Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Låt mineralerna vara i marken!

Låt mineralerna vara i marken!

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Per L. and may not represent the views of the Avaaz community.
Per L.
started this petition to


Det pågår projekt i vårt land som det borde varnas för på varenda löpsedel dag efter dag tills projekten kollapsar och människorna som driver dem förstår sitt och allas vårt ansvar i relation till Natur, Jord och kommande generationer människor.

Utländska gruvbolag köper upp koncessioner för en spottstyver runt om i landet. Och efter 20-30 år lämnar de dagbrotten efter sig med mångmiljardbelopp i fickan medan skattebetalarna får behålla förstörd natur och dessutom betala för upprensning av miljön samt alla kostnader för infrastrukturen som försörjt bolagen med transportvägar och bostäder.

På sikt skapar gruvbolagen inte några jobb att tala om heller. Grundvattnet blir förstört och naturen... ja det är ett sorgligt kapitel. Idag har det varit en stor manifestation mot gruvindustrins rovdrift och folk har strömmat till Stockholm från Gällivare i norr till Skåne i söder för att protestera mot den enväldiga Bergstaten och politikers och korrupta domares ovarsamma handskande med miljölagstiftningen. Expertprofessorer har ställt upp idag och visat på konsekvenserna, renskötare, fårbönder, turistchefer och fältbiologer, alla har kommit med skrämmande rapporter om vad som händer och vad som kan komma att hända. Det är ett scenario som inte gagnar något levande väsen i vårt land. En budkavle går nu genom landet och jag uppmanar alla naturens försvarsadvokater att ansluta sig. Om vi tänker sju generationer framåt så har vi en grund att stå på! Låt oss skapa en folkstorm!!!


Från: Per Lundberg info @ skalleper.com


Grupper och nätverk:
http://www.skogssallskapet.se/skogsvarden/2011_4/sv08.php
http://17nov.se/


Arbetsgruppen Bevara Fjällmarken


Miljöbalken:
1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
Miljöbalken skall tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
Från http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM

Vi har rätten och möjligheten att säga till våra anställda, med andra ord, politikerna.

Med värme och vilja

Per Lundberg
perskalleman @ gmail.com

Posted (Updated )