Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
This petition is closed
Stop the new obligatory vaccination law in Poland... and elsewhere

Stop the new obligatory vaccination law in Poland... and elsewhere

This petition is closed
50 Supporters

Pawel T.
started this petition to
Avazeers

10-07-2012
Until now both chambers of PL Parliment have approved new regulations. The only person able to stop the act is President Komorowski.

Please sign and we turn petition to him. During voting in Senate Mrs. Eliza Walczak paid attantion to vaccinations as a new HOLOCAUST

http://www.bioslone.pl/forum/index.php?topic=23220.msg161521#msg161521

This has NOT helped !!! Senat approved it.

But we still have time. We are NOT slavers. Let`s show them we are strong.

--------------------

The world needs to know! We need your help and solidarity.

This time neither the government nor the Minister of Health will have a say. They will HAVE TO buy vaccines and all Poles will be FORCED to have them injected, and that is no conspiracy theory. Just now the parliament (with only one vote against it) is forcing the change in the Act on Preventing and Fighting Infections and Infectious Diseases in Humans and in The Act on National Sanitary Inspection. The changes include, among other things, the extension of the obligation to vaccinate to all Poles (not only children, as has been the case so far), a change of the definition of an infectious disease (now it will simply be any disease caused by a biological infectious agent), an extension of the rights of the sanitary inspection to supervise the performance of vaccinations (so far it has been entitled to general supervision over vaccination), and changes in the principles of using direct coercion for medical procedures. Now the supervision of a doctor and medical staff will be enough, without the police or a court verdict, a doctor's decision will suffice. So far it was the Polish Minister of Health that decided about the announcement of an epidemic, now the "decision" will come from the general sanitary inspector at the request of EU institutions managing epidemic safety. The Minister of Health is out of the picture and the role of the Ministry is reduced to that of a payer of vaccination bills. Moreover, data concerning the number of cases of infectious diseases will become confidential (payed access to the data, only for entities which have signed a contract with the sanitary inspection – the sole administrator of the Sentinel system). The project also eliminates all social and governmental control over the actions of the sanitary inspection. Registration and storage of data about infections in hospitals, health centers, and laboratories will cease and all the data will be kept in the electronic Sentinel system managed by the sanitary inspection. The changes of the laws also abolish the financing of the doctors' reports of vaccine adverse effects. The powers of the sanitary inspection conducting an epidemic inspection will be greater than those of the army, the police, the prosecutors, and courts, and there will be no control over such actions. The sanitary inspection will also have the right to inspect all the contacts (including by phone and electronic) of people suspected of or endangered with contracting an infectious disease (i.e., according to the new definition, any disease), to enter a private house, to use force against any citizen, and all that without the need to apply for a court permit and without any control on the part of the police. Sanitary inspection will have powers greater than security services and the Minister of Health loses the right to issue regulations concerning the work and the inner procedures of that institution.
That change of laws has already been voted over once in the Parliament (on 15 June, 2012, voting no. 15) and was supported by all parties and parliametary clubs. Nobody abstained from voting, there was one vote against the change of the laws.
Why are they doing it? Ask our Prime Minister Donald Tusk kontakt@kprm.gov.pl and our President Bronisław Komorowski listy@prezydent.pl
Please send e-mail to president Bronisław Komorowski and prime minister Donald Tusk ; )

(I allow to copy and distribute this text in any media and places, on condition that no changes be made in it.)

"Kiedy będzie kolejna „pandemia”? Przymus szczepień w Polsce.
Tym razem rząd ani minister zdrowia nie będą mieli nic do powiedzenia. Będą MUSIELI kupić szczepionki a wszyscy Polacy będą PRZYMUSZENI do ich wstrzyknięcia. I to nie jest teoria spiskowa. Właśnie teraz przez sejm (z tylko jednym głosem przeciwnym) przepychana jest zmiana Ustawy o zapobieganiu epidemiom oraz Ustawy o inspekcji sanitarnej. Zmiany polegają między innymi na rozszerzeniu obowiązku szczepień na wszystkich Polaków (nie tylko jak dotąd dzieci), zmianie definicji choroby zakaźnej (teraz to będzie po prostu każda choroba wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy), rozszerzenie uprawnień inspekcji sanitarnej o nadzór nad wykonywaniem obowiązku szczepień (dotąd był to tylko ogólny nadzór nad szczepieniami), oraz zmiany w zasadach stosowania przymusu bezpośredniego (czyli siły fizycznej) przy aplikowaniu procedur medycznych. Teraz będzie to wyłącznie pod nadzorem lekarza i pracowników medycznych, nie trzeba już ani policji ani wyroku sądu, wystarczy decyzja lekarza. Dotąd polski Minister Zdrowia decydował o ogłoszeniu epidemii, teraz będzie "decydował" główny inspektor sanitarny na polecenie unijnych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem epidemicznym. Minister zdrowia zostaje kompletnie pominięty, jego rola zostaje zredukowana do płatnika rachunków za szczepionki. Utajnione zostają tez dane dotyczące zachorowań (planowany płatny dostęp do danych, tylko dla podmiotów mających umowę z systemem Sentinel, których jedynym właścicielem będzie sanepid). Projekt eliminuje też wszelką kontrolę społeczną i rządową nad działaniami sanepidu. Znosi się rejestrację i przechowywanie danych o zachorowaniach w szpitalach, przychodniach i laboratoriach - wszystko wyłącznie w sanepidowskim komputerowym systemie Sentinel. Zmiany ustawy likwidują też finansowanie zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych. Uprawnienia sanepidu podczas prowadzenia dochodzenia epidemicznego będą większe niż wojska, policji, prokuratury i sądów i będą prowadzone bez możliwości żadnej kontroli. Sanepid będzie miał prawo wglądu do wszystkich kontaktów (również telefonicznych i elektronicznych) osób podejrzanych lub zagrożonych chorobami zakaźnymi (czyli według nowej definicji- wszystkimi chorobami), do wejścia do mieszkania, zastosowania siły wobec każdego obywatela - i to wszystko bez konieczności uzyskania pozwolenia sądu, bez kontroli policji. Inspekcja sanitarna będzie miała uprawnienia większe niż służby specjalne a minister zdrowia traci prawo wydawania rozporządzeń regulujących jej prace i stosowane procedury wewnętrzne.
Ta zmiana Ustaw jest już po pierwszym głosowaniu w sejmie (odbyło się 15,06,2012, posiedzenie nr 16, głosowanie nr 15) i została poparta przez wszystkie partie i kluby parlamentarne. Nikt się nie wstrzymał, jeden głos przeciw.
Dlaczego oni to robią? Zapytaj naszego Premiera Donalda Tuska kontakt@kprm.gov.pl i naszego Prezydenta Bronisława Komorowskiego listy@prezydent.pl
(Zezwalam na kopiowanie i rozpowszechnianie tego tekstu w dowolnych mediach i miejscach pod warunkiem niedokonywania w nim żadnych zmian)

http://www.bioslone.pl/forum/index.php?PHPSESSID=7vqoe579k004hukjj7fkvk1u61&topic=23256.msg161739#msg161739


Posted (Updated )