Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Gemeente en Provincie Groningen: Kappen met kappen. Stop de #ontgroening van Groningen

Gemeente en Provincie Groningen: Kappen met kappen. Stop de #ontgroening van Groningen

3,600 have signed. Let's get to 5,000
3,600 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Kristin M. and may not represent the views of the Avaaz community.
Kristin M.
started this petition to
Municipality of the city and province of Groningen, Gemeente en Provincie Groningen
Wij, de inwoners van de Provincie en stad Groningen,

(ENGLISH VERSION BELOW)

Constateren:


Dat er de afgelopen 5 jaar duizenden vitale gezonde bomen zijn gekapt en groene plekken vernietigd. De Provincie en stad Groningen geven steeds opnieuw weer voorrang aan korte‐termijn economische projecten boven de lange‐termijn bescherming van stadsbomen, provinciale bossen en groene plekken. Daarom verzoeken wij dat onze volksvertegenwoordigers onze lange‐termijn belangen beter behartigen op het gebied van boom‐ en groenbeleid.

Daarom stellen wij de volgende eisen:

1. Het stopzetten van het onnodig kappen van bomen en het verkleinen van beboste gebieden, tenzij er direct gevaar is.

2. Het invoeren van een duurzaam en ecologisch boombeschermingsbeleid, dat naar de lange termijn kijkt en dat rekening houdt met de mensen die hier wonen en met de dieren die afhankelijk zijn van bomen en hun biotopen om te overleven.

3. Een herziening van het boomonderhoudsbeleid zodat onze bomen worden beschermd door ecologisch getrainde experts met speciale vaardigheden in de zorg voor stadsbomen, plattelandsbomen en beboste gebieden. We eisen dat het huidige economisch gedreven model ‐ waarin bomen worden gezien als economisch object waar bezuinigd mee kan worden, of waar winst mee kan worden gemaakt door ze te gebruiken voor biomassa of zogenaamde "groene energie" ‐ direct wordt stopgezet.

4. Het stopzetten van destructieve boomsnoeimethoden zoals de "lions tail trees" methode, het extreme opkronen en het boomtoppen (kandelaberen, etc.).

5. Dat er een jaarlijkse inventaris van alle gekapte en geplante bomen wordt bijgehouden, zodat er geen verlies van het totaalaantal bomen wordt veroorzaakt door het verwijderen van bomen.

6. Dat er volledige compensatie plaatsvindt voor de gekapte bomen op basis van grootte en ecologische‐ en milieuwaarde (met een instrument zoals iTree tools).

7. Dat juist de oudere en grootschalige bomen (monumentale en potentieel‐monumentale) in de stad beschermd en gekoesterd worden.

Context

In 2013 heeft de Provincie Groningen een enorm ingrijpend dereguleringsbeleid ingesteld, dat heeft geleid tot vernietiging van duizenden stads‐ en provinciebomen. Recent onderzoek door de Universiteit van Wageningen heeft aangetoond dat in de provincie sinds 2013 een ontbossing heeft plaatsgevonden van ongeveer 330 hectares per jaar (Arets). Kortom, de Provincie Groningen heeft sinds 2009 17% van haar bos verloren. In een land dat slechts een bebossing van 9% heeft. Alleen Ierland heeft nog minder bos in Europa.

Onderdelen van dit destructieve groenbeleid zijn:

1. Privatisering Staatsbosbeheer : De verzelfstandiging (een vorm van privatisering) van Staatsbosbeheer eind negentiger jaren (1998) en weer in 2012 een grote bezuiniging op bosbeheer van de Rijksoverheid (Marijnissen). Snel daarna werden onze beschermde bosgebieden omgevormd tot geoptimaliseerde oogstgebieden (productiebossen). Er was en is weinig aandacht voor lange‐termijn ecologische thema’s zoals biodiversiteit, luchtkwaliteit, hittestress, klimaatverandering en de afname van het aantal wilde dieren in onze regio. Het is dan ook geen toeval dat tegelijk met deze ontwikkeling het aantal wilde dieren en insecten sterk afnam en de kwaliteit van de grond verminderde.

