Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ, СЪВЕТ НА ЕС: Запазете Природен парк Странджа

НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ, СЪВЕТ НА ЕС: Запазете Природен парк Странджа

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Konstantin I. and may not represent the views of the Avaaz community.
Konstantin I.
started this petition to
НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ, СЪВЕТ НА ЕС

Petition to save Strandzha Nature Park - English text below

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След шестгодишен съдебен спор застрояването на Природен парк Странджа и южното българско Черноморие вече е предпоставено с едно-единствено съдебно решение, легитимиращо т.нар. нов общ устройствен план на Община Царево. Предпоставено е мащабното бетониране на тези последни кътчета със съхранена природа и уникален ландшафт. Обръщаме към Вас с искане да направите всичко по силите си, за да се спре надвисналата опасност. Призоваваме Ви да поемете своята част от обществената отговорност да не се осакати крайбрежието на най-голямата защитена територия в България, част от европейската екологична мрежа Натура 2000. Вие трябва да гарантирате в страната ефективно да започнат да се прилагат европейските закони. Но за крайбрежието на Странджа сега е последната възможност нещата да се поправят.

До тази опасна ситуация се стигна въпреки над седем години обществени протести, въпреки всеобщото недоволство от застрояването на Черноморието (както смятат 78% от българите според проучванията на общественото мнение), въпреки всички обещания и политически изказвания, въпреки всички законови забрани и съдебни дела. Стигна се и поради настояването на двама действащи министри. Стигна се, защото петчленен състав на Върховния административен съд постанови ОКОНЧАТЕЛНО, че общият устройствен план на община Царево може да влезе в сила, въпреки че е нищожен, но това грубо погазване на нормите никой няма право да обжалва. Така този доказано незаконен план ще предпостави застрояването на целия южен бряг, дори на Резово, точно както същата тази община Царево допусна това да се случи в „Корал“, Лозенец, „Оазис“, „Арапя“, Попския плаж (наричан сега показателно „Главата на крокодила”), „Нестинарка“...

За да се спре надвисналото унищожение на най-южното Черноморие на Европейския съюз е нужно в спешен ред българският парламент да приеме прости законодателни промени. Те трябва да гарантират на обществото, че няма да се прилагат общи устройствени планове без иначе задължителните екологични оценки, в противоречие на българското и европейско право. Тази пробойна в правото трябва спешно да бъде запушена, тъй като прецедентът да се приемат планове без екологични оценки съвсем лесно може се повтори по цялото Черноморие и по всички планини. Този проблем реално засяга всяка община в България и качеството на живота на всеки един от нас!

Ние отстояваме позицията, че законите трябва да се спазват, дори в условията на моментен произвол от страна на висшата администрация, общините или политическите кръгове. Призоваваме за незабавно обсъждане на подробните законодателни промени, предложени от коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“. Вие лично трябва да гарантирате, че България ще започне НА ПРАКТИКА да прилага европейското право и българите ще можем реално да участваме в определянето на бъдещия облик на страната си. Ние искаме да се спазват международните норми и като всички европейски граждани и ние да имаме ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ И КОНТРОЛ върху териториалното развитие на страната ни.

Обръщаме се и към Вас, представителите на най-висшите европейски институции:

Вие също трябва да съдействате и да упражнявате вменения Ви контрол, за да се гарантира, че и ние, като европейски граждани, ще можем да се ползваме от ред и правосъдие. Апелираме да упражните Вашите функции и да изискате от политическите ръководители на страната ни да спазят договореностите, които България е поела. Недопустимо е в рамките на нашия общ Европейски съюз да има неравноправие и своеволно прилагане на общностното право. Затова:

- Очакваме да засилите и натиска към българските институции за ефективното възприемане на директивите, свързани с опазването на общоевропейското природно богатство, и ефективен съдебен контрол.
- За пореден път Ви призоваваме да направите преглед на порочните практики във Върховния административен съд, който с разглежданото решение показа най-пълно незачитане на общоевропейското ни право. Този ключов съд досега генерира огромно обществено недоверие!
- Очакваме непрестанно да следите, питате и търсите отговорност при многобройните случай, в които министрите на околната среда и на регионалното развитие не просто толерират, но и настояват в страната ни да НЕ се прилагат европейските директиви, свързани с мрежата Натура 2000.
- Очакваме да оцените мащабите на корупция като съществен и определящ фактор в съвременното българско управление и да съдействате на българското общество в неговата гражданска нетърпимост към арогантното погазване на законността. Само така ще можем да съхраним общоевропейските природни достояния и преодолеем икономическите и социални трудности.

