Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
This petition is closed
Воведување на сеопфатно сексуално образование во училиштата

Воведување на сеопфатно сексуално образование во училиштата

This petition is closed
884 Supporters

ХЕРА .
started this petition to
Спиро Ристовски, Министер за образование и наука на Република Македонија
Сеопфатното сексуално образование подразбира:
-Посебен час на кој младите од основните и средните училишта ќе добијат веродостојни информации, ќе изградат ставови и ќе истакнат вештини во врска со сексуалноста и репродуктивното здравје
-Обука за наставниците
-Прирачен материјал и за наставниците и за учениците
Сеопфатното сексуално образование придонесува до:
-Млади и граѓани со подобро здравје
-Намалување на омразата, предрасудите и насилството, во и вон училиштата
-Млади луѓе кои можат самостојно да носат одговорни одлуки
-Зголемена употреба на кондом и контрацепција
Сеопфатното сексуално образование е препорачано во:
-Националната стратегија за сексуално и репродуктивно здравје (2010)
-Националната стратегија за безбедно мајчинство (2010)
-Националната стратегија за ХИВ/СИДА (2012)
-Рамката за сеопфатно сексуално образование (2010)
-Комисијата за еднакви можности на жените и мажите - Собрание на РМ (2011)

Posted (Updated )