Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
This petition is closed
Et spuert een net un der Bildung: Petitioun betreffend den Projet de Loi 6670

Et spuert een net un der Bildung: Petitioun betreffend den Projet de Loi 6670

This petition is closed
50 Supporters

Milena (.
started this petition to
Ministre Claude Meisch, Ministère de l'éducation supérieure

TEXT IN DEUTSCH --> SIEHE UNTEN BITTE

TEXTE EN FRANÇAIS --> VOIR PLUS BAS SVP

----------------------------------------------------------------------------------------------

***************************LËTZEBUERGESCH***********************

Kritik un der Reform kënnt vu ville Säiten an däerf net ignoréiert ginn. Geschwënn gëtt de Budget gestëmmt an domat steet dann och fest wéivill dass agespuert gëtt. Dofir musse mir dofir suergen, dass d'Problemer an der virgeschloener Reform lo schonn beschwat a behuewe ginn.

Déi geplangte Bourse gesäit eng Basis vun 2.000€ vir, déi u keng Bedéngunge gebonnen ass, also jidderee kritt. Den LCGB an den OGBL kritiséieren dëse Montant, well et wäit manner ass wéi ee virun 2010 durch d'Kannergeld kritt huet.Verschidde Student*innen wäerten wuel gezwongen sinn hier Studienplaatz matzen am Studium ze wiesselen, well se mat manner net méi iwwert d'Ronnen kommen, sou den Mil Lorang.Mir fuerderen eng Basisbourse déi méi no drun erukënnt d'Liewenskäschten ze decken.

Donieft ass eng Mobilitéitsbourse geplangt, déi de Student*innen, déi am Ausland studéieren a Loyer bezuelen 2.000€/Joer zur Verfügung steet.Déi jonk Gréng ginn ze bedenken, dass a Lëtzebuerg liewend Student*innen déi net méi bei hieren Eltere wunnen d'Recht op eng Mobilitéitsbourse verléieren. Donieft sinn haaptsächlech d'Student*innen aus Frontaliers-Menagen betraff. D'Student*innenorganisatiounen UNEL a d'LUS weisen op dëse Problem hinn a preziséieren mat engem Beispill: Student*innen, mat Haaptwunnsëtz zu Tréier, hu kee Recht op d'Mobilitéitsbourse, wa si zu Berlin studéieren. D'JSL weist drop hin, dass haaptsächlech Leit aus de sozial schwächste Famille net méi d'Mobilitéitsbourse kréien, well dës sech iwwerduerchschnëttlech heefeg fir e Studium no un hirem éischte Wunnsëtz entscheeden.Eng gerecht Mobilitéitsbourse dierf net un d'Verloosse vum Pays de Résidence gebonne sinn. Jiddereen, deen e Loyer bezilt muss dovu profitéieren kennen.

Den drëtten Deel vum geplangte Modell besteet aus enger sozial gestaffelter Bäihëllef, d.h. Student*innen aus Famillen déi manner verdéngen, kréie méi Suen. Allerdéngs ginn dobäi Famille mat méi Kanner benodeelegt, well d'Unzuel vun de Kanner guer net a Betruecht gezu soll ginn. Dësen Ëmstand gëtt notamment vun der UNEL schaarf kritiséiert, well en Haushalt mat méi Kanner manner Sue pro Kand kann an d'Studien investéieren.Dofir muss d'Kannerunzuel an der Famill mat an d'sozial Bäihëllef erafléissen.

D'Kierzen vun der Bourse féiert dozou, dass d'Onofhängegkeet vun de Student*innen a Fro gestallt gëtt. Och d'JSL ass schockéiert iwwert dëse Paradigmewiessel. Duerch d'Ofhängegkeet vun den Eltere kann de Choix vun der Studieplaatz an dem Studiefach staark beaflosst ginn. Dat wärt besonnesch de Studium vu Kreativberuffer treffen, warnt d'Kënschtler*innennetzwierk Richtung22.

Duerch d'Kierzen vun de Boursen gewënnt de Prêt u Wichtegkeet an der Studiebäihëllef. D'JSL weist drop hin, dass de virleiende Projet de Loi déi meeschte Student*innen dozou zwéngt Scholden ze maachen an domat de Start an d'Beruffsliewen nom Studium belaascht. De Prêt ass virun allem e Geschenk un d'Banken, hält d'UNEL fest, a kritiséiert, dass vun elo un nach méi Student*innen de Prêt mussen ophuelen. Finanziell Iwwerleeunge schränken an Zukunft de Choix vu Studiefach a Studieplaatz ëmmer méi an.

