Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Petycja ws ewakuacji ukraińskich zwierząt / A petition for the evacuation of UA Animals

Petycja ws ewakuacji ukraińskich zwierząt / A petition for the evacuation of UA Animals

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Anna Z. and may not represent the views of the Avaaz community.
Anna Z.
started this petition to
Commissioner Stella Kyriakides, Health and Food Safety Department UE
Cruel regulations established by the European Union make it impossible to save animals. There is more and more outrageous information about transports with animals evacuated from Ukraine being turned back from the borders.

We demand immediate intervention and the implementation of the necessary regulatory changes. We are aware that the veterinary inspection is concerned about the epidemiological threats and possible rabies cases. However, this is not related to the evacuation of animals. Our information shows that so far there has not been a single situation in which animals from Ukraine would pose a threat to animals from the territory of the EU.

People who have devoted their lives to saving animals are cramped by the European Union regulations which are undoubtedly unsuited to the crisis situation. Despite the ongoing war, commercial transport regulations are in force, which is scandalous and cruel. They apply to everyone wishing to cross the border with more than five animals. The regulations require the implementation of a 30-day-long process before crossing the border: animal examination, possession of all documents, including passports and customs clearance. Unfortunately, for now, the simplified procedure applies only to owner animals and ignores both aid issues carried out by international non-governmental organisations and evacuation by the Ukrainian side. This is a very pressing matter, because we have confirmed and verified information that three volunteers providing food for shelter animals have already been shot near Kiev, and two people feeding animals in the zoo in Kharkiv have been killed.
People operating in shelters, who have devoted their entire lives to helping animals, do not want to abandon their charges and they evacuate with more than five animals under their care from the areas where fighting is taking place. We want to help these people not only to cross the border, but also to find a place for animals under the supervision of international organisations and veterinary services so that they can go through quarantine procedures in a safe way for the Polish side and meet EU requirements.


For these animals the return of transport means death, which can be avoided. International organisations are able to safely quarantine these animals and find them new homes (also abroad) in accordance with the regulations in force in the country where the adoption takes place. There is not enough food for animals in Ukraine and there are increasing problems with care, including veterinary care. The animals are also in direct danger of shelling. Many deaths inside and outside shelters have already been documented.

We do not demand preferential or priority treatment. We are aware that the people of Ukraine are in a tragic situation. We only ask you not to hinder such actions.


In the current situation, demanding from evacuated shelters a complete set of documentation and fulfilment of all the requirements which apply in peacetime to commercial transport is out of touch with reality. Even if the animals had documentation, it was often damaged or lost. People transporting animals out of the country, often under fire or time pressure, naturally secure their charges first – not documentation.


We call for an urgent creation of a transparent procedure that will, on the one hand, secure the epidemiological situation in the EU, and, on the other hand, take into account the realities of war and the obligation to save lives. Its premise would be that animals are directed to registered organisations with an indication of a specific address during quarantine, which would prevent uncontrolled movement of animals.


***
Okrutne przepisy ustanowione przez UE uniemożliwiają ratowanie zwierząt. Coraz częściej pojawiają się bulwersujące informacje o zawracaniu z granic transportów ze zwierzętami ewakuowanymi z Ukrainy. Domagamy się natychmiastowej interwencji i wdrożenia niezbędnych zmian przepisów.

Mamy świadomość, że inspekcja weterynaryjna obawia się zagrożenia epidemiologicznego i przypadków wścieklizny. Nie ma to jednak związku z ewakuacją zwierząt. Z naszych informacji wynika, że do tej pory nie doszło do sytuacji, w której zwierzęta z Ukrainy stanowiłyby zagrożenie dla zwierząt z terenu UE.

Osoby, które poświęciły życie na ratowanie zwierząt, są zatrzymywane przez przepisy Unii Europejskiej absolutnie niedostosowane do sytuacji kryzysowej. Mimo trwania wojny obowiązują regulacje przewozów komercyjnych, co jest to bulwersujące i okrutne. Dotyczy to wszystkich osób chcących przekroczyć granicę z liczbą większą niż 5 zwierząt. Przepisy nakazują wdrożenie procesu trwającego przez 30 dni przed przekroczeniem granicy: badania zwierząt, posiadania ich wszystkich dokumentów, w tym paszportów oraz odprawy celnej. Niestety na ten moment uproszczona procedura dotyczy tylko zwierząt właścicielskich i pomija kwestie zarówno pomocowe realizowane przez międzynarodowe organizacje pozarządowej, jak i ewakuacji przez stronę ukraińską.

Sprawa jest bardzo nagląca, ponieważ mamy potwierdzone i sprawdzone informacje, że pod Kijowem zostało zastrzelonych już troje wolontariuszy dostarczających karmę dla zwierząt w schronisku, a w Charkowie zostały zabite dwie osoby karmiące zwierzęta w zoo. Osoby działające w schroniskach czy przytuliskach, które całe życie poświęciły na pomoc zwierzętom, nie chcą porzucać swoich podopiecznych i z terenów, na których trwają walki, ewakuują się z ponad pięcioma zwierzętami pozostającymi pod ich opieką. Chcemy pomóc tym osobom nie tylko przekroczyć granicę, ale też znaleźć miejsce dla zwierząt pod nadzorem międzynarodowych organizacji oraz służb weterynaryjnych, tak aby w bezpieczny dla polskiej strony sposób przeszły przez procedury kwarantanny i spełniły wymagania UE.

Zawrócenie transportu oznacza dla tych zwierząt śmierć, której można uniknąć. Międzynarodowe organizacje są w stanie poddać te zwierzęta bezpiecznej kwarantannie oraz znaleźć im nowe domy (również za granicami naszego kraju) w zgodzie z przepisami obowiązującymi w państwie, w którym dojdzie do adopcji. W Ukrainie brakuje żywności dla zwierząt i są coraz większe problemy z opieką, w tym opieką weterynaryjną. Zwierzętom również bezpośrednio zagraża ostrzał. Udokumentowano już wiele przypadków śmierci w schroniskach i poza nimi.

Nie domagamy się preferencyjnego czy priorytetowego traktowania. Mamy świadomość, że mieszkańcy Ukrainy są w tragicznej sytuacji. Prosimy jedynie o nieblokowanie takich działań.

Domaganie się w obecnej sytuacji od ewakuowanych schronisk kompletu dokumentacji i spełnienia wszystkich wymogów, które obowiązują w czasie pokoju komercyjne przewozy, jest oderwane od rzeczywistości. Nawet jeśli zwierzęta posiadały dokumentację, to często uległa ona zniszczeniu lub zagubieniu. Osoby wywożące zwierzęta, często pod ostrzałem lub presją czasu, w naturalny sposób w pierwszej kolejności zabezpieczają podopiecznych ‒ nie dokumentację.

Wnosimy o pilne stworzenie przejrzystej procedury, która z jednej strony zabezpieczy sytuację epidemiologiczną w UE, a z drugiej weźmie pod uwagę realia wojny i obowiązek ratowania życia. Jej elementem byłoby kierowanie zwierząt do zarejestrowanych organizacji ze wskazaniem konkretnego adresu pobytu podczas kwarantanny, co pozwoliłoby na zapobieganie niekontrolowanemu przemieszczaniu się zwierząt.

Posted (Updated )