Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!

Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by OOR4U W. and may not represent the views of the Avaaz community.
OOR4U W.
started this petition to
Alle Leden van de Eerste- en Tweede Kamer der Staten Generaal, Het Nederlandse Staatshoofd
Stop de kinderroof en maak Nederland humaan&excl (English translation below)

Er zijn ernstige misstanden in Nederland. Kinderen worden door jeugdzorginstellingen met geweld van hun families weggevoerd naar geheime adressen zonder gedegen onderzoek naar de noodzaak. Zelfs pasgeboren babies worden zonder duidelijke reden van hun ouders weggenomen.
Rechters volgen als het om uithuisplaatsing van kinderen gaat doorgaans blindelings adviezen op van mensen die niet onder ede staan en die de betreffende kinderen en gezinnen niet eens kennen of zelfs maar gezien hebben. Zo worden er nogal eens kinderen waarmee niets aan de hand is weggevoerd van hun liefhebbende families.
In de gevallen dat de beslissing om kinderen uit huis te plaatsen herroepen wordt, worden gerechtelijke bevelen voor de terugkeer van kinderen naar hun families regelmatig genegeerd door de jeugdzorginstellingen, voor wie uithuisgeplaatste kinderen werkverschaffing en vele financiële voordelen betekenen. Een uithuisplaatsing is op zichzelf al onvoorstelbaar traumatisch voor zowel kind als gezin. Maar daar komt nog bij dat kinderen doorgaans verre van veilig zijn in de instellingen en gastgezinnen waar ze geplaatst worden. En dat terwijl onderzoek heeft aangetoond dat gedwongen uithuisplaatsing voor geen enkel kind goed is, 90&percnt van de uithuisgeplaatste kinderen komt uiteindelijk niet goed terecht (denk aan zwerven, prostitutie, drugsverslaving , detentie en zelfmoord) , en ook de overige 10&percnt was beter af geweest als die niet uit huis was geplaatst. Er is dus geen enkel excuus voor deze gedwongen uithuisplaatsingen, die in Nederland procentueel het vaakst voorkomen van alle landen ter wereld. Het gaat jaarlijks om zo'n 50.000 kinderen&excl Nederland is dus geen veilig land voor kinderen en gezinnen die alleen maar de beste ontwikkeling voor hun kinderen willen.

Naast het de wet niet volgen is de bron van deze ellende te herleiden naar rechtsvacuüms als het gaat om het waarborgen van de fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland. Het is dus zaak deze te dichten&colon
‐Ten eerste zouden alle artikelen van internationale verdragen en alle wetten die tegen de in 1948 ingestelde UVRM ingaan afgeschaft moeten worden, zodat er geen inhumane, tegen de UVRM ingaande wetten meer zijn, zoals bijvoorbeeld artikel 2 van de EVRM, die het toestaat mensen van het leven te beroven bij opstanden, daar dit een toon van onderdrukking zet in plaats van één van vrijheid.
‐Daarna zou ofwel artikel120 van onze grondwet afgeschaft moeten worden, zodat rechters wetten en regels mogen toetsen aan de grondwet en de internationale verdragen, ofwel een constitutioneel hof in het leven geroepen moeten worden in Nederland, die wel wetten en regels aan de grondwet mag toetsen, zodat wetten, regels en overheden weer doen waar ze voor bestemd zijn&colon ieders fundamentele mensenrechten waarborgen.Het proces om de artikel 120 van de grondwet aan te passen is al in een vergevorderd stadium, en ligt nu ter behandeling in de Tweede Kamer. Zie http&colon//www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php&questpaginaid&equals310355
‐Vervolgens zouden alle ambtenaren en regeerders moeten beloven de fundamentele mensenrechten van alle burgers te waarborgen, waardoor het handhaven van de fundamentele mensenrechten prioriteit wordt in Nederland, zonder uitzonderingen, en de rechtsmiddelen om dit te verzekeren zouden laagdrempelig en ten allen tijde beschikbaar moeten zijn. Ook zouden al degenen wiens advies ingebracht wordt als het gaat om uithuisplaatsing onder ede moeten staan en hoofdelijk verantwoordelijk moeten worden gesteld voor de gevolgen van hun advies en zouden er geen financiële voordelen meer moeten zijn bij uithuisplaatsing van kinderen, zodat de perverse prikkels tot dit inhumane beleid worden weggenomen. Als er aangetoond wordt dat scholen, instellingen of gast‐ of pleeggezinnen kinderen mishandelen of misbruiken zouden deze per direct buiten werking gesteld moeten worden als opvang, de misdadigers berecht en de kinderen in veiligheid gebracht moeten worden. Op het ogenblik is het staatshoofd de enige in Nederland die in zijn ambtseed beloofd heeft de fundamentele mensenrechten van de burgers te handhaven, wat ook de reden is dat deze petitie ook aan hem gericht is.Wij willen hem dringend verzoeken om te doen wat binnen zijn mogelijkheden als staatshoofd ligt om de kinderroof te stoppen, alle onterecht uit huis geplaatste kinderen onmiddellijk terug naar hun huis te laten gaan en Nederland humaan te maken.

