Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
Støtt kravet om en utredning av Ullevål som sykehus også i fremtiden:

Støtt kravet om en utredning av Ullevål som sykehus også i fremtiden:

12,660 have signed. Let's get to  20,000
12,660 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time.
This petition has been created by Rolf K. and may not represent the views of the Avaaz community.
Rolf K.
started this petition to
Støtt kravet om en utredning av Ullevål som sykehus også i fremtiden
NORGES STØRSTE OG VIKTIGSTE AKUTTSYKEHUS KAN BLI LAGT NED! UTEN AT KONSEKVENSENE ER UTREDET. ET PRESTISJEPROSJEKT PÅ GAUSTAD, SOM SKAL ERSTATTE ULLEVÅL, KAN BLI SÅ DYRT AT DET IKKE BLIR PENGER IGJEN TIL SYKEHUS ANDRE STEDER PÅ SØR-ØSTLANDET PÅ TIÅR. DEN STORE FLOTTE ULLEVÅLTOMTEN, SENTRALT BELIGGENDE OG VELGEGNET TIL SYKEHUS – FELLESKAPETS EIENDOM KAN BLI SOLGT TIL PRIVATE EIENDOMSUTVIKLERE. DET HASTER Å FÅ STOPPET DETTE. SIGNER I DAG! TAKK TIL DEG SOM DELER OGSÅ.

  • Signer oppropet for en utredning av å mulighetene for å bevare Ullevål Sykehus! En nedleggelse av Ullevål vil få negative økonomiske konsekvenser for hele Helse Sør-Øst og redusere kapasiteten ikke bare i Oslo, men i hele regionen.

  • Krev at den dyre Gaustadplanen settes på hold til det er gjort en skikkelig utredning av konsekvensene ved en nedleggelse og mulighetene for å spare opp mot 30 milliarder ved å satse på Ullevål + Aker i Oslo.

  • Støtt at gjenoppbyggingen av Aker som lokalsykehus for alle de fire bydelene i Groruddalen skal prioriteres og igangsettes først. 

  • Krev at det parallelt igangsettes en konseptfase for å se på mulighetene for å videreføre Ullevål som regions- og lokalsykehus. Dette kan gjøres samtidig som arbeidet fortsetter med Aker og Gaustad og vil ikke forsinke prosessen. En slik konseptfase vil ta 6-7 måneder. Når denne er gjennomført kan alternativene sammenlignes og den beste løsningen velges.

  • Konsekvensene ved en eventuell nedleggelse av Ullevål for Akershus, Østfold, Oppland, Hedmark, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder må også utredes og hensynstas når løsning skal velges. Det er stort behov for økt kapasitet i hele regionen og Oslo kan ikke få all investeringskapital i regionen til prestisjeprosjektet på Gaustad på bekostning av andre.

Helse Sør-Øst har utbyggingsplaner for Oslo universitetssykehus med en foreløpig økonomisk ramme på 59 milliarder kroner. Den kostbare utbyggingen vil likevel ikke bli tilstrekkelig til i vareta behovet og Oslo vil ikke få nok sykehussenger!

Planene innebærer å gjenoppbygge Aker sykehus og bygge på Rikshospitalet på Gaustad, samt å legge ned Ullevål sykehus. Sykehusbygget på Gaustad har en ramme på 24 mrd.

Ullevålstomten vil bringe inntekter på 5-7 mrd. dersom den blir solgt. Til tross for disse enorme investeringene vil over 230 000 personer stå uten lokalsykehus i Oslo og Akershus i år 2030. I 2040 vil antallet være hele 360 000.

Dersom Helse Sør-Øst binder slike enorme summer til Oslo-området frykter vi at konsekvensene bli svært merkbare i form av dårligere sykehustilbud i de øvrige ni fylkene i helseregionen.


For å få plass til de cirka 160 000 kvadratmeter på Gaustad, planlegges nå hele tre 14-16 etasjers høyblokker som vil rage 70 meter i været – tilsvarende de ruvende tårnene i Oslo rådhus. Nåværende reguleringsøyde er 12 meter. Både By- og Riksantikvar er sterkt imot planene, og varsler innsigelser.

Fordi Gaustadtomten er for trang, planlegges nå stadig flere av funksjoner flyttet fra Ullevål, til Aker sykehus. Det blir plassproblemer også der.

For Aker er planlagt volum oppe i hele 220 000 kvadratmeter – mer enn nåværende Rikshospitalet (200 000 m2). Dermed må også Aker sykehus bygges i høyblokker. Likevel vil bare en av Groruddalens fire bydeler få Aker som sitt lokalsykehus, til tross for at Oslo-politikerne har sagt at de skal prioriteres. Innbyggerne i Bjerke bydel, som er den bydelen Aker ligger i skal etter planen få Gaustad som sitt lokalsykehus. Dette sier mye om en kabal som ikke går opp. Innbyggerne i to hele bydeler må bli på det overfylte Ahus lengre unna, istedenfor å få flytte tilbake til sitt Aker. Dette er ingen fordel for innbyggerne i Akershus heller.

Alternativet til disse planene er å beholde Ullevålstomten og bygge nytt der. Ullevålstomten er fire ganger større enn Gaustad, flat og ferdig regulert til sykehusdrift. Et bedre, raskere og billigere resultat får vi ved å reise et nytt klinikkbygg på cirka 60 000 m2 på Ullevål, beholde Rikshospitalet med høyspesialiserte funksjoner, og bygge Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen.

Ullevål sykehus får da kapasitet for cirka 400 000 personer – mot de planlagte 147 000 på Gaustad – og dermed løser vi utfordringene med befolkningsveksten frem til 2030. I tillegg får alle Groruddøler plass på Aker.

En reell utredning av å bygge ut Ullevål og prioritere Aker vil ikke forsinke prosjektet fordi den kun tar seks-syv måneder. Reguleringsplanene for Aker og Gaustad er tidligst klare sommeren 2020, dermed bør vi bruke tiden frem til det på å utrede Ullevålsalternativet.

Ullevål sykehus har i dag hele 110 000 kvadratmeter ny, god bygningsmasse. Derfor slipper vi å bygge ut mer lokalsykehuskapasitet frem mot 2030. Ullevålsalternativet kan spare felleskapet mellom 20 og 30 mrd. kroner av de planlagte 59 mrd! Dette er penger som andre sykehus i Helse Sør-Øst behøver. I tillegg vil dette gjøre det mulig å gjenoppbygge Aker i én fase og ikke i to.

Det er derfor på høy tid at dette alternativet blir utredet. Helse Sør-Øst har tiden de trenger, vi kan spare inntil 30 milliarder kroner. Denne utredningen er ikke blitt gjort tidligere.

Din signatur kan bidra til at dette nå blir gjort!

TAKK!

Med vennlig hilsen aksjonen Redd Ullevål sykehus
Posted: 14 November 2018 (Updated: 4 February 2019)