Déi Lénk kommen zum Schluss, dass duerch dës Reform d'Recht op e Studium net méi assuréiert ka ginn. Dobäi wieren Ausgaben an d'Bildung keng Onkäschten oder en Defizit, mee eng wichteg Zukunftsinvestitioun. An deem Zesummenhang freet den OGBL, ob Lëtzebuerg eng aner, méi ënnerstëtzenswäert Ressource hätt, wéi d'Jugend. Dës Reform schéngt just eng Sanéierung vum Staatsbudget ze sinn, an huet net d'Encadrement an d'Réussite vun de Student*innen als Ziel, schléisst d'JSL.

All dës verschidden Organisatiounen, an eng grouss Unzuel vu Betraffenen, déi sech gréisstendeels iwwert déi sozial Netzwierker zu Wuert mellen (https://www.facebook.com/cediesamplaztaeschegeld) fuerderen, dass dës Reform iwwerschafft gëtt.

----------------------------------------------------------------------------------------------

*****************************DEUTSCH**********************************

Petitionstext:

Am 20. März wurde der Gesetzesentwurf 6670 zur Studienbeihilfe vom zuständigen Minister für Hochschule und Forschung, Claude Meisch, eingereicht. Darin sind massive Einsparungen vorgesehen. Diese Reform schränkt die Unabhängigkeit der Student*innen ein, belastet die Familien und legt jungen Menschen Steine bei ihrer Zukunftsplanung in den Weg.

Deshalb fordern wir:

1) Eine Basis-Beihilfe welche den Lebenskosten der Student*innen gerecht wird.

2) Eine Mobilitäts-Beihilfe welche nur an das Bezahlen von Miete gebunden ist und NICHT an das Verlassen des Landes.

3) Eine sozial gestaffelte Beihilfe welche auch die Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder mit einbezieht.

Wir drängen die verantwortlichen Politiker dazu das geplante Modell zu überdenken. Diese Unterschriftensammlung richtet sich an die Regierungsmitglieder, an den zuständigen Ausschuss für Hochschule und Forschung und an die einzelnen Abgeordneten, welche über diesen Gesetzesentwurf und über die geplanten Kürzungen im Haushalt abstimmen werden.

Außerdem drängen wir den Minister Claude Meisch dazu auf seinen Reformentwurf zu überarbeiten und die Bildung nicht als Mittel zur Haushaltssanierung anzusehen. Geld für Bildung auszugeben stärkt die Zukunft des Landes.

Erklärung:

Von vielen Seiten her gibt es Kritik, welche nicht ignoriert werden darf. Mit der bevorstehenden Abstimmung des Haushaltes wird die Kürzung der Studienbeihilfen schon festgelegt. Deshalb müssen die Probleme, welche die geplante Reform mit sich bringt, im Detail angesprochen und behoben werden.

Die geplante Basis Studienbeihilfe beträgt 2.000€ und ist an keine Bedingungen gebunden, wird also allen Student*innen ausbezahlt. Unter anderen kritisieren LCGB & OGBL diesen Betrag da er die Höhe des Kindergeldes vor 2010 bei weitem unterschreitet. Einige Student*innen werden wohl gezwungen sein ihren Studienort zu wechseln, da sie mit 2.500€ weniger im Jahr nicht mehr auskommen, erläutert Mil Lorang. Wir fordern eine Basis-Beihilfe welche sich näher an die Lebenskosten anpasst.

Daneben wird es eine Mobilitäts-Beihilfe von 2.000€/Jahr geben für Student*innen welche im Ausland studieren und Miete zahlen. Déi jonk Gréng geben zu bedenken, dass in Luxemburg lebenden und bei den Eltern ausgezogenen Student*innen das Recht auf den Mobilitätsteil verwehrt bliebe. Student*innen aus Grenzgängerfamilien werden auch oft von dieser Klausel benachteiligt. Die Student*innenorganisationen UNEL und LUS geben dazu folgendes Beispiel: Student*innen mit Hauptwohnsitz in Trier werden kein Recht auf die Mobilitäts-Beihilfe haben wenn sie in Berlin studieren. Die JSL weist darauf hin, dass Student*innen aus sozial schwachen Haushalten sich öfters dazu entscheiden in ihrem Land oder ihrer Stadt zu studieren. Wir fordern eine Mobilitäts Beihilfe welche nicht an das Verlassen des Landes gebunden ist. Alle Miete zahlenden Student*innen müssen davon Gebrauch machen können!