Като свободни български и европейски граждани, ние Ви алармираме и за настъпилата умора в българското общество, което всяка зима вижда поредния скандален строеж по морето, поредната корупционна схема на хора във властта, поредното непоследователно решение на Върховния административен съд, които остават без реални санкции. Необходимо е да се предприемат спешни мерки за преустановяването на тези унищожаващи обществото тенденции!


Вие трябва да гарантирате и да съдействате за ефективното утвърждаване и прилагане на европейските правни норми в България. Противното означава пълно деградиране на държавността, беззаконие и погазване на общоевропейските ценности.

To

Bulgarian Parliament,

European Parliament,

European Commission,

European Council,

Dear ladies and gentlemen,

After six years of court disputes, the uncontrolled construction works of Strandzha Natural Park and the South Black Sea coast of Bulgaria have already been preset by a single court order, legalizing the so-called Master Plan for Development of Tsarevo Municipality. A large-scale concrete intervention into these last spots of preserved nature and unique landscapes is preset. We ask you to do what you can to stop this looming danger. We appeal to you to embrace your part of the responsibility so that the coastline of the biggest protected area in Bulgaria, part of European Natura 2000 network, is not destroyed. You have to guarantee that European laws are enforced in this country. As to the coastline of Strandzha, this is the last opportunity to save it.

This dangerous situation has been reached despite seven years of public protests, despite general discontent with the uncontrolled development of the Black Sea coast (as thought by 78% of Bulgarians according to public polls), in spite of all promises and political statements, regardless of all legal prohibitions and lawsuits. Two incumbent ministers also insisted on that. A five-member panel of the Supreme Administrative Court has decreed a final judgment with which the Master Plan for Development of Tsarevo Municipality becomes legal, even though declared void, and no one is able to appeal against this flagrant abuse of norms. In this way, this obviously illegal plan will preset the uncontrolled development of the whole southern Black Sea coast, even at Rezovo, in the same way Tsarevo Municipality let it happen at Koral, Lozenets, Oasis, Arapya, Popski beach (dubbed Crocodile’s Head now), Nestinarka…

In order to stop the looming destruction of European Union’s southernmost Black Sea coast, Bulgarian Parliament has to urgently approve simple legislative amendments. They have to guarantee to the public that no master plans for development will be adopted without the otherwise mandatory environment impact assessment, in breach of Bulgarian and European law. This violation of law has to be corrected, since the precedent to adopt plans without environmental assessment might easily be replicated along the whole Black Sea coast and in all mountains. This problem concerns directly each municipality in Bulgaria and the quality of life of every one of us!

We uphold the rule of law, even in the conditions of momentary highhandedness of the senior administration, municipalities or political circles. We appeal for immediate discussion of the detailed legal changes, proposed by For the Nature Coalition of non-governmental organisations and civic groups. You personally have to guarantee that Bulgaria will IN PRACTICE start to apply European law, and we, Bulgarians, will be able for real to take part in defining the future of our country. We want international norms to be observed, and we, as all European citizens, to have ACCESS TO JUSTICE AND CONTROL on the territorial development of our country.

We appeal to you too, representatives of the most senior European institutions:

Through the power you exercise you could contribute so that we, as European citizens, can enjoy order and justice. We appeal to you to use your functions and to require from the political leaders of our country to uphold the engagements Bulgaria has taken. It is inadmissible that within our common European Union there will be inequality and arbitrary application of the law. For this reason:

- It is necessary that you raise the pressure on Bulgarian institutions for effective application of the EU directives related to preservation of the common European natural heritage, and for effective judicial control.

- Again we appeal to you to review the vicious practices of the Supreme Administrative Court, which, with this decision, has proven utter disregard for our common European law. This key Court has so far generated huge public distrust!

- We need you to constantly follow, ask and demand responsibility in the multiple cases, in which environment and regional development ministers not just tolerate, but also insist that in our country EU directives are NOT applied, when related to the Natura 2000 network of protected sites.

- It is needed that you realize the significance of the scale of corruption, and that it is a defining factor in Bulgarian government, and to support the Bulgarian public in its civil intolerance of the flagrant disrespect of law. Only in this way can we preserve the common European heritage and overcome the economic and social hardship.

As free Bulgarian and European citizens, we have to warn about current discontent of the Bulgarian society, which every winter witnesses another scandalous construction site at the seaside, another corruption scheme of the people in power, another inconsistent decision of the Supreme Administrative Court, all without any real sanction. Urgent measures have to be taken to stop these trends which destroy our society!

You have to guarantee and contribute for the effective establishment and application of European law in Bulgaria. The opposite means utter degradation of the state, lawlessness and trampling of the European values.

Posted (Updated )