By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
The world's largest and most effective online campaigning community for change
to edit this petition

HELP US SAVE THE AMAZON OF EUROPE!/SPASIMO EUROPSKU AMAZONU!

HELP US SAVE THE AMAZON OF EUROPE!/SPASIMO EUROPSKU AMAZONU!
  
  

 


Why this is important

PLANS OF BUILDING HYDROPOWER PLANTS
THREATEN RIVER DRAVA IN CROATIA/

IT'S ENOUGH! – Lets save Drava from new
hydropower plants/


The Drava River in Croatia is one of the last natural rivers in Europe, especially the area where the Molve 1 and 2 hydropower plants are planned. Hydropower plant construction would irretrievably destroy the most conserved Drava river ecosystems and would have a direct negative impact on the local population and natural and cultural heritage of Podravina region in Croatia.

Drava River needs our help!/

*(Hrvatska verzija peticije niže u tekstu)


We call on the Koprivnica‐Križevci County Prefect Mr. Darko Koren to stop the inclusion of the Molve 1 and 2 hydropower plants into the Spatial Plan of Koprivnica‐Križevci County and to stop supporting the construction of new hydropower plants on the Drava River!

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Plans for the construction of the Molve 1 and 2 hydropower plants threaten the Drava River in Croatia!

The Drava River in Croatia is one of the last natural rivers in Europe, but it is threatened by the plan for construction of new hydropower plants. The IV. Amendments to the Spatial Plan of the Koprivnica‐Križevci County foresee the construction of two hydropower plants in the heart of the “Amazon of Europe” (HPP Molve 1 and 2).

If the hydropower plants enter the spatial plan, the legal preconditions for their construction will be fulfilled. Their construction would irretrievably destroy the exceptional biodiversity of this area and prevent planning of other activities in the area, such as sustainable tourism or river restoration, largely funded by the EU.

Due to its natural value, the entire Drava River in Croatia is included in the European Union's Natura 2000 Network, the Mura‐Drava Regional Park and the UNESCO Cross‐Border Biosphere Reserve Mura‐Drava‐Danube.

On Drava we can find an abundance of pebbly and steep shores, the most endangered river habitats that are home to endangered bird species such as Little tern or Sand martin whose numbers are drastically declining. Only four pairs of Little tern still live on the Drava River!

In the Drava there are more than 70 fish species, more than in any other river in Croatia. The impact of the hydropower plant on the fish stock would be extremely large due to prevention of migration and disappearance of key habitats due to accumulation lakes.

Consequences of construction would be large also downstream. Lowering of the groundwater level would reduce the amount of water in the Drava aquifer from which we draw drinkable water for about 300,000 inhabitants. The fall in groundwater levels would also affect the oak‐tree forests, which would be felt by the domestic wood industry.

The construction of dams and accumulations would cause a reduction in natural retention capabilities that protect us from major floods and cause the change in the microclimate of this area.

The construction of Molve 1 and 2 hydropower plants would irretrievably destroy the Drava River ecosystems, which would directly have a negative impact on the local population and the cultural heritage of this region. In the whole of Europe, no major hydropower plant was built within the ecological network of Natura 2000. Let’s not allow Croatia to be the first and say IT'S ENOUGH!

It is important that we leave our most precious natural habitats to our children and give them the opportunity to grow up along the natural Drava River, as we did!

IT'S ENOUGH! ‐ Help us save the River Drava and sign a petition!

__________________________________________________
PLANOVI IZGRADNJE HIDROELEKTRANA UGROŽAVAJU RIJEKU DRAVU

DOSTA JE! – Spasimo Dravu od novih hidroelektrana

Rijeka Drava u Hrvatskoj jedna je od posljednjih prirodnih rijeka u Europi, osobito dio toka na kojem se planira izgradnja hidroelektrana Molve 1 i 2. Izgradnjom hidroelektrana nepovratno bi se uništili najočuvaniji ekosustavi rijeke Drave što bi imalo izravan negativan utjecaj na lokalno stanovništvo te prirodnu i kulturnu baštinu Podravine.

Rijeka Drava treba našu pomoć!

Pozivamo župana Koprivničko‐križevačke županije g. Darka Korena da zaustavi dodavanje hidroelektrana Molve 1 i 2 u prostorni plan Koprivničko‐križevačke županije te odustane od podrške izgradnji hidroelektrana na rijeci Dravi!

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Planovi o izgradnji hidroelektrana Molve 1 i 2 ugrožavaju rijeku Dravu!

Rijeka Drava u Hrvatskoj jedna je od posljednjih prirodnih rijeka u Europi, koju ugrožava izgradnja novih hidroelektrana. U tijeku je izrada IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Koprivničko‐križevačke županije koji predviđa izgradnju dviju hidroelektrana u srcu Europske Amazone (HE Molve 1 i 2).

Ukoliko će hidroelektrane ući u prostorni plan, ostvariti će se zakonski preduvjeti za njihovu izgradnju. To bi nepovratno uništilo iznimnu biološku raznolikost ovog područja te onemogućilo planiranje drugih aktivnosti na tom području, poput održivog turizma ili obnove rijeka, koje u velikoj mjeri financira EU.

Cijela rijeka Drava u Hrvatskoj je radi svoje prirodne vrijednosti uključena u ekološku mrežu Europske unije Natura 2000, Regionalni park Mura‐Drava te UNESCO Prekogranični rezervat biosfere Mura‐Drava‐Dunav. Na Dravi možemo pronaći iznimno velik broj šljunčanih sprudova i strmih obala, najugroženijih riječnih staništa koja su dom ugroženim vrstama ptica poput bregunice i male čigre čiji je broj u velikom opadanju. Na Dravi žive još samo četiri para male čigre!

U rijeci Dravi zabilježeno je 70 vrsta riba, više nego u bilo kojoj rijeci u Hrvatskoj. Utjecaj hidroelektrana na riblji fond bi bio iznimno velik jer bi se ribama onemogućila migracija, a područja za mrijest nestala bi zbog akumulacijskih jezera.

Posljedice izgradnje bile bi velike i nizvodno, jer bi se zbog snižavanja razine podzemnih voda smanjila količina vode u dravskom vodonosniku iz kojeg crpimo pitku vodu za oko 300.000 stanovnika. Opadanje razine podzemnih voda utjecalo bi i na šume hrasta lužnjaka, što bi osjetila i domaća drvna industrija.

Izgradnja brana i akumulacija prouzrokovala bi smanjenje prirodnih retencija koje nas brane od velikih poplava, te promijenila mikroklimu tog područja.

Izgradnjom hidroelektrana Molve 1 i 2 nepovratno bi se uništio ekosustav rijeke Drave što bi izravno imalo negativan utjecaj na lokalno stanovništvo te kulturnu baštinu ovoga kraja. U cijeloj Europi se unutar ekološke mreže Nature 2000 nije izgradila ni jedna velika hidroelektrana. Ne dopustimo da Hrvatska bude prva i recimo zajedno DOSTA JE!

Važno je ono što ostavljamo svojoj djeci, dajmo im priliku da odrastaju uz rijeku Dravu uz kakvu smo i sami odrastali!

DOSTA JE! – Pomozite nam spasiti rijeku Dravu i potpišite peticiju!

Posted March 13, 2018
Report this as inappropriate
Click To Copy: