Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
До министър-председателя на Република България До председателя на Народното: ДА ЗАЩИТИМ ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ

До министър-председателя на Република България До председателя на Народното: ДА ЗАЩИТИМ ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Zornitsa S. and may not represent the views of the Avaaz community.
Zornitsa S.
started this petition to
До министър-председателя на Република България До председателя на Народното
Човечеството опазва най-забележителната природа и пейзаж чрез защитените територии (ЗТ). Те заемат 16 % от площта на Европейския съюз , но едва 5,5 % от територията на България. Нашите ЗТ са източник на питейни води за половината от българското население и основно място за образование на открито и отдих. 2015 г. е ключова за бъдещето на ЗТ - трябва да се приемат техните планове за управление. В Пирин и другите национални паркове се планира сеч, лов, моторни шейни и строителство. Вековните гори в природните паркове Странджа, Българка, Беласица, Сините камъни и др. безмилостно са изсичани. Резерватите са оставени без охрана, а дирекциите на парковете - без средства. Десетки предложения за нови ЗТ (в Западен Балкан, Родопите, Черноморието, др.) застояват в Министерството на околната среда и водите. Всичко това унищожава потенцила на защитените територии за устойчиво местно и регионално развитие.

Ние, долуподписаните граждани, сме силно притеснени за общонационалното ни природно богатство. Настояваме да се предприемат до края на 2015 следните мерки:

1. Да се запазят всички вековни гори , да се забранят всякакви сечи в националните паркове, а ползването на дървесина от другите защитени територии и защитени зони от Натура 2000 да става само след горска сертификация.
2. Да се забрани новото строителство в защитените територии, ако не е свързано с традиционно ползване на земеделски земи и гори. Да се забрани отдаването на нови територии в националните паркове на концесия.
3. Да не се допуска лов в националните паркове. Да се премахнат ловните огради в останалите защитени територии.
4. Да се увеличи държавната подкрепа за природозащита , да се удвои бюджета за защитени територии, да се назначи охрана на всички резервати и паркове.
5. Да се запазят националните паркове свободни от МПС, АТВ, моторни шейни , моторни летателни средства, освен при спасителни акции и охрана на парка.

Снимка: © Йордан СавовPosted (Updated )