Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
This petition is closed
Namninsamling till stöd för fortsatt utgivning av bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna (förkortad NN)

Namninsamling till stöd för fortsatt utgivning av bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna (förkortad NN)

This petition is closed
50 Supporters

Torbjörn P.
started this petition to
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson/ Minister for Rural Affairs Eskil Erlandsson, Birgitta Ohlsson, EU-minister/Minister for EU Affairs Birgitta Ohlsson, Stadsminister Fredrik Reinfeldt/Prime Minister Fredrik Reinfeldt
Varför är detta viktigt?/Why is this important?

Populärt bokverk hotas av nedläggning
Det största och främsta naturvetenskapliga bokprojektet någonsin i Sverige hotas av nedläggning! Det kom som en obehaglig överraskning när lantbruksdepartementets utredning blev känd i juni 2012. Utredningen visar stora brister i sin analys och i konsekvenserna av föreslagna nedskärningar. Remissinstanserna och övriga synpunkter riktar hård kritik mot utredningen för denna brist på analys.

För de verksamheter där utredningen föreslår total strypning av anslagen – dels Nationalnyckel, dels på sikt museistödet – har utredaren inte alls försökt belysa innehållet i dessa verksamheter utan de framställs bara som betungande kostnader utan innehåll. Betydelsen av dessa verksamheter för naturvård, spridning av kunskap och allmänbildning i Sverige och omvärlden har helt negligerats.
Popular set of books threatened by shutdown
The largest and foremost natural history book project ever in Sweden is threatened by shutdown!
This unpleasant surprice became obvious by the release of a proposal from the ministry of rural affaires in june. The proposal exhibited serious lack of analysis and consequenses of proposed measures. This critisism was sheared by the majority of the considerations from different organizations. For the activities where the proposal suggest total shutdown – the NN and grants to the biological museums – the proposal does not even try to specify the benefit and importande of these, but merely depict them as an economic burden without content. The importance of this activities for species protection and environmental efforts and public awareness in Sweden and abroad is completely neglected.
Missriktad besparing
Om detta viktiga bokprojekt skulle avbrytas i förtid skulle Sverige som nation framstå som ett uland inför omvärden och förlora i goodwill och solka sitt rykte som arvtagare till den världsberömde Carl von Linnés banbrytande arbeten och svika sitt goda rykte som pionjärsland inom naturforskningen.
I motsats till Linne och hans samtida skulle vi inte lämna vittnesbörd om vår omvärld till framtida generationer som skulle berövas glädjen att liksom vi bläddra i tidigare sekels litteratur och förundras över hur mycket eller hur litet som förändrats. Om detta beslut skulle vinna laga kraft vore det en miljöpolitisk skandal och en skamfläck på Sveriges goda rykte som ett föregångsland inom naturvård och biologisk mångfald och tyder på att utredaren inte till fullo förstått konsekvenserna av sina förslag. En nedläggning skulle också innebära en kapitalförstöring och en kunskapserosion av den kompetens som byggts upp kring projektet samt ett stort svek mot alla bokköpare och prenume¬ranter. Många av de medverkande författarna har inom sina organismgrupper en unik och livslång erfarenhet av vilken ofta saknar motsvarighet i forskarvärlden.
Misapplied savings
If this important set of books would be prematurely interrupted, Sweden as a nation would appear as an underdeveloped country in the field of conservation toward the surrounding world and loose its goodwill and soil its reputation as the inheritor to the world famous Linnaeus and his pioneering works in natural history and betray its good reputation as a modern pioneer in nature conservation.
