Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
Parliament of Finland: Ratify the Indigenous and Tribal Peoples Convention (ILO 169)

Parliament of Finland: Ratify the Indigenous and Tribal Peoples Convention (ILO 169)

273 have signed. Let's get to  10,000
273 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time.
This petition has been created by Nonviolence Students ÅAU P. and may not represent the views of the Avaaz community.
Nonviolence Students ÅAU P.
started this petition to
Parliament of Finland
[In Finnish and Swedish below]

Finland's Parliament decision last Saturday not to ratify the international convention on indigenous and tribal peoples (ILO 169) is a severe blow both to Saami people in Finland and Finland's image abroad. This is not the first time Parliament refuses to ratify the convention, as this debate had already taken place four years ago. But after years of negotiations and promises, including that of Prime Minister Jyrki Katainen, high expectations were raised both domestically and internationally.
ILO 169 is a binding international convention that secures the rights of indigenous people’s in terms of land access, education and other important issues. It has been ratified by over 20 countries, including Norway and Denmark. Both the UN and EU have criticized Finland over the years for not ratifying the convention but once again it has refused to make this commitment to protect Saami rights.
Both environmental and Saami organizations have pointed out that behind the refusal to ratify the convention are the interests of mining corporations that see ILO 169 as a burden to continue to exploit the natural resources in the North regardless of their impact on the environment and Saami people's rights to sustain traditional uses of land and water. The convention would give Saami a say on decision-making processes regarding such aggressive and depleting projects.
It is not only of the interest of the Saami for this convention to be ratified without waiting another four years of uncertainty. ILO 169 is an important tool to preserve the delicate Arctic environment for all of us, regardless of our origin, language or ancestry. Existing legal frameworks for environmental protection, such as the EU's Natura 2000 legislation, have been ridiculized by mining and other hazardous industries. There is an urgent need to empower the Saami to protect the land they have stewarded and nurtured for centuries. ILO 169 is the right tool and the time is now.
___________________

Suomen eduskunnan viime lauantaina tekemä päätös alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan ILO 169 -yleissopimuksen ratifioimatta jättämisestä on vakava isku sekä Suomen saamelaisille että Suomi-kuvalle ulkomailla. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun eduskunta kieltäytyi ratifioimasta sopimusta, sillä siitä keskusteltiin jo neljä vuotta sitten. Vuosien neuvotteluiden ja lupausten, mukaan lukien pääministeri Jyrki Kataisen myötä, odotukset nousivat korkealle niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
ILO 169 on sitova kansainvälinen yleissopimus, joka suojaa alkuperäiskansojen oikeuksia maa- ja vesialueisiin, koulutukseen ja muihin tärkeisiin asioihin liittyen. Sen on ratifioinut yli 20 valtiota, mukaan lukien Norja ja Tanska. Sekä YK että EU ovat kritisoineet Suomea jo vuosia siitä, ettei se ole ratifioinut sopimusta, mutta jälleen kerran kieltäytynyt sitoutumasta suojelemaan saamelaisten oikeuksia.
Sekä ympäristö- että saamelaisjärjestöt ovat huomauttaneet, että yleissopimuksen ratifioimisen kieltäytymisen taustalla ovat kaivosyhtiöiden edut, joiden mielestä ILO 169 -sopimus on rasite pohjoisen luonnonvarojen hyödyntämisen jatkamiselle, huolimatta ympäristövaikutuksista ja saamelaisten oikeuksista maan ja veden perinteiseen käyttöön. Yleissopimus antaisi saamelaisille sananvaltaa päätöksenteoissa, jotka koskevat tällaisia aggressiivisia ja köyhdyttäviä projekteja.
Saamelaiset eivät ole ainoita, joiden etu on saada yleissopimus ratifioitua ilman, että joudutaan odottamaan toistamiseen neljää epävarmuuden vuotta. ILO 169 on tärkeä herkän arktisen ympäristön säilyttämisen väline meille kaikille, riippumatta alkuperästämme, kielestämme tai syntyperästämme. Kaivosala ja muut vaaralliset toimialat pitävät nykyistä ympäristösuojelun lainsäädäntöä, kuten EU:n Natura 2000 -ohjelmaa, pilkkanaan. Saamelaisten asemaa on vahvistettava nopeasti maan suojelijoina, jota he ovat vaalineet ja vartioineet vuosisatoja. ILO 169 on tähän oikea väline ja sen aika on nyt.
___________________

Finlands riksdags beslut senaste lördag att inte ratificera den internationella konventionen om ursprungsbefolkning och stamfolk (ILO 169) är ett hårt slag för såväl samerna i Finland som Finlands image utomlands. Detta är inte första gången riksdagen vägrar att ratificera konventionen, eftersom debatten pågick redan för fyra år sedan. Men efter år av förhandlingar och löften, inklusive statsminister Jyrki Katainens, har förväntningarna varit höga, både inrikes och internationellt. ILO 169 är en bindande internationell konvention som säkrar ursprungsbefolkningars rättigheter beträffande tillgång till marken, utbildning och andra viktiga saker. Det har ratificerats av över 20 länder, inklusive Norge och Danmark. Både FN och EU har kritiserat Finland under årens lopp när Finland inte ratificerat konventionen men än en gång har Finland nekat att uppfylla sina förpliktelser att skydda samernas rättigheter? Både miljö- och sameorganisationer har pekat ut gruvbolagens intressen som den bakomliggande orsaken till vägran att ratificera konventionen. Gruvbolagen ser ILO 169 som en börda för deras fortsatta exploaterande av naturresurserna i norr, utan att ta hänsyn till påverkan på miljön och samernas rättigheter att bibehålla de traditionella användningsområdena för land och vatten. Konventionen skulle ge samerna en röst i beslutsfattandeprocesserna som rör dylika aggressiva och utarmande projekt. Det ligger inte enbart i samernas intresse att den här konventionen ratificeras, utan att man ännu måste vänta i fyra år av osäkerhet. ILO 169 är ett viktigt verktyg för att bevara den känsliga arktiska miljön för oss alla, oberoende av vårt ursprung, språk eller förfäder. Existerande program för miljöns skydd, såsom EUs Natura 2000 har blivit förlöjligat av gruv- och andra farliga industrier. Det finns ett akut behov att stärka samerna att skydda marken de har vårdat och vakat över i århundraden. ILO 169 är det rätta verktyget och tidpunkten är nu.

Posted: 17 March 2015 (Updated: 14 April 2015)