2. Bomen als verdien model voor biomassa : Het sterk veranderde politieke systeem, dat bomen en de hun omringende biotopen in toenemende mate ziet als goedkoop te onderhouden bronnen die moeten worden gestandaardiseerd en aangeboord voor financieel voordeel; als bronnen die nodig zijn voor de groeiende vraag naar biomassa. Het is zelfs zo dat de gemeente Groningen zich heeft gecommitteerd om tegen 2020 de hoeveelheid hout voor biomassa te verhogen van 15% naar 30% in de zogenaamde ‘groene energie’ sector. Volgens het advies van het Nationale uitvoeringsorgaan Probos, zal binnen Nederland het huidige gebruik van biomassa verhogen met 58% in 2020 tot 244% in 2050 (Boosten, Probos). Dit betekent een verdubbeling van het aantal bomen dat geveld of gesnoeid wordt voor biomassa, bomen die uit onze straten, parken en groene gebieden komen. In een stad met slechts ongeveer 170.000 bomen is het echter van levensbelang dat er stappen worden ondernomen om de stadsbomen te behouden, vooral gezien de grote uitdagingen in klimaatverandering en stadsuitbreiding in de komende jaren.

3. Deregulering kapvergunningen : De laatste tijd zien we ook dat steeds meer gemeenten een versoepeling van de kapvergunning‐procedures instellen. Bijvoorbeeld in Haren zijn de regels in 2016 versoepeld met het gevolg dat burgers geen vergunning voor bomen in de achtertuin aan hoeven te vragen.

4. Grote Infrastructuurprojecten : De laatste factor die heeft geleid tot een snelle vernietiging van onze stadsbomen is de grootschalige en snelle goedkeuring van kostbare infrastructuurprojecten zoals de Aanpak Ring Zuid (600‐800 bomen zijn gekapt), en grote bouwprojecten zoals het Engelse Kamp, Duo en Kyus, waarbij geen enkele rekening is gehouden met het behoud van de bestaande bomen. Ook riool‐ en kabelvernieuwing gebeurt op de goedkoopst mogelijke manier, zodat complete straten hun bomen zijn kwijtgeraakt, een verschrikkelijke ervaring voor de buurtbewoners. Voorbeelden hiervan zijn de Hortensialaan, de Kraneweg, verschillende straten in de Schildersbuurt, de Peizerweg, Oosterpark, en ga zo maar door.

Verder zijn er subsidies gegeven voor het uitbouwen van nieuwe en extra brede ‘fietssnelwegen’ (Slimme Fiets programma) om het gebruik van elektrische fietsen te stimuleren. Dit programma heeft geleid tot de kap van honderden bomen tussen Assen en Groningen, vaak langs de paden waar de huidige fietsers juist zo graag fietsen OMDAT er zulke mooie bomen zijn.

5. Binnenstadverbetering : Tenslotte wordt in het kader van de meest recente binnenstadverbetering voorgesteld tientallen soms zelfs monumentale bomen te kappen in het historische centrum, zoals de 5 bomen voor de der A‐kerk die op de nominatie voor kappen staan in het voorjaar van 2018. Elk van deze projecten is deels gemotiveerd door een kritiekloos geloof in economische groei en toenemende mobiliteit (Groningen Bereikbaar), ten koste van al het andere.

Tezamen hebben al deze factoren, en toenemende ziektes als essentaksterfte, geleid tot een kritiekloze, haastige en uiteindelijk niet terug te draaien vernietiging van een groot deel van onze stadsbomen. Dit is ook te zien aan het feit dat de gemeente in 2013 heeft besloten geen inventaris meer bij te houden van het aantal gekapte en geplante bomen. Toch is zo’n inventaris een basisvoorwaarde voor iedere gemeente die een leefbaar stadsbos wil houden voor goede luchtkwaliteit, het verminderen van broeikasgassen, biodiversiteit, preventie van wateroverloop, en betere luchtzuivering. Dan hebben we het nog niet eens over het feit dat vooral de grote bomen een thuis vormen voor vogels, insecten en vleermuizen, zorgen voor schaduw en privacy voor bewoners en functioneren als geluidsbarrières. Tenslotte kunnen we niet sterk genoeg benadrukken hoe mooi de grote bomen zijn in de stad zoals de meer dan honderd bomen die onlangs werden geveld in de Julianavijver. De lokale bewoners hebben geschokt en verdrietig gereageerd op deze nalatige en korte‐termijn vernietiging van deze onbetaalbare bomen, die decennia nodig hadden om zo mooi te worden, en werden vernield voor een korte‐termijn snelwegproject dat zal leiden tot meer vervuiling, asfalt en hittestress in het centrum van Groningen. Gezien deze verreikend gevolgen van deze activiteiten, wij eisen het onmiddellijk stop van bomenkappen in de komende periode. KAPPEN MET KAPPEN.

