Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
This petition is closed
Министър Председател, Р България/Prime Minister Bulgaria: Изискваме да се прекратят сечите и да се направи възстановяващ

Министър Председател, Р България/Prime Minister Bulgaria: Изискваме да се прекратят сечите и да се направи възстановяващ

This petition is closed
50 Supporters

tatyana B.
started this petition to
Министър Председател, Р България/Prime Minister Bulgaria
От февруари 2014 година в гората на град Шипка в района на Селската Река започна сеч на букови дървета от водосборната зона над водохващането за питейна вода в Шипка. Буковите насаждения имат ключова роля за осигуряването на притока на вода, тъй като кореновата им система служи като своеобразна помпа, която изпомпва подпочвената вода на повърхността. Проблемът със засушаването и недостига на питейна вода в Шипка се увеличава с всяка изминала година, а загубата на тези букови масиви ще утежни този проблем допълнително.


Успоредно със сечта в района на Селската река, от 03.02. 2014 година до 31.07.2014 фирма Делта ЕООД е получила разрешение за извършване на санитарна сеч в района на р. Димовец в гората над град Шипка. По данни получени от Горското Стопанство става дума за изсичане на 10% от боровите насаждения в района. За извозването на тези дървета са създадени 3 нови пътя в гората, при което са отсечени много дървета отделно от въпросните 10%.
Боровите насаждения в района са засаждани в периода 1904 -1911 година от френския лесовъд Феликс Мари-Луи Вожли. Вожли пристига в България по молба на Българското правителство към Франция за съдействие с борбата с ерозията и наводненията.

Разреждането на боровите насаждения намалява устойчивостта им към силните ветрове, характерни за Шипка. Масовата сеч за трите пътя в комбинация с планираните 10% ще доведе до още паднали борови дървета и в крайна сметка излага Шипка отново на риск от ерозия и наводения, за които преди повече от 100 години се е наложило да търсим помощ чак от Франция.

На 25ти октомври, 2014г. имаше голяма буря в Шипка, която повали почти изцяло боровата гора в района на споменатата погоре санитарна сеч, както и в други зони, където е имало разреждане.
Мястото където е извършена сечта за пътищата беше известна като панорамната пътека на Здравето и беше любимо място за разходка и отдих на гражданите и посетителите на Шипка. Няма съгласие от хората от Шипка за заменянето й с „панорамен път“, напротив този път ще влоши изключително равновесието на екосистемата и възможностите за отдих в този край на Шипка. Аргументите, че пътищата са необходими, за да се свалят дърветата са несериозни за 21 век и явно е необходимо отново да се поучим от опита на Франция в областта на дърводобив с ниско въздействие над околната среда, за който се използват предимно коне или специални малки машини, с висока проходимост през тесни терени.
Проблемът с изсичането на дървета за обслужващи пътища е актуален за цяла България. По този начин се оправдава изсичане на голяма маса дървета, които са извън определените количества. Необходимо е да се обърне внимание на този проблем не само за конкретния случай.

Подписвайки тази подписка изисквам
1. Незабавно прекратяване на сечите и извършване на независима проверка за оценяне законоосъобразността и целесъобразността на прокарваните вече пътища, както и маркирането на дърветата избрани за отсичане.
2. Извършване на последващо залесяване в района на
Димовец и Селската река, като се съгласува с Природен Парк Българка и природозащитните организации как и с каква растителност да се залесява обратно.
3. Изсечената дървесина от камионните пътища не се включва в санитарната сеч от 10% и така реално изсечената дървесина става 30-40% Да се прекрати изсичането на гората за камионни пътища, чието количество не се отчита и да се ползват и други начини за извоз, като например животинска тяга.


Posted (Updated )