Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Svenska staten: Låt Amningskurs för blivande föräldrar fortsätta vara gratis!

Svenska staten: Låt Amningskurs för blivande föräldrar fortsätta vara gratis!

1,443 have signed. Let's get to 1,500
1,443 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Anouk J. and may not represent the views of the Avaaz community.
Anouk J.
started this petition to
Svenska staten / The Swedish government
Let Breastfeeding Course for Expectant Parents
continue to be free and available for all&excl
(Please see information in English below)

Stöd Amningskurs för blivande föräldrar &dashmed fokus på amning, anknytning och föräldraskap den första tiden att fortsätta vara gratis och tillgänglig för alla&excl Blivande föräldrar har rätt till saklig information, kunskap och stöd för att lyckas med sin amning&excl

Amningskurs för blivande föräldrar &dashmed fokus på amning, anknytning och föräldraskap den första tiden
är en nationell verksamhet som drivs av Amningshjälpen och Sensus studieförbund med ekonomiskt stöd av Region Skåne, Region Östergötland, landstinget Dalarna, Västerbottens läns landsting och Tidaholms kommun. Amningskursen finansierades av Allmänna Arvsfonden mellan 2011&dash2015 (8 miljoner kronor).

Arvsfondsprojektet avslutades 15&colone september och sedan dess finns ingen säker ekonomi på nationell nivå. Vi ber därför svenska staten att gå in som huvudfinansiär så fort som möjligt.

Allas lika tillgång till god amningsinformation och stöd lyfts av Barnkonventionens § 24 och insatser bör vidtas så att den kan efterlevas.

Amningskurs för blivande föräldrar ber staten om ekonomiskt stöd för dess folkhälsoarbete.

SKRIV PÅ&excl
DIN RÖST GÖR SKILLNAD&excl


Hjärtligt tack&excl
/Amningshjälpens arbetsgrupp
Amningskurs för blivande föräldrar
_______________________________________________________
MER FAKTA

Amningskurs för blivande föräldrar startade 2010 som ett pilotprojekt i Falun med ett bidrag från Landstinget Dalarna. Projektet fick sedan ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden från juni 2011 och fram till 15&colone september 2015 (drygt 8 miljoner kr) och av Region Skåne sedan 2013 samt av Tidaholms kommun sedan 2014. Region Östergötland, Västerbottens läns landsting, landstinget Dalarna, landstinget i Värmland och Falu kommun har beviljat bidrag för 2017.

Vi som arbetar inom den ideella organisationen A mningshjälpen värnar om amningen, dels av folkhälsoskäl, men också för att så många familjer uttrycker en stark önskan att amma. I vår dagliga rådgivning med föräldrar och ibland vårdpersonal, upplever vi att många amningsproblem hade kunnat undvikas med bättre förberedelse, kunskap, information och stöd. Därför har vi skapat projektet Amningskurs för blivande föräldrar&dashmed fokus på amning, anknytning och föräldraskap den första tiden .

Amningskursen h ålls som en studiecirkel (totalt 9 timmar fördelat på 4 träffar) i samarbete med Sensus studieförbund. Folkbildning genom studiecirklar är i sitt pedagogiska upplägg demokratistärkande då det bygger på alla deltagares bidrag och individuella förutsättningar till lärande på sina egna villkor. Amningskursen är en mötesplats där alla deltagare har möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och funderingar kring amning samt inhämta kunskap om hur amning fungerar.

Under Arvsfondsprojektet har kurserna varit helt gratis för både blivande föräldrar, vårdpersonal och andra amningsintresserade. Hittills har drygt 3000 blivande föräldrar gått kursen och vårdpersonal på såväl förlossning som BB och amningsmottagningar vittnar om hur föräldrar som gått kursen är bättre förberedda på vad det innebär att få barn än de som inte gått kursen. Kurserna bidrar effektivt till att stärka mammornas tilltro till sin egen förmåga att amma, likaså har föräldrarna en realistisk uppfattning om vad det innebär att ta hand om ett spädbarn den första tiden och tolkar bättre barnets signaler med ökat välmående hos både föräldrar och barn som följd. Amningskursen kan erbjudas som ett komplement till mödrahälsovårdens föräldrautbildning.

Amningskurs för blivande föräldrar
är en av de amningsstödjande åtgärder som har pågått i Sverige de senaste åren. Sådana projekt behöver få stöd under tillräckligt lång tid för att kunna förankras, utvärderas ordentligt och ges möjlighet att bli en varaktig verksamhet. Amningskurserna som Amningshjälpen och Sensus har initierat får stöd av flera forskare, vårdpersonal som läkare, barnmorskor, BVC&dashsköterskor och psykologer och även av Livsmedelsverket. Flera forskare tror att verksamheten som Amningskurs för blivande föräldrar bedriver har god potential, med ökad spridning, att förändra amningsutfallet i Sverige.