In opposite to Linnaeus and his contemporaries we would not share the testimony our time with future generations, which would be deprived of the joy of browsing these books, just like the present genarations can study the natural history testimony from past centuries and become astonished over that little or that much that had changed in the natural environment. If this proposal would be approved, it would be scandalous decision in environmental politics and a stain on the Swedens good reputation as pioneer in environmental work and biological diversity, showing that proposal not fully realized the consequenses oft he suggestions. A shutdown would also be a destruction of the investments already done and an erosion of the skill and knowledge of the competence created in the project and a serious deciet to the 10.000 yearly byers and subscribers of the books. Several of the contributing scientific authors are true amateurs that have in their respective organism groups achieved a unique and lifelong experience, often unprecedented by proffessional researchers.
Sverige har råd
Utredningens argument för nedskärningarna på 20 miljoner är besparingar till stadskassan. Sett ur statsbudgeten är detta en obetydlig summa som ligger inom felmarginalen. Som exempel kan nämnas att en enda namngiven lokal flygplats som går med underskott täcks av lika stora anslag och inrikesflyget går med förluster på hundratals miljoner kronor och många liknande exempel på stora fördyringar och oförutsedda utgifter i stadskassan som kan hanteras utan problem kunde ges.
Sweden can afford it
The foremost argument for the cutbacks in grants by 20 million SEK are savings for the national budget. In the perspective of the national budget however, this is sum is not significant. As an example one single domestic airport with losses at the same amount, is being covered by grants and the domestic swedish airlines runs with losses of hundred of millions SEK. Many similar examples may be given.
Upprättelse för biologisk mångfald
Efter flera hundra år av övergrepp mot den biologiska mångfalden med global utrotning av hundratals väl dokumenterade djurarter är Nationalnyckeln en ringa upprättelse. De senaste decennierna har förstöringen av naturmiljöer gått så snabbt att det nu är tusentals djurarter som hotas av snar utplåning, däribland många arter som inte är formellt vetenskapligt kända och beskrivna.
Rehabilitation for biological diversity
After centuries of assault on the global biological diversity resulting in extermination of hundreds of well documented animals, the National key to the Swedish Flora and Fauna is a slight compensation. The latest decades have witnessed a rapid degradation of natural environments, resulting in thousands of animals facing extermination, including several species not formally known to science or described.
Koncentrerad kunskap
Efter ett helt liv inom naturvård och biologi kan jag intyga att Nationalnyckeln är världsunik i sitt slag.
Liknande bokverk globalt – även tvåspråkiga - ligger i tiden men inget når upp till Nationalnyckeln höga kvalitet och fullständighet. I Nationalnyckeln kombineras väl illustrerade bestämningsnycklar med detaljerade färgplanscher på alla arter, utbredningskartor och förklarande texter. Tidigare var man hänvisad till en hel trave böcker för motsvarande informationsmängd, men nu spar man mycket utrymme i bokhyllan.
Knowledge in essence
After spending a lifetime within nature conservation and biology I can certify that the National key to the Swedish Flora and Fauna is unique in its kind. Similar sets of books – also bilingual – is contemporary but non of them reaches the high level of quality and completeness. In the National key to the Swedish Flora and Fauna well illustrated keys are combined with detalied colour plates on all species, distribution maps and narrating texts.To achieve corresponding knowledge one would need a pile of books.

Hög utgivningstakt
Nationalnyckeln har fått kritik för att utgivningstakten skulle vara för låg. Detta antagande är baserat på orealistiska beräkningar. En jämförelse med ett antal liknande stora naturvetenskapliga bokverk visar i stället att Nationalnyckel ligger i topp gällande utgivningshastighet (fig. 1). Det tidskrävande arbetet med att sammanställa Nationalnyckeln måste få ta den tid det tar. Nationalnyckeln levererar och det med oförändrat hög kvalitet.

High rate of publication
The National key to the Swedish Flora and Fauna has received some critism claiming the rate of release of volumes. This assumption is based on unrealistic calculations. A comparison with an number of similar natural history book sets shows on the contrary that the National key to the Swedish Flora and Fauna is topping the rate (fig. 1). The painstaking work in compiling the National key to the Swedish Flora and Fauna must be allowed for. The National key to the Swedish Flora and Fauna delivers with unsurpassed high quality.


Figur 1. Nationalnyckelns utgivningstakt jämfört med andra naturvetenskapliga bokverk/Release rate of the National key to the flora and fauna of Sweden compared to other set of books on natural science.


Digitalt inte billigare
Det har cirkulerat uppgifter om att Nationalnyckeln skulle ersättas av en likvärdig digital publikation. Detta är felaktigt och utredningen är mycket tydlig med förslaget att redaktionen som producerar Nationalnyckeln delvis skall avskedas eller övergå till andra uppgifter. Utan en redaktion som producerar Nationalnyckeln kan den inte publiceras vare sig digitalt eller som bok. Det bästa och effektivaste sättet att nå ut med informationen är att behålla bokverket och komplettera detta med digital information som bättre svarar mot forskarnas behov, medan böckerna bättre svarar mot allmänhetens behov. Både böcker och digital publikation har olika fördelar och nackdelar och kompletterar varandra. Böcker har en överlägsen tillgänglighet och lagringssäkerhet som digitaliserad information av naturliga orsaker ännu inte kan uppvisa och digital media kan snabbare söka i stora material och kräver mindre lagringsutrymme men är mer sårbart för störningar i nätverk och elnät.
En likvärdig digital utgåva som kräver ständig uppdatering och underhåll skulle bli dyrare än ett bokverk som inte är kostnadskrävande efter utgivningen.

Digital publication not cheaper
In Sweden there have been rumours claiming that the National key to the Swedish Flora and Fauna would be substituted by a corresponding digital publication. This is a misconception and the proposal is very clear on the point that the editorial staff would be fired or put to other tasks. Without the editorial staff producing the National key to the Swedish Flora and Fauna there would be no book nor any digital publication. The best way to inform about biological diversity would be a combined paper and electronic publication. Books and digital media each have their unique advantages and drawbacks. Books are superior in immediate access and storing safety that for obvious reasons are unsurpassed, while digital media has the capacity for rapid search in large quantities of information but is more vulnerable to disturbances in networks and power supply. An updated corresponding digital application need constant support and would be more expensive than a set of books, the latter of which is not economically demanding after it´s release.


Naturvård kräver kunskap om det som skall skyddas
Det finns en stor global enighet att arbeta för att skydda och bevara biologisk mångfald och deras miljöer. Detta har ofta ett rent nyttoperspektiv eftersom många arter är betydelsefulla för pollinering av odlade växter, viktiga inom biologisk bekämpning och för att sköta nedbrytning och omsättning av näringsämnen i marken och för att lufta, vattna och blanda jorden. För att kunna skydda arterna som utgör den biologiska mångfalden måste man känna till dem, deras livsmiljöer, deras beteende och deras årscykel. De flesta av de närmare 2 miljoner formellt kända arterna av djur och växter i världen känner man endast till namnet och kunskapen om deras betydelse i ekosystemen är ofta obefintlig. Bara i Sverige har Svenska artprojektet i färska inventeringar upptäckt runt 2500 nya arter i Sverige, varav runt 900 (en tredjedel) är nya för vetenskapen och alltså inte tidigare kända på jorden. Några forskare uppskattar att det finns fler okända än kända arter i världen.
Nature conservation demands knowledge about what to protect
There is a broad global agreement to make efforts to protect and save biological diversity and their corresponding environment, confirmed by a number of conventions ratified by most states. This is often from pure utility, as many species are important for pollination of cultivated plants, important in biological control and to manage the break down and transformation of nutrient and to aerate, irrigate and mix the soil. In order to protect the species making up the biological diversity one has to be familiar with the species, their ecosystems, behavior and annual cycles. The majority of the nearly 2 million extant global species are known only to the name and to some extent by distribution and their importance in the ecosystems is largely unknown. Only in sweden the STI discovered about 2500 species new to the country, of which about 900 (one third!) were new to science i.e new to the planet! Some scientist estimates there are more unknown than known species on earth.
Fakta om Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna
Bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna är till 25 procent genomfört när det 15:e bandet av de planerade 60 kommer ut i september 2012. Redan har 2589 arter presenterats på 5585 sidorna med beskrivande texter, utbredningskartor, färgillustrationer och bestämningsnycklar (Se tabell nedan) av 30 författare och redaktion på Artdatabanken. Bokprojektet samlar runt 10.000 årliga bokköpare, varav 8000 är prenumeranter och hittills har långt över 100.000 böcker sålts. Få böcker når upp till sådana försäljningssiffror och visar på Nationalnyckelns stora popularitet och dess betydelse för naturvårdsarbetet och folkbildningen. Tryckkostnaden betalas av bokverkets köpare, vilka årligen tillför 7 miljoner kronor.

Artdatabanken (ADB) sorterar under Lantbruksuniversitetet (SLU) och ADB driver sedan 2002 Svenska artprojektet. Där ingår som en del att ge ut Nationalnyckeln till Sveriges Flora och fauna, vilken syftar till att beskriva alla flercelliga djur och växter i Sverige. Bokverket är tvåspråkigt på svenska och engelska vilket gör det tillgängligt för majoriteten av världens befolkning. Kartor och illustrationer är universella och kräver inga språkkunskaper för att förstås. Den potentiella marknaden för detta bokverk omfattar runt 10 miljoner svenskspråkiga i Sverige och Finland inklusive Åland, 25 miljoner människor i Norden samt över 400 miljoner personer i till Norden angränsande länder där en mycket stor andel av arterna också finns. Generellt ger bokverket en god introduktion till flora och fauna på hela norra halvklotet eftersom många arter, släkten och familjer även finns i Asien och Nordamerika. Av denna anledning är bokverket av intresse för forskare, naturvårdare och intresserad allmänhet i åtminstone de Nordiska och de nordeuropeiska länderna.
Facts about the National key to the Swedish Flora and Fauna
The set of books called the National key to the Swedish Flora and Fauna will be 25 percent completed when the 15th volume of the planned 60 is released in september 2012. Already, 2589 species are presented with narrating texts, distribution maps, colour plates and illustrated keys (se table 1)
on 5585 pages by 30 authors and the editorial staff at the STI. The book project collect about 10.000 annual byers of the volumes, of which 8000 are permanent subscribers and far beyond 100.000 books have been sold. Few books in sweden reach such numbers and this shows the great popularity of the National key to the Swedish Flora and Fauna and its importance for nature conservation work and public awareness. The costs of printing is essentially covered by the byers and brings 7 million SEK to the project each year.

The Swedish Species Information Center (SSIC, in swedish abbreviated ADB) is subordinated the Swedish University of Agricultural Sciences (SUAS, in swedish abbreviated SLU). Since 2002 the SSIC runs the Swedish Taxonomic Initiative (STI, in swedish abbreviated SA). One part oft he STI is the edition of the National key to the Swedish Flora and Fauna with the aim to describe all multicellular organisms in Sweden. In spite of it´s name the encyclopedia covers essentially all species of flora and fauna in all the Nordic countries (Norway, Denmark, Finland, Iceland, the Faroe Island and Svalbard) with a combined population of, 25 million people, as well as a great part of the species in countries neighboring the Nordic countries (Great Britain, Netherlands, Belgium, France, Germany, Poland, Estonia, Latvija, Lithuania and Russia) with a combined population of over 400 million people.
The encyclopedia is bilingual (swedish and english) making it internationally available. Maps and illustrations are universal and needs not language skills to be apprehended.The potential market for the encyklopedia includes 10 million swedish spoken persons in Sweden, including Finland and Alandia, 25 miljon people in the Nordic countries and well over 400 million people in countries bordering the Nordic countries, where a large proportion of the species are extant. As highly representative of the palearctic as well as the nearctic region, the encyclopedia is a good comprehensive introduction to the flora and fauna of the northern hemisphere as a whole as many taxa at species, genera and family level are common to these regions. For these reasons knowledge of this encyclopedia would be beneficial for scientists, environmental workers and the interested public in at least the Nordic and north European countries.
Fakta om utredningen ”Översyn över svenska artprojektet
Utredningen föreslår nedskärningar i anslagen till Artdatabanken med 20 miljoner. Detta skulle i första hand drabba Nationalnyckeln som föreslås bli föremål för en total avveckling. I andra hand skulle museistödet skäras ned med 10 miljoner för att på sikt helt upphöra. Eftersom basfinans-ieringen till museerna är otillräckligt är detta ett förödande förslag. I kedjan inventering, deponering av fynd, beskrivning av fynd och dataregistrering och informationsspridning utgör museerna en viktig del eftersom Artdatabanken saknar egna samlingar. Förslaget om nedläggning av Nationalnyckeln kommer från en statlig utredning från landsbygds¬departementet, offentliggjord 18:e juni 2012 och med ovanligt kort remisstid före deadline för yttranden till departementet 1:a augusti 2012.
Detta har möjliggjorts genom att rapporten gjorts som en s.k. intern utredning vilken kan ha kortare remisstid än utredningar publicerade som Statens offentliga utredningar (SOU) eller i Departementserien. Utredningen presenterades till en mycket begränsad grupp av myndigheter, föreningar och andra intressenter vilka inbjöds till en hearing på landsbygdsdepartementet 29:e juni dit privatpersoner inte var välkomna och kännedomen om utredningen har därför fått en mycket begränsad spridning. Detta har förstärkts av att både utredningens offentliggörande, hearingen och remisstiden förlades till semesterperioden då många inte hade möjlighet att bemöta utredningen och de få tidningsartiklarna som publicerats citerar bara utredningens ofta dåligt underbyggda påståenden utan försök till fördjupning och analys.
Facts about the proposal ”Overview of the STI”
The proposal suggests cutbacks in grants to the ADT with 20 million SEK. This would primarily hit the National key to the Swedish Flora and Fauna which is suggested for total shutting-down. Secondly the museum support is suggested to decrease by 10 millions and finally cease. As basic grants to the museums are insufficient this would be devastating. In the chain nature inventory, depositing specimens, describing specimens and computerize specimens the museums are essential as the STI lack own collections. The proposal suggesting shutting down of the the National key to the Swedish Flora and Fauna was made official the 18th of juni 2012 and had an unusually short period for response, the 1st of august. This was made possible by passing the report as an“internal investigation“. The report was released to a very limited number of authorities and associations, which contributed to a lack of public awareness. This effect was amplified by the deadline for response was set in the vacation period when many citizens had no opportunity to respond and the few notes in the newspapers only cited the statements in the proposal, without making any further analysis.

LÄNKAR TILL MER INFORMATION/LINKS TO MORE INFORMATION

(Svenska)
Om nationalnyckeln

http://www.nationalnyckeln.se/sv/bokverket/

och/and

http://www.nationalnyckeln.se/sv/

Utredningen/the proposal from the ministry of rural affairs (in swedish)

http://www.nationalnyckeln.se/sv/Aktuellt/utredning/

eller/or

http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Svenska%20artprojektet/Oversyn_av_Svenska_artprojektet.pdf

(English)

http://www.nationalnyckeln.se/en/

The Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna.

http://www.nationalnyckeln.se/en/Published-books/

Detta är en enkel översikt över utkomna och planerade volymer i kronologisk ordning. En mer utförlig förteckning finns på länkarna nedan/This is a simple overview on the already released and forthcoming volumes of the The Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna. A more complete overview is available in the links below.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalnyckeln_till_Sveriges_flora_och_fauna,

eller/or

http://www.nationalnyckeln.se/sv/bokverket/publicerade_volymer/,

och/and

http://www.nationalnyckeln.se/sv/bokverket/utgivningsplan/År/Year Svensk titel/Swedish title Vetenskaplig titel/Scientific title Sidor/Pages Antal arter/Number of species treated
1 2005 Dagfjärilar Lepidoptera: Hesperidae-Nymphalidae 407 140
2 2005 Mångfotingar Myriapoda 351 111
3 2006 Bladmossor: Sköldmossor-blåmossor Bryophyta: Buxbaumia-Leucobryum 416 262
4 2007 Skalbaggar: Långhorningar Coleoptera: Cerambycidae 302 128
5 2007 Fjärilar: Ädelspinnare-tofsspinnare Lepidoptera: Lasiocampidae-Lymantridae 480 144
6 2008 Bladmossor: Kompaktmossor-kapmossor Bryophyta: Anoectangium-Orthodontium 504 292
7 2008 Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae 646 256
8 2009 Tvåvingar: Blomflugor Diptera: Syrphidae: Syrphinae 406 169
9 2009 Tvåvingar: Blomflugor Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae 478 243
10 2010 Stövsländor Psocoptera 204 82
11 2010 Stjärnmaskar-slemmaskar Sipuncula-Nemerea 188 78
12 2011 Fjärilar: Bronsmalar-rullvingemalar Lepidoptera: Roeslerstammiidae-Lyonetiidae 494 248
13 2011 Ryggsträngsdjur: Lansettfiskar-broskfiskar Chordata: Branchiostomatidae-Chondrichthtyes 327 87
14 2012 Steklar: Myror-getingar Hymenoptera: Formicidae-Vespidae 382 133
Kommande volymer/Forthcoming titles
15 2012 Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar Chordata: Actinopterygii - 216
16 2013 Tagghudingar-svalgsträngdjur Echinodermata-Hemichordata - 75
Summa/Sum: 5585 2589


Posted (Updated )