De Bomenridders Groningen:
https://www.facebook.com/De.Bomenridders.Groningen/
http://bomenriddersgroningen.nl/

ENGLISH VERSION
Petition:
Stop the Destruction of Groningen’s Trees and Green Spaces
Stop de #De‐Greening of the Province and City of Groningen

We, the undersigned and residents of the Province and City of Groningen

Observe
That during the last 5 years, an exceedingly large number of valuable, healthy trees and green spaces have been cut and destroyed. In this period, the province and city of Groningen has consistently prioritized short‐term economic projects over the long‐term protection of the urban trees, provincial forests, and green spaces. Because of this, we request that our government better represent our long‐term interests with respect to trees, the environment, and the related urban forestry policy.

Therefore, we propose the following demands:

1. The cessation of unnecessary tree removals and the diminishing of forested areas unless an indication of danger is proven.

2. The implementation of long‐term (sustainable) and ecologically‐driven tree care policy, one which considers the needs of local residents and the local flora and fauna.

3. A significant revision of the tree ‘maintenance’ program so that our trees are cared for by experts capable of cultivating the urban and provincial forest. We recommend that the current, economically driven rationalization of trees for short‐term profit, or for their ill‐advised use as biomass for so‐called ‘green energy,’ be immediately deactivated.

4. A cessation of damaging tree pruning methods such as “lions tail trees”, extreme crown raising, and tree topping.

5. A yearly inventory of trees cut and felled so that no overall loss of tree cover is caused by future tree removals.

6. Full compensation of felled trees by size and by ecological and environmental value (with tools such as iTree tools).

7. That especially older and large‐stature trees (monumental and potentially monumental) are properly cared for and protected so that trees can grow older and offer more benefits to the environment and to local residents and wildlife.

Context
Since 2013, the Province of Groningen has implemented in a wide‐reaching deregulation policy as well as forced cut‐backs on funding for green spaces. Simultaneously they have radically altered their tree care policy from one of general care and maintenance to the harvesting of trees for the growing demand for biomass, a demand stimulated by the nation’s agreement to reach certain goals by 2050 for the climate accords. The harvesting of trees for so‐called green energy is a policy that has been widely discredited by the scientific community and many environmental organizations (KNAW 2015). These actions have resulted in the destruction of thousands of urban and provincial trees at rates steadily increasing since 2013. In a recent study by Wageningen University, it was revealed that since 2013, the province of Groningen has seen a rate of deforestation at circa 330 hectares per year (Arets). In short, since 2009, the province of Groningen has witnessed the removal of 17% of its total tree cover, in a country ‘boasting’ a tree cover rate of only 10%, a number lower only than Ireland in all of Europe.

Related themes with respect to such current destructive green policies are:

1. Privatization of National Forestry Industry : The first step towards this increased destruction of the urban and provincial forest was the privatization of the Staatsbosbeheer (National Forestry Industry) in the late 1990s. Soon after, with budget cuts to green maintenance programs, the care for urban forest was also transformed resulting in fewer large‐stature and mature trees. In provincial forest areas, production forests were increasingly harvested for optimal profit, with little regard for long‐term ecological or environmental themes like biodiversity, air quality, heat stress, climate change, and the decrease of wildlife in this region. It is no coincidence that during this development of budget cuts, deregulation, and privatization of the national forest industry (Staatsbosbeheer), we witnessed a severe decrease in wildlife, insect populations, and soil quality.