Fortsatt ekonomiskt stöd är primärt för att kunna bibehålla aktivitetsnivån och tillgängligheten, som idag är en prioritet. Det är av stor vikt att amningskurserna riktar sig till alla som är intresserade oavsett socioekonomisk bakgrund och att de är kostnadsfria, vilket bidrar till ökad jämlikhet vad gäller hälsa för barnet, mamman och familjen. Med en fortsatt stabil finansiering kan verksamheten fortsätta att erbjudas kostnadsfritt i hela Sverige.

Konsekvenserna
av en bristfällig och otillräcklig finansiering i framtiden kan innebära att verksamheten huvudsakligen skulle ledas på ideell basis och att blivande föräldrar, beroende på var de bor, skulle tvingas att själva bekosta sitt deltagande i amningskursen. I stället för en ökad spridning av verksamheten skulle brist på finansiella medel tvinga oss till nedskärning i antal startade studiecirklar. En sammanfattning av fler än tusen kursutvärderingar visar att deltagarna i genomsnitt skulle kunna tänka sig att betala ca 500 kr i deltagaravgift, men stora regionala variationer förekommer.

Vi strävar efter att anordna minst 300 amningskurser årligen och att möta minst 2000 blivande föräldrar och vårdpersonal. För att bedriva den verksamheten behöver Amningskurs för blivande föräldrar en budget på minst 2,5 miljoner kronor per år. Att tro att kostnaden enbart skulle kunna bäras av deltagaravgifter är orealistiskt. Det skulle göra amningskursen till ett exklusivt alternativ som inte på något sätt skulle vara tillgängligt till gemene man, vilket följaktligen skulle innebära att vi avvek från våra mål och vår vision. Vi är de facto beroende av extern finansiering för att kunna bedriva en bärkraftig verksamhet.

Amningskurs för blivande föräldrar
ber därför staten om ekonomiskt stöd för vårt folkhälsoarbete.
Att söka medel från varje region, landsting och/eller kommun är väldigt tids&dash och kostnadskrävande och den tiden som läggs på administration kan inte läggas på att driva verksamheten och försöka nå fler blivande föräldrar. De olika besluten från regionerna, landstingen och kommunerna leder till ojämlik hälsa för blivande föräldrar i Sverige och deras barn.

Allas lika tillgång till god amningsinformation och stöd lyfts av Barnkonventionens § 24 och insatser bör vidtas så att den kan efterlevas.

Barnkonventionen § 24&colon ” Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa. [De] skall sträva efter att till fullo förverkliga denna rätt och skall särskilt vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa tillfredsställande hälsovård för mödrar före [...] förlossningen [samt] säkerställa att [...] särskilt föräldrar och barn får information om och har tillgång till undervisning om [...] fördelarna med amning [...] samt får stöd vid användning av sådana grundläggande kunskaper .”

SKRIV PÅ&excl
DIN RÖST GÖR SKILLNAD&excl


Läs gärna mer på amningskursens hemsida eller Facebook&excl
www.amningskurs.amningshjalpen.se
Gilla oss på Facebook&colon Amningskurs för blivande föräldrar
_______________________________________________________

Support Breastfeeding Course for Expectant Parents to continue to be free and available for all&excl Expectant
parents have a right to factual information, knowledge and support in order to succeed with breastfeeding&excl


Breastfeeding Course for Expectant Parents is a Swedish national project activity run by The Swedish Nursing Mothers’ Support Group and Sensus Study Association with financial support by Region Skåne, Region Östergötland, Tidaholm’s City Councils, Västerbotten’s and Dalarna County Councils as well as Business Region Göteborg. Between 2011&dash2015 the Swedish Inheritance Fund was the main financier (8 million SEK).

The Inheritance Fund project ended in September 2015
and since then there is no secure economy in place on a national level. We are therefore asking the Swedish government to step in as a main funder as soon as possible.

Everyone ’s equal right to good breastfeeding information and support is upheld by the Convention on the Rights of the Child § 24 and actions should be taken for it to be enforced. Breastfeeding Course for Expectant Parents is asking the Swedish government for financial support for its ’ public health work.

SIGN THE PETITION&excl
YOUR VOICE MAKES A DIFFERENCE&excl


Heartfelt thank you&excl
Breastfeeding Course for Expectant Parents' Working Group

Posted (Updated )