Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN DU LỊCH SINH THÁI TAM ĐẢO

ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN DU LỊCH SINH THÁI TAM ĐẢO

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Save T. and may not represent the views of the Avaaz community.
Save T.
started this petition to
Bộ Tài nguyên và Môi trường

[English below]

Kính gửi:  - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chúng tôi là: Tập thể các cá nhân, đơn vị/tổ chức đang làm việc về các vấn đề môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam.

Chúng tôi viết đơn này đề nghị với quý cơ quan một số công việc như sau:

Gần đây chúng tôi được biết về dự án Khu Du lịch Sinh thái Tam Đảo hay còn gọi là dự án Tam Đảo II do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, đang tiến hành trong khu vực của Vườn Quốc gia Tam Đảo. Cụ thể, dự án đã được khởi công vào ngày 27/12/2016 sau đó ngưng một thời gian cho tới gần đây thì tái khởi động với các công tác đo đạc, phát cây, đào hố dựng trụ tời và làm đường xuyên vào rừng. Việc đấu giá cây gỗ rừng sau khi chặt hạ cũng đang được tiến hành.

Những nguồn tin chính thức cũng cho biết đây là một dự án quy mô lớn với diện tích 300ha và số vốn đầu tư lên tới 25 nghìn tỷ đồng, lại nằm ở khu vực trong Vườn Quốc gia Tam Đảo, đang được Cục Kiểm Lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý.   

             Xét rằng:
- Luật Bảo vệ Môi trường 2014 hiện hành quy định dự án “có sử dụng đất của vườn quốc gia” sẽ phải thực hiện Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM), theo Điểm b, Khoản 1, Điều 18.- Điều 23 và 25 Luật Bảo vệ Môi trường 2014 quy định ĐTM của dự án như trên sẽ phải được thẩm định và phê duyệt dưới thẩm quyền của Bộ Tài nguyên Môi trường;     

             Căn cứ:
- Điều 131 Luật Bảo vệ Môi trường 2014 về công khai thông tin môi trường trong đó quy định ĐTM là loại thông tin phải được công khai để nhân dân giám sát;- Điều 5 và Điều 6 Luật Tiếp cận Thông tin 2016 về thông tin công dân được tiếp cận. 

           Chúng tôi đề nghị:
1. Bộ Tài nguyên Môi trường công khai ĐTM của dự án khu Du lịch Sinh thái Tam Đảo trên cổng thông tin điện tử của Quý Bộ cũng như các phương tiện truyền thông khác để mọi người dân dễ dàng tiếp cận theo đúng quy định pháp luật.

2. Bộ Tài nguyên Môi trường cung cấp thông tin về việc tham vấn cơ quan, tổ chức, cộng đồng chịu tác động trực tiếp bởi dự án trong quá trình thực hiện ĐTM theo quy định ở Điều 21 Luật Bảo vệ Môi trường 2014.Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin phản hồi của Quý Bộ và sẽ theo dõi việc giải quyết văn bản này theo quy định của Luật Tiếp cận Thông tin 2016 và Luật Tiếp Công dân năm 2013           
             
                                              Hà Nội, ngày 11/3/2019
Chữ ký của các cá nhân/đơn vị/hội nhóm
Save Tam Đảo
Green Trees
Hate Change

Ps: Lời nhắn của Save Tam Đảo: Tất cả chữ ký của các bạn sẽ được chúng tôi tổng hợp và gửi kèm trong đơn gửi trực tiếp đến Bộ Tài nguyên Môi trường. Chúng tôi tin rằng một khi Bộ Tài nguyên Môi trường công khai ĐTM của dự án Khu Du lịch Sinh thái Tam Đảo (SunGroup) theo đúng quy định pháp luật, cư dân địa phương, báo chí, các nhà khoa học sẽ có nhiều dữ kiện và căn cứ hơn để tham gia đóng góp ý kiến nhằm bảo vệ Vườn Quốc gia Tam Đảo tốt hơn trong bất kỳ trường hợp nào. Mỗi một chữ ký đều quan trọng, chúng tôi cần sự tham gia của các bạn, vì Vườn Quốc gia Tam Đảo, vì một Việt Nam phát triển sạch và bền vững!
-----------------------------

DISCLOSE REPORT ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) OF THE TAM DAO ECOTOURISM PROJECT

     Dear Ministry of Natural Resources and Environment ,

We are groups of individuals, units and organizations working on environmental issues and sustainable development in Vietnam.

We are writing in order to propose these following tasks:

Recently, the Tam Dao Ecotourism zone Project, also known as Tam Dao II Project, has been carried out in the area of Tam Dao National Park by Sun Group investment. In details, the project was started on December 27, 2016, and then stopped for a period until recently, it was restarted with measurements, clearing small trees, digging holes for jib cranes and making roads through the forest. The auction of forest wood after cutting down the tree is also in progress.

Official sources also said that this is a large-scale project with an area of 300 ha and an investment of up to VND 25 trillion. The project is in the core zone of Tam Dao National Park and is managed by Department of Forest Protection which is belonged to The Ministry of Agriculture and Rural Development.

            Consider that:
- The current Law on Environmental Protection 2014 stipulates that a "national park land use" project will have to implement the Environmental Impact Assessment (EIA) report, according to Point b, Clause 1, Article 18.- Article 23 and 25 of the Law on Environmental Protection 2014 stipulates that the EIA of the project will be appraised and approved under the authority of the Ministry of Natural Resources and Environment.

              Base on:
- Article 131 of the Law on Environmental Protection 2014 on publicizing environmental information, in which EIA regulation is information that must be published for citizens to supervise.- Article 5 and Article 6 of the Information Access Act 2016 on citizen information is accessed.

              We suggest
1. Ministry of Natural Resources and Environment must publish EIA of the Tam Dao Ecotourism zone Project on the web portal of the Ministry and media for all people to easily access in accordance with legal regulations.

2. The Ministry of Natural Resources and Environment provides information on consultations with agencies, organizations, and communities directly affected by the project during EIA implementation in accordance with Article 21 of the Law on Environmental Protection 2014.We look forward to receiving feedback from the Ministry and will monitor the settlement of this document in accordance with the Law on Access to Information 2016 and the Law on Citizenship of 2013.
                   Hanoi, March 11, 2019
Individuals/ units/ Organizations of
Save Tam Dao
Green Trees
Hate Change

Ps: Save Tam Dao's message: All of your signatures will be collected and included in the proposal sending directly to the Ministry of Natural Resources and Environment. We believe that once the Ministry of Natural Resources and Environment publishes the EIA of the Tam Dao Ecotourism zone project (Sun Group) in accordance with the law, local residents, the press, scientists will have more facts and bases to contribute ideas to protect Tam Dao National Park better in any situation. We need your participation because each signature is important for Tam Dao National Park, for Vietnam to develop clean and sustainable./

Posted (Updated )