselves on the international forum. Cooperation with nationalist hate speakers, especially in the case of a nation that has suffered so much in its history from the hands of totalitarian systems, is contradictory to this expectation. It is an example of unworthy behaviour, which not only is adverse to the interests of Poles in the UK, but also hurts and upsets.

The behaviour of Polish extreme right groups in the UK arouses the reluctance of British society. It stigmatises Poles as xenophobes who cannot comply with the rules of tolerance and civic equality in force in the United Kingdom.

We demand immediate cessation of any form of support for extreme right-wing organisations and apologies from the Ambassador, sent to everyone who felt offended by the activities of your institution.


KOD UK (Committee for the Defence of Democracy UK)
Nowoczesna Londyn (Modern party London)
Razem Londyn (Together party London)
A Million (A Million Poles association)
FARSA (Feminists Artyvists Society in Action)
Dziewuchy Londyn
DOK - Democracy is OK
Open Dialog Foundation
ADDP (Association Défense de la Démocratie en Pologne)
Rebelia Mazovia
Femini Berlin Polska
Polish Expats Association
Far Right Watch
OSA - Obywatele Solidarnie w Akcji
KOD International
Mitte 21
Dziewuchy Berlin
Open Republic - Association Against Anti-Semitism and Xenophobia
Unite Against Fascism

Eugeniusz Smolar , international affairs analyst, former director of BBC World Service Polish Section
Sławomir Adam Fejfer , LibDems, ambulance crew member
Michał Kobosko , international affairs analyst
Piotr Łukasiewicz , former diplomat
father Paweł Gużyński , dominican
Adam Mazguła , retired colonel, chairman of Stow. Tarcza (Shield association), scouts master
Dariusz Libionka , professor at Philosophy and Sociology Institute at PAN (Polish Academy of Sciences)
dr Janusz Marszalec , Gdańsk Museum
Piotr Buras , European Council of Foreign Relations


Posted (Updated )