Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Kosovo Police: Find criminals who brutally killed dogs in Gracanica shelter

Kosovo Police: Find criminals who brutally killed dogs in Gracanica shelter

2,065 have signed. Let's get to 3,000
2,065 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Svetlana B. and may not represent the views of the Avaaz community.
Svetlana B.
started this petition to
Kosovo Police
TO THE KOSOVO POLICE,
We, the undersigned, do hereby formally request from the Kosovo Police to INVESTIGATE, THOROUGHLY AND WITH NO DELAY, the case of break into the Gračanica/Graçanicë dog shelter, cruel and barbaric killing of dogs in the shelter and destruction of property, which took place in the night between Monday and Tuesday, 8th and 9th February, and TAKE THE PERPETRATORS TO JUSTICE FOR THIS
VICIOUS, SAVAGE AND ILLEGAL ACT. The shelter had been broken into several times before, property stolen and destroyed, but this time, socialized and friendly dogs were targeted and brutally beaten to death by shovels and planks with nails in, showing a deliberate intent to cause serious damage and death, which is in breach of Article 8 of the Kosovo’s Law on Animal Welfare. The size of destroyed property (smashed windows, doors, dog houses, containers and fencing) was unprecedented and reveals uncontrollable and blind rage of the perpetrators. This willful atrocity is not tolerable for any human society and must not go unpunished. This petition with all the signatures will be forwarded to President of Kosovo Atifete Jahjaga, Prime Minister of Kosovo Isa Mustafa, Minister of Internal Affairs of Kosovo Skender Hyseni, General Director of Kosovo Police Shpend Maxhuni, Mayor of Gračanica /Graçanicë Vladeta Kostic and Commander of the Police Station in Gračanica/Graçanicë BratislavTrajkovic.

PËR POLICINË E KOSOVËS,
Ne, tëposhtënënshkruarit, kërkojmënë mënyrë formale nga Policia e Kosovës qëTË HETOJË NË TËRËSI DHE PA VONESË, rastin hyrjes me forcë në strehimoren e qenve në Graçanicë, vrasjen mizore dhe barbare të qenve në strehimore dhe shkatërrimin e pronës, që ka ndodhur në natën mes të hënës dhe të martës të datave 8 dhe 9 shkurt, si dhe T’I SJELL KRYERËSIT PARA DREJTËSISË PËR KËTË AKT TË LIGË, TË EGËR DHE TË PALIGJSHËM. Strehimorja ishte thyer edhe disa herë më parë, ku prona ishte vjedhur dhe shkatërruar, por këtë herë janë sulmuar dhe rrahur brutalisht deri në vdekje me lopata dhe dërrasa me gozhdaqentë e shoqërueshëm dhe miqësor, gjë që tregon për një veprim të qëllimshëm për të shkaktuar dëm dhe vdekje, i cili është në kundërshtim me nenin 8 të Ligjitpër Përkujdesje ndaj Kafshëve të Kosovës. Përmasat
e pronës së shkatërruar (dritaret, dyert, shtëpitë e qenve, kontejnerët dhe rrethoja të bërë copë) janë të pashembullta sa që tregojnë për tërbimin e pakontrolluar dhe të egër të kryerësve. Ky krim i paramenduar nuk është i tolerueshëm për asnjë shoqëri njerëzore dhe nuk duhet të mbetet i pandëshkueshëm. Kjo kërkesë me të gjitha nënshkrimet do t’i dërgohet Presidentes së Kosovës, AtifeteJahjagës, Kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafës, Ministrit të Punëve të Brendshme, SkenderHysenit, Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës, Shpend Maxhunit, Kryetarit të Graçanicës, Vladeta Kostic dhe Komandantit të Stacionit Policor në Graçanicë, BratislavTrajkovic

KOSOVSKOJ POLICIJI,
Mi, dole potpisani, ovim zvanično zahtevamo od Kosovske Policije da ISTRAŽI, TEMELJNO I BEZ ODLAGANJA, slučaj provale u azil za pse u Gračanici, svirepo i varvarsko ubijanje pasa u azilu i uništavanje imovine, koje se dogodilo u noći između ponedeljka i utorka, 8. i 9. februara, i da PRIVEDE POČINIOCE PRAVDI ZBOG OVOG OKRUTNOG, ZVERSKOG I NEZAKONITOG ČINA. Azil je ranije bio provaljivan u nekoliko navrata, imovina kradena i uništavana, ali, ovog puta, meta su bili socijalizirani i prijateljski nastrojeni psi, koji su brutalno prebijeni do smrti lopatama i daskama sa ekserima, čime je pokazana namera da se izazove ozbiljna šteta i smrtni ishod, što je u suprotnosti s članom 8. Zakona o staranju prema životinjama na Kosovu. Obim uništene imovine (polomljeni prozori, vrata, kućice za pse, kontejneri i ograda) je bez presedana i ukazuje na nekontrolisani i slepi bes počinilaca. Ova namerna svirepost ne može se tolerisati u bilo kojem ljudskom društvu i ne sme proći nekažnjeno. Peticija sa svim potpisima biće prosleđena Predsednici Kosova Atifete Jahjagi, Predsedniku Vlade Kosova Isi Mustafi, Ministru Unutrašnjih poslova Kosova Skenderu Hyseniju, Generalnom direktoru Policije Kosova Shpendu Maxhuniju, Predsedniku opštine Gračanica Vladeti Kostiću i komandiru Policijske stanice u Gračanici Bratislavu Trajkoviću.
Posted (Updated )