2. Urban forest as income model for biomass : Also since 2013, the second catalyst in the rapid destruction of trees (and green areas more generally), has been a dramatically altered political system which increasingly manages trees and their surrounding biotopes as cheaply maintained resources to be standardized and extracted for financial gain, especially as objects necessary for the growing biomass demand. In fact, by 2020, Groningen has vowed to increase its delivery of wood as biomass to from 15 to 30 percent in the growing so‐called “green energy” sector. According to Probos, the national organ responsible for executing large‐scale tree removal projects within the Netherlands, proposes that the current harvest of wood (as biomass) should increase to 58% of the 2014 rate in 2020 and to 244% in 2050 (Boosten, Probs). This immediate demand by 2020 would require a doubling of the number of trees harvested or rigorously pruned for biomass from our street trees, parks and provincial green spaces. In a city with only some 170,000 civic trees, however, it is paramount that steps are taken to PRESERVE the urban forest, especially considering the immense challenges of climate change and urban sprawl in the coming years.

3. Deregulation of tree permits : In recent years, we have also witnessed the liberalization of tree permit regulations in many municipalities. In Haren, for example, in 2016, the permit regulations were relaxed so that all trees with a circumference under 100 centimeters could be cut, while all backyard trees require no permit whatsoever.

4. Infrastructure : Another factor leading to the rapid destruction of our urban forest has been the large‐scale, hasty approval of costly infrastructure projects such as highway projects Aanpak Ring Zuid and the widening of the N3SS. These two projects have led to the removal of thousands of trees. Additionally, building and housing projects (Engels Kamp, Duo, Kyus and others) have been implemented with little concern for preserving existing trees. Also, the replacement of sewage and cable infrastructure in the efficient manner possible has resulted in entire streets losing ALL of their trees, with only saplings replaced as compensation. Examples include the Hortensialaan, Kraneweg, and dozens of streets in the Schildersbuurt, Piezerweg neighborhood, and Oosterpark. Added to this has been a number of subsidies intended to expand and build new “super highway” bike paths to stimulate electronic bike use. The ‘slimme fiets’ program has led to hundreds of large‐statue trees destroyed between Assen and Groningen, often on the very paths that current bikers use because of these trees proximity to bike paths.

5. Renovations to the center of Groningen : Finally, the recent ‘binnestad’ (inner‐city) renovations have proposed dozens of large‐statue and even monumental trees removed from the very historic center of Groningen such as in front of the A‐Kerk, where 5 large trees are slated for removal in 2018. Each of these projects is partially motivated by a full‐sale and uncritical promotion of economic growth and increased mobility (Groningen Bereikbaar) at the expense of long‐term and careful protection of our urban and provincial trees.

Together, all of these factors, plus an increase in diseases such as essentaaksterfte (Ash disease), has motivated the hasty and ultimately irreversible destruction of a significant sector of our urban forest. This is evidenced by the municipalities decision, also in 2013, to stop inventorying the number of trees felled and planted per year. Yet such an inventory is a basic requirement for any municipality that seeks to maintain a livable urban forest for good air quality, greenhouse gas mitigation, biodiversity, water overflow prevention, and improved pollution filtration. Not to mention the massive benefit of especially large‐statue trees for birds such as bats and for local residents seeking shade, privacy, and sound barriers from the concrete jungle.

The aesthetic qualities of especially large‐stature trees, such as the hundred or more trees recently felled in the Julianavijver cannot be understated. Local residents have responded with shock and grief to such severe destruction of these monumental trees, which required several decades of nurturing to mature into the valuable beings that they were, now removed for a high‐way project which increases the level of pollution, concrete, and heat stress in the center of Groningen. Considering these far‐reaching consequences of such activities, we demand the immediate moratorium of all tree removals in the coming year. KAPPEN MET KAPPEN.

Sources
Actieprogramma ‘Duurzame biomassa 2020’. VBNE. Mei 2014.

“Advies voor Groencompensaite – Toespraak voor Beheer en Verkeer.” Bomenridders Groningen. 13 April 2017: http://bomenriddersgroningen.nl/wp‐content/uploads/2017/12/Groen‐Compensatie‐Toespraak‐voor‐Beheer‐en‐Verkeer‐final‐JH‐e‐JPJ.pdf

Arets, Eric. “Ook in Nederland vindt Ontbossing plaats.” Nature Today. Wageningen Environmental Research (Alterra). “Alles bij elkaar komen we tot de conclusie dat tussen 2013 en 2017 de Nederlandse bosoppervlakte netto met zo’n 5400 hectare is afgenomen, dat is gemiddeld 1350 hectare per jaar,” zegt bosbouwkundig onderzoeker Eric Arets van Wageningen Environmental Research (Alterra).