Aan de leden van de Eerste‐ en Tweede Kamer het dringende verzoek om alstublieft voor het voorstel tot wijziging van artikel 120 van de grondwet te stemmen wat 8 maart 2010 door Femke Halsema werd ingediend, en wat 20 augustus 2014 door Liesbeth van Tongeren is verdedigd, zodat de verschrikkelijke fundamentele mensenrechten schendingen tegen gezinnen en kinderen in Nederland eindelijk kunnen stoppen&excl

Deze petitie is een initiatief van OOR4U, voor legale en vredige initiatieven om Nederland humaner te maken. Voor meer informatie zie https&colon//uvrm.wordpress.com/2014/11/16/no‐more‐turning‐away/

Namens alle families wiens fundamentele mensenrechten in Nederland geschonden zijn en worden, bedankt&excl

English

Stop Child Trafficking and make The Netherlands humane&excl

Terrible thngs are happening to children and their families in the Netherlands. Juvenile care agencies are violently taking away children from their families to secret addresses without proper research in the necessity of such harsh measures. Even new born babies are being taken away from their parents without a clear reason. When it comes to placing children outside of their homes, judges usually blindly follow the advice of people who are not under oath and who do not know and sometimes never even have met the children or families concerned. In this way perfectly fine children are being robbed from their perfectly fine, loving families.In the cases that the decision to place children outside of their homes is revoked, court orders for the return of children to their families are repeatedly ignored by juvenile care agencies, to whom children who are placed outside of their homes mean jobs and many financial benefits.While being taken away from their parents is already extremely traumatic for children, it is also the case that children are not even safe at these new addresses, It is unbelievable that this goes on, even after research has shown that 90&percnt of the children who have been placed outside of their homes do not do well later in life (think of drug addiction, prostitution, homelessness, detention and suicide). The remaining 10&percnt would also have been better off if they had not been placed outside of their homes. Thus there is no excuse for forcing children into foster care. The Netherlands has the highest percentage of children placed outside of the home in the world. At this moment about 50.000&excl Thus the Netherlands are unsafe for children and families who only want to give their children the best development possible.

Besides not following the law, the source of these atrocities can be found in laws which prevent fundamental human rights from being guaranteed for children and families in the Netherlands. This is where changes need to be made in order for this to stop&colon
‐All articles in international charters that are violations of the UDHR of 1948 need to be revoked, such as Article 2 of the ECHR, which allows for killing people to suppress opposition, since this sets a tone of oppression instead of freedom.
‐Once that is done, either revoking article 120 of the Dutch constitution would be a next logical step, since this law prohibits judges from checking if laws are consistent with the Dutch Constitution and the fundamental human rights, or establishing a constitutional court in the Netherlands, which is able to check laws and rules with the Dutch Constitution, so that laws do what they are supposed to do&colon safeguard each persons fundamental human rights. The process is all redy in an advanced stage, and the Bill for amendment of article 120 is now being treated in the Dutch Chamber of Representatives (see http&colon//www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php&quest)paginaid&equals310355)

‐Then including the obligation of securing the fundamental human rights of all citizens in all the oaths for civil servants and government officials, not just the king's, and making the ensuring of the fundamental human rights of all citizens a priority in the Netherlands, with no exceptions and making legal help to ensure this easily accessible and readily available at all times should be a big help for fundamental human rights to be guaranteed for all citizens at all times in all places. Also al the ones who’s advice is considered when it concerns placing children outside of their homes should be under oath and be held responsible for the consequences of their advice, and there should be no more financial benefits to placing children outside of their homes, so that the perverted motivation for this inhumane policy is taken away. If there are signals that schools, institutions or foster homes abuse children in any way, these should be shut down right away and the children should be saved.

At present the Dutch head of state is the only official in The Netherlands who has promised to ensure the fundamental human rights of all Dutch citizens.

This is why this petition includes a request to him to do whatever he can to stop this robbing of children from their families, to let all the children who have been taken away from their families under false pretences return home and to make the Netherlands humane.

We would also like to urgently request all members of the Senate and House of Represenatives to please vote in favour of the amendment of Article 120 of the Dutch Constitution, proposed by Femke Halsema on March 8th 2010, and defended by Liesbeth van Tongeren on August 20th 2014, so that the atrocities committed against children and families can stop and the Netherlands can become humane&excl

This petition is an initiative of OOR4U, for legal and peaceful initiatives to make the Netherlands more humane. For more information , see https&colon//uvrm.wordpress.com/2014/11/16/no‐more‐turning‐away/ .

In the name of all families whose fundamental human rights are or have been violated in the Neterlands, thank you so much&excl


Posted (Updated )