Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
Norges regjering: Jeg vil ha en klimalov

Norges regjering: Jeg vil ha en klimalov

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by member-anonymized and may not represent the views of the Avaaz community.
member-anonymized
started this petition to
Regjeringen

Klimaendringene er en trussel på liv og død for mennesker og natur. Alt tyder på at det vil bli stadig tøffere for de som kommer etter oss. Ingen kan gjøre alt, men alle må gjøre sitt for å unngå en klimakatastrofe. De mektigste må gjøre mest. Få har et større ansvar enn våre folkevalgte, og nå har DU en viktig sjanse til å påvirke dem!

Regjeringen har bedt om synspunkter til «hvorvidt det skal settes i gang arbeid med et lovforslag» om klimalov. Vi mener klart JA, og nå inviterer vi deg til å levere inn et høringssvar som virkelig høres!

For å øke det politiske presset på regjeringen enda mer, oppfordrer vi deg også til å sende inn ditt eget høringssvar til postmottak@kld.dep.no innen 30. januar 2015.

Selv etter 30 år med norsk klimapolitikk har det vist seg vanskelig å få utslippene nedover. Det er et stort gap mellom det politikerne vedtar og de resultatene vi oppnår. Dette gapet bekreftes ved at Norge kommer dårlig ut i internasjonale rangeringer av klimapolitikken, og ved at over 70 prosent av befolkningen mener Norge gjør for lite for å stanse klimaendringene. Det er verdt å ta i bruk nye virkemidler.

WWF har i lang tid jobbet for at Norge bør få en klimalov inspirert av den britiske klimaloven som kom i 2008. I Storbritannia har loven ført til at man har gått fra OM man skal gjøre klimatiltak til HVORDAN de skal gjennomføres.

En klimalov lovfester klimamål og gir politikerne juridisk ansvar for at målene nås. Strukturen i klimaloven, med utslippsbudsjetter som viser hvor mye man kan slippe ut per år for å nå klimamålene, et uavhengig klimaråd og strenge rutiner for planlegging og rapportering i regjering og Storting, skal hjelpe politikerne til å nå klimamålene.

Vi har lover for alt som er viktig. Jeg vil ha en klimalov.

---------------------------------------------------------------------------------

Climate change is life threatening to both people and nature. Everything points towards increasingly difficult times for those coming after us.

Each of us must do our best to prevent greenhouse gas emissions. Those with power and influence must do the utmost. Our elected representatives have greater responsibility on their shoulders, and now YOU have a chance to influence their actions.

The government has asked the citizens of Norway whether a Climate Bill should be put into place. To that, we say YES, and invite you to send a public response that can be heard!

It has been difficult to get emissions down, even after 30 years of Norwegian climate policy. There is a huge gap between the actions politicians have adopted and any tangible results. This gap is evident in the fact that Norway performs badly in international rankings on climate policy, and that over 70 percent of the Norwegian population believes the government is not doing enough to stop climate change. It is worth taking a fresh approach.

A climate bill would give politicians the legal responsibility to ensure that concrete objectives in relation to climate are achieved. A structured climate bill, including acceptable annual emissions budgets to achieve climate targets, an independent climate council and strict procedures for planning and reporting to and from the government and parliament should aid politicians in achieving these climate goals.

We have laws for everything that is important. I want a climate bill.

Posted (Updated )