“Beleidsregels APVG vellen van een houtopstand” (groen compensatie regels): http://bomenriddersgroningen.nl/wp‐content/uploads/2017/12/Groencompensatieregeling.pdf

“Benutting biomassastromen uit gemeentelijk groenbeheer.” Brief van B en W Groningen College. 24 mei 2012: http://bomenriddersgroningen.nl/wp‐content/uploads/2017/12/benutting‐biomassa‐stromen‐raad‐groningen‐2012‐februari.pdf

Bezwaren tegen biomassa: Bij bio bedenkt iedereen meteen dat het goed is. 22 november 2017. De Groen Amsterdamer.

Boosten, M. en J. Oldenburger. 2014. “Biomassapotentiele: NBLH sector in 2020 en 2050”. Probos.

“Bosberichten 2012, #2: Bosuitbreiding versus ontbossing in Nederland” bij Patrick Jansen en Jan Oldenburger, Probos.

Burning Biomass: The Impact on European Health. January 2018. Fern UK.

Dijk, Thomas van. 2017. “Ontbost Nederland inderdaad even snel als het Amazongebied?”. Volkskrant (29 sept 2017). https://www.volkskrant.nl/wetenschap/ontbost‐nederland‐inderdaad‐even‐snel‐als‐het‐amazonegebied~a4519148/

“Evaluatie boombeheer 2013.” Gemeente Groningen: http://bomenriddersgroningen.nl/wp‐content/uploads/2017/12/Boombeheer‐evaluatie‐2014‐copy.pdf
“Europe 2020 Indicators: Climate and Energy.” 2017. Euostat – Statistics Explained: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics‐explained/index.php/Europe_2020_indicators_‐_climate_change_and_energy.

EU Climate Policies: Friend, Foe or Bystander to forest restoration and carbin sinks by Niels Meyerohlendorf and Ana Frelih‐Larsen, 12 Ocotber 2017 EcoLogic, Ecolic Institute.

Figart, Larry. “Lions tail pruning won’t protect your trees: Pruning method leaves branches less resilient in high winds.” University of Florida, 2009.

Gilman et al. “Pruning Affects Tree Movement in Hurricanes”, Arboriculture & Urban Forestry 2008: 34(1): 20–28.


James, Kenneth, Nicholas Haritos and Peter K. Ades. “Mechanical stability of trees under dynamic loads”, American Journal of Botany, 2006.

Marijnissen, Hans. “Bij kleiner Staatsbosbeheer moet natuur zichzelf redden” Trouw, 12 december 2012.

“Mededeling van het voornemen aan het bevoegd gezag in het kader van de m.e.r. procedure voor de verhoging van het aandeel biomassa in de RWE Eemshavencentrale in opdracht van RWE Eemshaven Holding II B.V.” Letter by the Gemeente Groningen. July 2017. (Letter about 15% to 30% increase of biomass)

Moon, Koen. Uitgemergelde sperwers en potgrondtekort: de nadelen van biomassa uit ons bos, 18 jan 2016.

Pulp Fiction: The European Accounting Error That’s Warming the Planet. Climate by John Upton, Climate Central, 2015.

Schelhaas, Mart‐Jan, Eric Arets en Henk Kramer. “Het Nederlandse Bos als Bron van Co2.” (Wageningen Environmental Research) Vakblad Natuur Bos Landschap. September 2017.

Stop de geplande Biomassa Warmte Installatie van Eneco in Utrecht Lage Weide in Stadsverarming, 8 maart 2016.

“Ook in Nederland vindt ontbossing plaats”. 2017. Wageningen Universiteit. https://www.wur.nl/nl/nieuws/Ook‐in‐Nederland‐vindt‐ontbossing‐plaats.htm

Partij voor de Dieren, statenfractie Utrecht. Amendement Biomassa is niet duurzaam, 19 Sept 2016.

“Topping and lion’s tailing are forbidden“, National Arborist Association, official website.

Visiedocument biobrandstof en hout als energiebronnen: Effect op uitstoot van broeikassen, KNAW, 2015.

VORK 02 bosbeheer: Bosbeheer is pijnpunt in het energieakkord bij Leffert Oldenkamp (feb 2014).


Posted (Updated )