Der dritte Teil der geplanten Reform besteht aus einer sozial gestaffelten Beihilfe, d.h. Student*innen aus schlechter verdienenden Familien bekommen mehr Geld. Die Kinderanzahl in den Haushalten wird hierbei jedoch nicht in Betracht gezogen und belastet dadurch Familien mit vielen Kindern. Dieser Umstand wird von der UNEL stark kritisiert, da Familien mit mehreren Kindern weniger Geld pro Kind für die Studien ausgeben können. Wir fordern die Kinderanzahl der Haushalte mit in die Berechnung der soziale Beihilfe einfließen zu lassen.

Die Kürzung der Studienbeihilfe führt dazu, dass Student*innen die Unabhängigkeit zu verlieren drohen. Auch die JSL sind schockiert über diesen Paradigmenwechsel. Die Abhängigkeit von den Eltern lässt Einigen nicht die freie Wahl des Studienfaches. Dieser Umstand wird vor allem Kreativberufe treffen, warnt das Künstler*innennetzwerk RIchtung22.

Durch die geplanten Kürzungen erlangt der Kredit mehr Wichtigkeit im Modell der Studienbeihilfe. Die Student*innen sind also gezwungen sich immer höher zu verschulden. Die JSL warnt vor zu hoher Verschuldung der Student*innen, was ihren Start ins Berufsleben enorm belastet. Die UNEL hält fest, dass der Kredit ein Geschenk an die Banken ist und kritisiert, dass dieser ab jetzt von noch mehr Student*innen aufgenommen werden muss. Die Wahl des Studienortes und des Studienfaches werden in Zukunft noch extremer von finanziellen Überlegungen bestimmt.

Déi Lénk kommen zum Schluss, dass durch diese Reform das Recht auf ein Studium nicht mehr gewährleistet sein kann. Dabei sind Ausgaben in der Bildung nicht als Defizite oder Unkosten anzusehen sondern als Zukunftsinverstition in die Gesellschaft. In diesem Zusammenhang fragt der OGBL, ob Luxemburg neben der Jugend, viele andere unterstützenswerte Ressourcen hätte. Diese Reform wolle nur das Staatsbudget sanieren und habe nicht das höhere Ziel der Unterstützung und des Gelingen der studentischen Laufbahn, schließt die JSL.

All diese unterschiedlichen Organisationen, welche sich kritisch geäussert haben und eine große Anzahl an Betroffenen, welche sich unter anderem in sozialen Netzwerken zu Wort melden (https://www.facebook.com/cediesamplaztaeschegeld), fordern die Überarbeitung des Gesetzesentwurfes 6670.----------------------------------------------------------------------------------------------

*****************************FRANÇAIS*********************************


Texte de pétition:

Le projet de loi 6670, déposé le 20 mars par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Claude Meisch, propose de faire des coupes budgétaires de 70 millions par an, c.-à-d. minimiser les dépenses pour les aides financières pour études supérieures de 40%. Cette réforme restreint l'autonomie des étudiant-e-s, fait pression sur les familles et entrave considérablement le chemin des jeunes.

Nous exigeons:

1) Une bourse de base qui est à la hauteur du coût de vie des étudiant-e-s.

2) Une bourse de mobilité seulement liée au payement d'un loyer et NON à la sortie du pays de résidence.

3) Une bourse socialement échelonnée prenant en compte le nombre d'enfants vivant dans le ménage.

Nous demandons aux responsables politiques de repenser le modèle en question. Cette pétition vise les membres du gouvernement, la commission de chambre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche en charge et tous les députés qui vont voter le projet de loi 6670 et les coupes budgétaires lors du vote du budget.

En outre, nous prions le ministre Claude Meisch de revoir le projet de loi et de cesser de considérer l'éducation comme moyen d'assainissement budgétaire. L'investissement dans l'éducation est un investissement dans l'avenir.

Argumentation:

Des organisations et des affectés rendent attentifs aux problèmes qui se posent dans le projet de loi. Avec le vote du budget imminent, la coupe budgétaire pour les aides financières sera définie. Il faut pour cela discuter à l'avance du projet de loi et traiter les problèmes que celui-ci engendrerait.

