Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Мы требуем запретить шатдауны и обеспечить казахстанцам право на доступ в интернет!

Мы требуем запретить шатдауны и обеспечить казахстанцам право на доступ в интернет!

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Shutdown K. and may not represent the views of the Avaaz community.
Shutdown K.
started this petition to
Президенту РК, Премьер-министру, спикерам Парламента, председателю Конституционного суда
( Текст на русском ниже )

Біз шатдаундарға тыйым салып, қазақстандықтардың Интернетті еркін пайдалануын қамтамасыз етуді талап етеміз!

Интернет шатдауны дегеніміз –
үкіметтің белгілі бір өңірлерде не ел аумағында толықтай не ішінара Интернетті бұғаттау тәжірибесі. Шатдаундар адамдардың пікірін еркін білдіру құқын, ақпаратқа қолжетімділік пен адамның басқа да фундаментал құқықтарын бұзады. Себебі интернет адам өмірінің маңызды бөлігіне, экономика негізіне, ақпарат алу көзіне айналды.

Көбіне шатдаун қауіпсіздік үшін қажет деп түсіндіріледі. Алайда, интернетті бұғаттау және өшіру қауіпсіздікке ықпал ететіні дәлелденбеген. Керісінше, Интернетті бұғаттау азаматтардың маңызды ақпарат алуына тосқауыл болып, хаос тудырады және жеке тұлғаларға, бизнеске, бюджетке айтарлықтай экономикалық зиян келтіреді.

Жоғарыда айтылғандарды халықаралық құқық нормалары және интернетке қол жетімділікті адам құқықтарын жүзеге асырудың қажетті құралы ретінде танитын Біріккен Ұлттар Ұйымының дәйекті ұстанымы растайды.

2022 жылғы «Қанды Қаңтар» кезінде тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең ұзақ әрі ауқымды Интернет шатдаун жасалды. Газ бағасының өсуі мен саяси дағдарысқа көңілі толмаған халық жаппай наразылық білдіргені үшін Интернет өшірілді. Бұл адам өмірі мен құқығына қатысты мынадай жайсыз жағдайларға әкеп соқты:

  • Туған-туыстар мен достарға хабарласу мүмкіндігінің болмауы;
  • Банк, бизнес пен медицина ұйымдары жұмысының ауытқуы;
  • Адам құқығының бұзылғаны туралы деректі, тәуелсіз ақпарат көздері мен балама пікірді оқуды шектеу;
  • Мүгедектігі бар адамдардың құқығын шектеу.

Интернет өшірілгенінің кесірінен қалада не болып жатқанын білмегендер жазықсыз оққа ұшты.

Біз, төменде қол қойған Қазақстан азаматтары, биліктен халық үшін үздіксіз және қауіпсіз интернетке кепіл беруді талап етеміз.

Интернет шатдаун біздің құқығымыз бен еркіндігімізді бұзып, қоғамның дамуына қауіп төндіреді деп есептейміз. Біз билікті цифрлы ортада адам құқын қорғау міндеттерін ұстанып, мұндай салдары жаман тәжірибеге жол бермеуге шақырамыз.

Қазақстан Республикасының билігі мемлекеттік органдарға интернетті бұғаттауға мүмкіндік беретін нормаларды (Байланыс туралы заңның 41-1-бабы, Төтенше жағдай туралы заңның 14-1-бабы 1-тармағы, 15-бабы 10-тармағы) заңнамадан алып тастауы тиіс. Сондай-ақ, Қазақстан заңнамасын халықаралық нормаларға сәйкестердіре отырып, адамдарға ашық, қауіпсіз және сапалы интернетті қамтамасыз етуі қажет.

Біздің құқықтарымызды қорғауға тікелей қатысу үшін, интернеттегі шатдаундарға қарсы науқан веб-сайтына өтіңіз https://shutdown.kz

- - -

Мы требуем запретить шатдауны и обеспечить казахстанцам право на доступ к открытому и качественному интернету.

Шатдаун интернета 
это полное или частичное блокирование доступа к интернету в определенных регионах или во всей стране. Шатдауны нарушают право людей на свободу выражения мнений, доступ к информации и другие основные права человека. Потому что интернет стал важнейшей частью жизни людей, основой экономики и информирования общества.

Шатдауны зачастую объясняются необходимостью обеспечить безопасность. Однако нет ни одного доказательства, что блокировки и отключение интернета способствуют хоть какой-либо безопасности. Наоборот, они блокируют доступ гражданам к важнейшей информации, создают хаос и наносят экономический ущерб всем гражданам, бизнесу, а значит, и бюджету.

Это подтверждают нормы международного права и последовательная позиция Организации Объединенных Наций, признающая доступ к интернету необходимым инструментом для реализации прав человека.

В январе 2022 года во время трагических событий под названием “Қанды Қаңтар”. Казахстан пережил первый самый длительный и масштабный интернет-шатдаун в своей истории. Интернет был отключен в связи с массовыми протестами, вызванными повышением цен на топливо и политическим кризисом. Это привело к серьезным негативным последствиям для жизни и прав людей, таким как:

  • Невозможность связаться с родными и друзьями;
  • Нарушение работы банков, бизнесов и медицинских организаций;
  • Ограничение доступа к независимым источникам информации, альтернативным мнениям и свидетельствам о нарушениях прав человека;
  • Ограничение прав людей с инвалидностью.

В некоторых случаях люди лишались жизней на небезопасных улицах, так как не могли вовремя получить актуальную информацию о том, что происходит в городах.

Мы, нижеподписавшиеся граждане Казахстана, требуем от властей гарантировать непрерывный и безопасный доступ к интернету для всех жителей страны.

Мы считаем, что интернет-шатдауны являются неприемлемым нарушением наших прав и свобод, а также угрозой для развития нашего общества. Мы призываем власти соблюдать свои обязательства по защите прав человека в цифровой среде и не прибегать к такой пагубной практике.

Власти Республики Казахстан должны обеспечить людям доступ к открытому, безопасному и качественному Интернету, исключив из законодательства нормы, позволяющие госорганам налагать ограничения на интернет (ст. 41-1 закона о связи, ст. 14-1, пп. 10 п. 1 ст. 15 закона о чрезвычайном положении) и приведя законодательство Казахстана в соответствие с международными нормами.

Переходите на сайт кампании против интернет-шатдаунов https://shutdown.kz, чтобы принять непосредственное участие в защите наших с вами прав!

Posted (Updated )