Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
This petition is closed
Atureu la planta de residus tòxics a prop de Peratallada / Stop Toxic waste Plant near Historic Site

Atureu la planta de residus tòxics a prop de Peratallada / Stop Toxic waste Plant near Historic Site

This petition is closed
50 Supporters

Roser B.
started this petition to
Maria Assumpta Farran i Poca, Josep Enric Llebot i Rabagliati, Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, Santiago Vila i Vicente, Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat
L’Ajuntament de Forallac vol construir una macroplanta de tractament de residus que generarà gasos tòxics en el cor de l’Empordà. Estarà en una zona rústica a menys d'1 km. del poble medieval de Peratallada i a pocs metres d’unes canteres de l’època romana, ambdós de gran valor històric i cultural.

El Ayuntamiento de Forallac quiere construir una macroplanta de tratamiento de residuos que generará gases tóxicos en el corazón del Ampurdán. Estará en una zona rústica a menos de 1 km. del pueblo medieval de de Peratallada y a pocos metros de unas canteras de la época romana, ambos de gran valor histórico y cultural.

The Forallac Town Council intends to build a macro waste treatment facility that will release toxic gases in the heart of the Empordà, the “Catalan Toscana” in Spain. It will be located in a rural area less than 1 km. from the medieval village of Peratallada and a few hundred metres from Roman era quarries, both of great historic and cultural value.Català:

L'ajuntament de Forallac vol construir, en una zona rural a prop de Peratallada, una macroplanta que recolliria 100.000 tones de residus anuals i ocuparia 16.000m2, casi com tres camps de futbol. La incineració de residus -inclosos amb mercuri, arsènic, sulfurs, amiant i molts altres considerats perillosos- generà gasos tòxics i molt contaminants. Tindrà un alt impacte mediambiental amb contaminació visual, acústica i lumínica.

La macroplanta es trobarà a una zona rústica a menys d'1 km. del poble de Peratallada, declarat conjunt històrico-artístic i un dels nuclis medievals més importants de Catalunya. A més a més, estarà a pocs metres dels Clots de Sant Julià, unes antigues pedreres de l'època romana de gran valor arqueològic, que a més són hàbitat de fauna poc comuna. Fa uns anys es va aconseguir la declaració dels Clots com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), declaració que l'Ajuntament de Forallac ha recorregut. Per tant, signeu la petició següent per sol·licitar al Departament de Medi Ambient que no permeti aquesta atrocitat.

Castellano:

El ayuntamiento de Forallac quiere construir, en una zona rural cerca de Peratallada, una macroplanta que trataría 100.000 toneladas de residuos anuales y ocuparía 16.000 m2, casi como tres campos de fútbol. La incineración de residuos -entre ellos, con mercurio, arsénico, sulfuros, amianto y muchos otros considerados peligrosos- generará gases tóxicos y muy contaminantes. Tendrá un alto impacto medioambiental con contaminación visual, acústica y lumínica.

La planta se ubicará en una zona rústica a menos de 1 km. del pueblo de Peratallada, declarado conjunto histórico-artístico y uno de los núcleos medievales más importantes de Cataluña. Además, estará a pocos metros de Els Clots de Sant Julià, unas antiguas canteras de la época romana de gran valor arqueológico, que además son hábitat de fauna poco común. Hace unos años se consiguió la declaración de Els Clots como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), declaración que el Ayuntamiento de Forallac ha recurrido. Por lo tanto, firmad la siguiente petición para solicitar al Departamento de Medioambiente de Cataluña que no permita esta atrocidad.

English:

The town council of Forallac intends to build a macro facility to treat 100,000 tons of waste/annum. To be located in a rural area near Peratallada, it would cover some 16,000 m2, almost as big as 3 football fields. The waste incineration (including mercury, arsenic, sulphur, asbestos and many others, some considered highly hazardous) would generate toxic and highly polluting gases. It would have a huge environmental impact, causing visual, noise and light pollution.

The macro facility would be located in a rural area just at less than 1 kilometre from the village of Peratallada, declared a historic and artistic site and one of the most remarkable medieval villages in Catalonia. Moreover, it would be just a couple of hundred metres from the Clots de Sant Julià, ancient Roman quarries of great archaeological value, which are moreover the habitat of rare wildlife. A few years ago the site was declared a National Cultural Treasure (BCIN), although incredibly the Town Council appealed against this decision. We would therefore ask you to please sign the following petition to the Environment Department of the Catalan Regional Government asking it to stop this mindless project.

+ info: http://salvemforallac.wordpress.com/

Twitter: @Save_Forallac


Posted (Updated )