La bourse de base prévue s'élève à 2.000€ sans conditions, tout-e-s les étudiant-e-s vont en être touché-e-s. L'LCGB et l'OGBL critiquent ce montant car il est inférieur aux allocations familiales que touchaient les familles avant 2010.Un nombre important d'étudiant-e-s seront obligé-e-s de changer leur lieu d'études sachant qu'avec 2.500€ par an et par moins ils ne pourront plus se payer leurs études à tel endroit, note Mil Lorang. Nous exigeons une bourse de base à la hauteur des coûts de vie des étudiant-e-s.

De plus, une bourse mobilité de 2.000€/an est accordée aux étudiant-e-s faisant leurs études à l'étranger et payant un loyer.Déi jonk Gréng notent notamment le cas des étudiant-e-s du Luxembourg qui ne résident plus chez leurs parents mais qui ne toucheront quand même pas à la bourse de mobilité. Il en est de même les étudiant-e-s de travailleurs frontaliers qui ne quittent pas leur pays de résidence. Les associations d'étudiante-e-s UNEL et LUS donnent un exemple: des étudiant-e-s avec résidence principale à Metz, faisant leurs études à Montpellier n'auront pas le droit à la bourse de mobilité. La JSL remarque que les étudiant-e-s d'un milieu social défavorisé décident d'avantage de rester près de leur résidence principale pour faire leurs études. Une bourse de mobilité équitable ne peut être liée à la sortie du pays de résidence. Tout-e-s les étudiant-e-s payant un loyer devraient en pouvoir profiter.

La bourse socialement échelonnée constitue la troisième partie du modèle proposé, c.-à-d. les étudiant-e-s de familles ayant un revenu modéré touchent une bourse supplémentaire. Le nombre d'enfants à charge du ménage n'est pas pris en compte ce qui aggrave la situation financière des familles nombreuses. Cet élément est fortement critiqué par l'UNEL, sachant que les familles nombreuses ont un budget réduit à disposition pour chaque enfant. Nous exigeons l'inclusion du nombre d'enfants à charge dans le calcul de la bourse sociale.

La réduction de la bourse de base résulte dans la diminution de l'autonomie des étudiant-e-s ce qui choque la JSL. La dépendance envers les parents s'amplifie, enlève le libre choix du sujet d'études à certains, et frappe surtout les sujets créatifs averti le collectif d'artistes Richtung22.

Par ailleurs, la coupe des bourses résulte dans l'augmentation de l'importance du prêt dans les aides financières. L'endettement des étudiant-e-s devient de plus en plus fréquent. La JSL est soucieuse face à ce phénomène qui laisse les étudiant-e-s entrer dans la vie professionnelle avec une lourde dette. Le prêt lui-même était un cadeau aux banques, remarque l'UNEL et critique que d'avantage d'étudiant-e-s doivent faire un emprunt. Le choix du sujet et de l'endroit d'études devient de plus en plus dépendant des influences financières de l'étudiant.

Déi Lénk concluent que cette réforme ne garantie plus le droit aux études à tous. L'investissement dans l'éducation n'est ni des frais ni un déficit, mais par contre un investissement dans l'avenir du pays. L'OGBL se demande si le Luxembourg aurait d'autres ressources à part les jeunes dignes de soutien. Cette réforme vise à assainir le budget d'état et n'a pas comme but l'encadrement et la réussite des étudiant-e-s, disent les JSL.

Toutes les organisations qui se sont exprimées à ce sujet et un grand nombre de personnes affectées qui se regroupent entre autres dans les réseaux sociaux (https://www.facebook.com/cediesamplaztaeschegeld), demandent la révision complète du projet de loi 6670.


----------------------------------------------------------------------------------------------

Quellen/Sources:
OGBL: http://www.ogbl.lu/wp-content/uploads/2014/03/Studienbeihilfen_Mil_Lorang_070314.pdf

UNEL & LUS: http://www.unel.lu/2014/03/cpaidefin-1/

UNEL: http://aidefin.lu/?p=26JSL: http://www.jsl.lu/wp-content/uploads/2014/03/JSL_AllocationDAtunomie_corr.pdf

Jonk Gréng: http://www.jonkgreng.org/generationsgerechte-studienbeihilfen-sozial-kriterien-fordern/

Lénk: http://www.dei-lenk.lu/de/studienbeihilfen-back-to-hotel-mama/

OGBL & LCGB: http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/Le-systeme-des-bourses-loin-de-faire-l-unanimite-13384597

Posted (Updated )