Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
This petition is closed
До МП на РБ, Председателя на НС, МЗХ, МОСВ, ИАГ: Спиране на унищожението на горите в България

До МП на РБ, Председателя на НС, МЗХ, МОСВ, ИАГ: Спиране на унищожението на горите в България

This petition is closed
50 Supporters

Martina P.
started this petition to
До МП на РБ, Председателя на НС, МЗХ, МОСВ, ИАГ
Настояваме да се предприемат незабавно следните стъпки, с които да се гарантира опазване на старите и вековни гори и устойчивото ползване на горските ресурси:
1. Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) да издаде заповед в срок от 6 месеца всяко горско или ловно стопанство да запази минимум 10% от горите си във фаза на старост (без сечи), както и всички неизсечени към момента вековни гори. Всички държавни гори да бъдат екологично сертифицирани.
2. Да се забрани износа на необработена дървесина от държавните гори.
3. В природните паркове да се забранят окончателните фази на възобновителните сечи. В Природен парк “Рилски манастир” да се забрани стопанско ползване на гората, така както е в Национален парк "Рила". Да се спрат „санитарните сечи” – освен съгласуваните от експертния съвет на ИАГ с участие на представители на природозащитни НПО.
4. МОСВ да издаде заповед - режимите за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000 да станат задължителни веднага за всички гори от мрежата.
5. ИАГ да стане независима структура от Министерство на земеделието и храните (МЗХ), за да може контролът на сечите да е независим от ползването.
6. До 9 месеца да се изготвят всички Областни планове за развитие на горските територии с активното участие на местните общности.
7. Да се възстановят всички горски контролни пунктове по пътищата и мобилните екипи за контрол на незаконни сечи. Глобите да се връщат в контролния орган.

Петицията е инициирана от "Прозрачни планини": www.blog.prozrachniplanini.org


Posted (Updated )