Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
Help us save Lågendeltaet nature reserve!

Help us save Lågendeltaet nature reserve!

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Ragnhild H. and may not represent the views of the Avaaz community.
Ragnhild H.
started this petition to
The Norwegian Government
(English version below)

10. februar gjorde regjeringen det klart at den vil endre den aller strengeste formen for naturvern vi har i Norge. Regjeringen skal endre verneforskriften for Lågendeltaet naturreservat for å bygge en ny firefelts motorvei for 110 km/t. Din underskrift vil hjelpe oss å forhindre at dette skjer.
 • Hvis regjeringen endrer verneforskriften for et naturreservat som har lovens strengeste vern, viser den i praksis at Norge ikke respekterer den nye internasjonale naturavtalen. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide var med på å fremforhandle naturavtalen, som Norge signerte 19.12.22. Avtalen skal sikre at 30 % av land- og havområder med rikt artsmangfold vernes innen 2030.
 • Lågendeltaet naturreservat er våtmark og hjem for et stort antall planter og dyr som er avhengige av hverandre for å overleve. Våtmark er en av de mest truede naturtypene i Norge. Naturtypen er sterkt truet internasjonalt, og forsvinner tre ganger raskere enn skogområder.
 • Nedbygging og fragmentering er hovedårsaken til tap av naturmangfold. Regjeringen har uttalt at “naturen kommer best ut” med den nye firefelts motorveien fordi flest fugler oppholder seg i et område nær eksisterende E6. Dette er en svært utdatert måte å forholde seg til våtmark på og er ren grønnvasking. Naturtypen våtmark skaper forhold for et stort og variert artsmangfold. Endrer regjeringen verneforskriften med et nytt inngrep i naturreservatet, trues økosystemet som helhet.
Lågendeltaets Venner
For videre lesning:
 • https://www.gd.no/vatmarkene-forsvinner-i-stort-tempo/o/5-18-1702459
 • https://www.gd.no/e6-og-lagendeltaet-ogsa-en-prinsippsak/o/5-18-1695452
 • https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/5BjkXm/paa-feil-vei-om-samfunnsnytte-av-ny-e6-gjennom-lillehammer?
 • https://www.ramsar.org/

Help us save Lågendeltaet nature reserve!
On the 10th of February 2023, the Norwegian government announced that it will change the country’s strictest environmental law to build a new four-lane highway across the wetland nature reserve “Lågendeltaet”. We hope you can help us save the freshwater delta by signing this petition.
 • By allowing a new four-lane highway at 110 km/h to be built through the wetland nature reserve, the Norwegian government shows that it does not respect the United Nation’s new International Biodiversity Agreement. Norway’s own Minister of Climate and Environment participated in negotiating the biodiversity agreement, and Norway signed the agreement on Des. 19th 2022. By doing so, the Norwegian government has committed itself to protect 30% of land and water considered important for biodiversity by 2030.
 • The nature reserve “Lågendeltaet” is wetland and home to a great diversity of animals and plants that all depend on each other for survival. This is one of the most endangered ecosystems in Norway. Globally, wetlands are recognised as the most threatened ecosystem of all, disappearing at a rate three times faster than forests.
 • The Norwegian government says that the new four-lane highway is “best for nature” because it will take some traffic away from to today’s highway, where many birds also gather. This statement is greenwashing. Fragmentation and downsizing are the main causes of biodiversity loss. To reduce wetlands to only concern a certain number of birds is an outdated and unscientific understanding of what wetlands are. The ecosystem creates conditions that allow for a great diversity of species that are all interdependent for survival. If the government builds this new highway, the ecosystem is threatened.
Lågendeltaets Friends
Further reading:
 • https://unfccc.int/news/new-international-biodiversity-agreement-strengthens-climate-action
 • https://www.ramsar.org/

Posted (Updated )